Imprægneret træ

Imprægneret træ er træ behandlet med træbeskyttelsesmidler. De væsentligste aktivstoffer, der er blevet brugt gennem tiden, er kreosot, arsen, kobber, krom, bor, tin og en række organiske stoffer (fungicider).

Formålet med at anvende træbeskyttelsesmidler er at beskytte træet mod mikrobiel nedbrydning ved råd, svampeangreb og lignende og/eller insektangreb. Trykimprægneret træ indeholdende kreosot eller arsen betragtes som udgangspunkt som farligt affald, når det er endt som affald.

Imprægneret træ skal som udgangspunkt deponeres, men der er mulighed for, at kommunen tager konkret stilling til, hvorvidt træet er egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet. Såfremt kommunen klassificerer træet som værende forbrændingsegnet, vil det kunne afsættes til et forbrændingsanlæg, der har en konkret miljøgodkendelse hertil.

Neddelt kreosotholdigt træ må forbrændes i godkendte forbrændingsanlæg.

Miljøstyrelsen har i foråret 2017 udsendt en vejledende udtalelse om håndtering af imprægneret træaffald, hvis formål er at vejlede kommunerne i forbindelse med indsamlingsordninger og anvisninger for håndtering af imprægneret træ. Denne udtalelse er en opdatering af tidligere vejledende udtalelse fra 2014.

Se Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om håndtering af imprægneret træaffald.

Miljøstyrelsen har gennem tiden fået udarbejdet en række miljørapporter, der analyserer en række potentielle teknologier til behandling af træet. Der er ligeledes udarbejdet en miljø- og samfundsøkonomisk analyse af disse teknologier. I 2013 publicerede Miljøstyrelsen en rapport, der opdaterede videngrundlaget om teknologier til behandling af metalimprægneret træ. I 2015 offentliggjorde Miljøstyrelsen en rapport, der afdækkede konsekvenserne for især slagge, når tilførslen af metalholdigt affald til forbrænding øges. I 2017 har Miljøstyrelsen publiceret en livscyklusvurdering (LCA) og samfundsøkonomisk vurdering af forskellige behandlingsalternativer for imprægneret træaffald, samt kortlægning af CC-imprægneret træaffald i Danmark og rapport om forsøg med fuldskala forbrænding af imprægneret træ.

 • Vurdering af metalholdigt affald til forbrænding (Miljøprojekt nr. 1654, 2015)
 • Opdatering af videngrundlaget om teknologier til behandling af CCA-imprægneret træ (Miljøprojekt nr. 1487, 2013)
 • Behandling og oparbejdning af aske fra CCA-imprægneret træ (Miljøprojekt nr. 1184, 2008)
 • Pyrolyse af CCA-imprægneret træ (Miljøprojekt nr. 1185, 2008)
 • Trinopdelt forgasning af imprægneret affaldstræ (Miljøprojekt nr. 1186, 2008)
 • Nyttiggørelse af trykimprægneret træ (Miljøprojekt nr. 1207, 2008)
 • Miljø- og samfundsøkonomisk analyse af indsamling og behandling af imprægneret affaldstræ (Miljøprojekt nr. 1208, 2008)
 • Fuldskala forbrænding af imprægneret træ (Miljøprojekt nr. 36, 2017)
 • Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af imprægneret træ (Miljøprojekt nr. 37, 2017)
 • Livscyklusvurdering af behandling af imprægneret træaffald (Miljøprojekt nr. 38, 2017)
 • Kortlægning af CCA-imprægneret træaffald i Danmark (Miljøprojekt nr. 39, 2017)

Ofte stillede spørgsmål om brug og håndtering af imprægneret træaffald