Tilsyn

Miljøstyrelsens fører tilsyn med genteknologisk produktion i hele landet

Miljøstyrelsen har tilsynspligt for så vidt angår:

  • Generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi
  • Forudsætninger for vilkår i godkendelser efter loven
  • Efterlevelse af påbud og forbud efter loven

Miljøstyrelsens fører tilsyn med genteknologisk produktion i hele landet med jævne mellemrum.

Tilsynet er gebyrbelagt

Tilsynsgebyret omfatter lønudgifter for tilsynsmedarbejderen i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave samt dækning af de administrative omkostninger forbundet med tilsynet. Gebyrets størrelse reguleres og offentliggøres som angivet i bekendtgørelsen om gebyr for genteknologi

Tilsynsgebyret kan opkræves efter hvert tilsyn eller en gang om året for tilsynet i det pågældende kalenderår. 

Undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave kan iværksættes efter underretning af virksomheden. Udgifterne hertil afregnes separat ud fra de til den enkelte undersøgelse eller konsulentopgave påløbne udgifter.