Strømlinet affaldssortering

Ændring af affaldsbekendtgørelsen

Med den ændrede affaldsbekendtgørelse fra januar 2021, er der kommet nationalt strømlinede sorteringskriterier for husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Affaldet skal fremover sorteres i de 9 fraktioner: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- samt farligt affald og restaffald. For langt de fleste borgere vil fraktionerne blive indsamlet på matriklen eller meget tæt på, mens der er enkelte situationer, hvor kommunerne for bestemte boligtyper eller områder kan undlade at etablere husstandsnær indsamling, og hvor borgeren i stedet skal aflevere affaldet på centrale opsamlingssteder, som f.eks. genbrugspladser eller ved havnefaciliteter.

Nationale affaldspiktogrammer

Der kan være forskelle på, hvordan de 9 fraktioner indsamles hos borgerne i de forskellige kommuner. Af hensyn til plads giver affaldsbekendtgørelsen f.eks. mulighed for at indsamle enkelte af fraktionerne ved husstanden i samme rum med henblik på at sortere dem fra hinanden efterfølgende. Her hjælper de nationale affaldspiktogrammer borgerne på vej, for senest d. 1. januar 2022 skal alle affaldsbeholdere være mærket med piktogrammerne, som ses på billedet ovenfor.

Piktogrammerne kan downloades fra Dansk Affaldsforenings hjemmeside

Miljøstyrelsens vejledninger

Miljøstyrelsen har udarbejdet to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald, som blandt andet skal hjælpe kommuner og affaldsselskaber med at implementere de nye regler. Vejledningerne tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsens bestemmelser.

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald

Vejledning om sortering af husholdningsaffald

Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere om de to vejledninger

Hvornår sker der ændringer i din affaldssortering?

Kommunerne skal som udgangspunkt sørge for, at der er etableret ordninger for indsamling af husholdningsaffald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav senest den 1. juli 2021.

De har dog haft mulighed for at søge dispensation fra denne frist, hvilket i alt 88 har fået. Mange kommuner er rigtig godt på vej med implementeringen, men har udfordringer med bl.a. levering af udstyr og materiel, hvorfor Miljøministeren har delegeret Miljøstyrelsen til at kunne give nye dispensationer efter forudgående dialog mellem kommunen og Miljøstyrelsen.

Der kan maksimalt gives dispensation til den 31. december 2023 for henholdsvis madaffald, restaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner. For farligt affald kan der opnås dispensation til den 31. december 2024.

Miljøstyrelsen har den 1. september 2022 udsendt et brev til samtlige kommuner om den nye dispensationsmulighed.

Brevet kan læses her.

Metal, glas og hård plastik

Kommuner, der i dag indsamler metal, glas og hård plastik i samme ordning, skal udfase denne ordning senest den 1. januar 2025.