Skibsophugning

Læs om reglerne for skibsophugning, som indebærer, at skibsredere kun må lade skibe omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1257/2013 af 20. november 2013 (skibsophugningsforordningen) ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste.

Regler for skibsophugning

Når skibsophugningsforordningen finder anvendelse, må skibsredere kun lade sine skibe ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste.

Skibsophugningsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1257/2013 af 20. november 2013) finder anvendelse på skibe, der sejler under en EU medlemsstats flag, dog ikke:

  • Krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af et land, og som på det pågældende tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål.
  • Skibe med en tonnage på under 500 bruttotonnage (GT).
  • Skibe, der i hele deres driftstid kun sejler i farvande, der hører under højhedsområdet eller jurisdiktionen for den medlemsstat, hvis flag skibet sejler under.

Skibsophugningsforordningen trådte fuldt ud i kraft den 31. december 2020.

Når ikke skibsophugningsforordningens regler finder anvendelse vil import og eksport af skibe, der skal ophugges, derimod skulle følge reglerne i transportforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald).

Information til skibsredere

Skibsophugningsanlæg, der ønsker at blive optaget på den europæiske liste, jf. artikel 13 i skibsophugningsforordningen, skal sende en anmodning herom til den myndighed, der har udstedt anlæggets miljøgodkendelse - det vil sige anlæggets tilsynsmyndighed.

Sammen med anmodningen skal der vedlægges en skibsophugningsanlægsplan samt dokumentation for, at anlægget overholder de øvrige krav i skibsophugningsforordningens artikel 13, stk. 1. Der skal endvidere vedlægges information om: 

  • Ophugningsmetoden.
  • Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges.
  • Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år.

Skibsophugningsanlægget skal endvidere vedlægge en erklæring om, at de accepterer at opfylde kravene i skibsophugningsforordningens artikel 13, stk. 2. Erklæringen bør udfyldes på såvel dansk som engelsk.

Førstegangsgodkendelser af skibsophugningsanlæg er reguleret i skibsophugningsforordningens artikel 14. 

Når tilsynsmyndigheden har godkendt et skibsophugningsanlæg til optagelse på den europæiske liste over godkendte skibsophugningsanlæg, sendes godkendelsen til Miljøstyrelsen med henblik på, at Miljøstyrelsen kan underrette Kommissionen herom i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5. 

Den europæiske liste opdateres af Kommission og kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.

Listen træder i kraft på 20. dagen efter kundgørelsen, og et anlæg, der optages, kan herefter modtage europæisk flagede skibe til ophugning på anlægget i overensstemmelse med reglerne i forordningen.

Har du spørgsmål vedrørende skibsophugning, kan du kontakte afdelingen for import og eksport af affald.

Danske skibsophugningsanlæg på den europæiske liste