Skibsophugning

Foto: Frederikshavn

Læs om reglerne for skibsophugning, som indebærer, at skibsredere kun må lade skibe omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1257/2013 af 20. november 2013 (skibsophugningsforordningen) ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste.

Regler for skibsophugning

Når skibsophugningsforordningen finder anvendelse, må skibsredere kun lade sine skibe ophugge på anlæg, der er optaget på den europæiske liste.

Skibsophugningsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1257/2013 af 20. november 2013) finder anvendelse på skibe, der sejler under en EU medlemsstats flag, dog ikke:

  • Krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af et land, og som på det pågældende tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål.
  • Skibe med en tonnage på under 500 bruttotonnage (GT).
  • Skibe, der i hele deres driftstid kun sejler i farvande, der hører under højhedsområdet eller jurisdiktionen for den medlemsstat, hvis flag skibet sejler under.

Skibsophugningsforordningen trådte fuldt ud i kraft den 31. december 2020.

Når ikke skibsophugningsforordningens regler finder anvendelse vil import og eksport af skibe, der skal ophugges, derimod skulle følge reglerne i Transportforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald).

Læs mere om reglerne for import og eksport af affald.

Information til skibsredere

Skibsophugningsanlæg, der ønsker at blive optaget på den europæiske liste, jf. artikel 13 i skibsophugningsforordningen, skal sende en anmodning herom til den myndighed, der har udstedt anlæggets miljøgodkendelse - det vil sige anlæggets tilsynsmyndighed.

Sammen med anmodningen skal der vedlægges en skibsophugningsanlægsplan samt dokumentation for, at anlægget overholder de øvrige krav i skibsophugningsforordningens artikel 13, stk. 1. Der skal endvidere vedlægges information om: 

  • Ophugningsmetoden.
  • Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges.
  • Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år.

Skibsophugningsanlægget skal endvidere vedlægge en erklæring om, at de accepterer at opfylde kravene i skibsophugningsforordningens artikel 13, stk. 2. Erklæringen bør udfyldes på såvel dansk som engelsk.

Førstegangsgodkendelser af skibsophugningsanlæg er reguleret i skibsophugningsforordningens artikel 14. 

Når tilsynsmyndigheden har godkendt et skibsophugningsanlæg til optagelse på den europæiske liste over godkendte skibsophugningsanlæg, sendes godkendelsen til Miljøstyrelsen med henblik på, at Miljøstyrelsen kan underrette Kommissionen herom i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5. 

Den europæiske liste opdateres af Kommission og kan findes på Kommissionens hjemmeside.

Listen træder i kraft på 20. dagen efter kundgørelsen, og et anlæg, der optages, kan herefter modtage europæisk flagede skibe til ophugning på anlægget i overensstemmelse med reglerne i forordningen.

Danske skibsophugningsanlæg

Herunder kan du finde yderligere information om de danske skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste:

Anlæggets kontaktinformation:

Fayard A/S
Kystvejen 100
5330 Munkebo
Danmark

Ophugningsmetode:

Tørdok

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013:

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 450 meter, bredde på 90 meter og dybgang på 7,8 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 7. november 2018. Miljøtilladelsen omfatter betingelser for driftstimer, særlige driftsbetingelser og betingelser for håndtering og opbevaring af affald og indeholder ligeledes en betingelse om, at aktiviteten skal udføres i en tørdok.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 7. november 2023.

Anlæggets kontaktinformation:                        

Fornæs ApS
Rolshøjvej 12-16
8500 Grenå
Danmark

Ophugningsmetode:                 

Skibene demonteres ved miljøgodkendt kajanlæg, og efterfølgende ophugges på en miljøgodkendt fast og tæt plads med afløb via olieudskiller.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Offshore, fragtskibe, fiskeskibe og øvrige med en størrelse på maksimal længde på 150 meter, bredde på 25 meter og dybgang på 6 meter svarende til ca. 10.000 GRT.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 28. juli 2010. Farligt affald anvises af Norddjurs kommune til miljøgodkendte modtager anlæg i henhold til virksomhedens miljøgodkendelse.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

25.000 ton stål, (30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 20. maj 2026.

Anlæggets kontaktinformation: 

Jatob ApS
Langerak 12
9900 Frederikshavn
Danmark

Ophugningsmetode:                 

Forberedelse ved kaj, optrækning på beddingsanlæg. Klipning og skærebrænding. Sortering af materialer og affald.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:                

Alle flydende fartøjer: Færger, fragtskibe, fiskeskibe, semi-undervandsfartøjer, rigge og andre flydende offshore-installationer. Den omtrentlige maksimale håndteringsstørrelse vil være: Længde: 150 meter x Bredde: 30 meter x Dybde: 6 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Farligt affald håndteres af uddannet personale fra Jatob A/S og transporteres til godkendte modtagere. Midlertidig opbevaring af farligt affald kan ske efter aftale med Jatob A/S i op til et år. Håndtering og opbevaring af farligt affald foregår med de nødvendige miljøgodkendelser.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 30.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 9. marts 2025.

Anlæggets kontaktinformation:

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.)
Sandholm 60
9900 Frederikshavn
Danmark

Ophugningsmetode:

Bedding.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 290 meter, bredde på 90 meter og dybgang på 14 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 9. marts 2018. Frederikshavn Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse. Anlægget må ikke opbevare farligt affald i mere end et år.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 200.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 23. august 2023.

Anlæggets kontaktinformation:

Smedegaarden A/S
Vikingkaj 5
6700 Esbjerg

Ophugningsmetode:

Landsætning af skibe og opklipning med hydraulisk saks.

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Fiske skibe, survey fartøjer, færge, standby rescue, ubåde, pramme, supply skibe, alle former for flydende materiel, off-shore installationer, platforme, beboelsesrigge, der ikke er større end længde 200 meter, bredde 40 meter og dybgang 7,5 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

I henhold til vilkår 5 i miljøgodkendelsen af 4. juni 2015 må skibets maksimale længde ikke overstige 170 meter.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

20.000 tons (LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 11. marts 2026.

Anlæggets kontaktinformation: 

Stena Recycling A/S
Grusvej 6
6700 Esbjerg
Danmark

Ophugningsmetode:

Tørdok

Arten og størrelsen af de skibe, der kan ophugges:

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1) i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde på 40 meter, bredde på 40 meter og dybgang på 10 meter.

Eventuelle begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, herunder med hensyn til håndtering af farligt affald:

Virksomheden reguleres efter gældende lovgivning og efter de meddelte vilkår i miljøgodkendelse af 5. oktober 2017. Esbjerg Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter som fastsat i skibsophugningsanlæggets miljøtilladelse.

Den maksimale årlige skibsophugningsmængde angivet i tons stål pr. år:

(anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet er 45.000 LDT).

Godkendelsens udløbsdato:

Den 7. februar 2024

Har du spørgsmål vedrørende skibsophugning, kan du kontakte import/eksport afdelingen.