Strømlinet affaldssortering

Pikogrammer for affaldssortering

Med den ændrede affaldsbekendtgørelse fra januar 2021, er der kommet nationalt strømlinede sorteringskriterier for husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Affaldet skal fremover sorteres i de 9 fraktioner: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- samt farligt affald og restaffald. For langt de fleste borgere vil fraktionerne blive indsamlet på matriklen eller meget tæt på, mens der er enkelte situationer, hvor kommunerne for bestemte boligtyper eller områder kan undlade at etablere husstandsnær indsamling, og hvor borgeren i stedet skal aflevere affaldet på centrale opsamlingssteder, som f.eks. genbrugspladser eller ved havnefaciliteter.

Nationale affaldspiktogrammer

Der kan være forskelle på, hvordan de 9 fraktioner indsamles hos borgerne i de forskellige kommuner. Af hensyn til plads giver affaldsbekendtgørelsen f.eks. mulighed for at indsamle enkelte af fraktionerne ved husstanden i samme rum med henblik på at sortere dem fra hinanden efterfølgende. Her hjælper de nationale affaldspiktogrammer borgerne på vej, for senest d. 1. januar 2022 skal alle affaldsbeholdere være mærket med piktogrammerne, som ses på billedet ovenfor.

Piktogrammerne kan downloades fra Dansk Affaldsforenings hjemmeside

Miljøstyrelsens vejledninger

Miljøstyrelsen har udarbejdet to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald, som blandt andet skal hjælpe kommuner og affaldsselskaber med at implementere de nye regler. Vejledningerne tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsens bestemmelser.

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald

Vejledning om sortering af husholdningsaffald

Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere om de to vejledninger

Vejledningen tager udgangspunkt i kravene i affaldsbekendtgørelsen og dennes beskrivelser af de forskellige fraktioner i bilag 6, men den fastsætter også mere detaljerede retningslinjer for, hvordan sorteringskriterier for husholdningsaffald fra borgere og husholdningslignende affald fra erhverv kan udformes.

Vejledningen er udarbejdet til brug for:

 • Kommuner og affaldsselskaber
  Til brug i udarbejdelsen af lokale sorteringsvejledninger for husholdningsaffald.
 • Erhverv (industri og servicesektor)
  Til virksomheder, der skal sortere husholdningslignende affald.

Vejledningen indeholder bl.a.:

 • Generelle sorteringskriterier
  Herunder tommelfingerregler, som går på tværs af affaldsfraktionerne. F.eks. skal fødevareemballager tømmes og så vidt muligt skrabes rene, inden de smides ud, og låg skal som udgangspunkt fjernes fra emballager.
 • Beskrivelser af de forskellige fraktioner
  Herunder et afsnit, der teknisk beskriver hvordan fraktionen håndteres, og hvilke udfordringer der kan være med enkelte typer af affald.
 • Fraktionsspecifikke sorteringskriterier
  Kriterier for, hvad der skal sorteres ud i henholdsvis madaffald, papir, pap, plast, glas, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald (herunder også småt elektronik og batterier) og restaffald. Herunder positiv- og negativlister i overensstemmelse med bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

I den nye affaldsbekendtgørelse fastlægges det, at de 10 ovennævnte fraktioner skal indsamles via henteordninger. Vejledningen indeholder en tolkning af disse krav samt yderligere retningslinjer for indsamling af husholdningsaffald, der kan bidrage til en strømlining af indsamlingen på tværs af landet.

Vejledningen er udarbejdet til brug for blandt andet kommuner og affaldsselskaber i deres tilrettelæggelse af deres ordninger.

Vejledningen indeholder bl.a.:

 • Beskrivelse af kravene til ordninger for indsamling af husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelsen
 • Fortolkning af begreber relateret til kravene, herunder Miljøstyrelsens fortolkning af en henteordning
 • Yderligere retningslinjer for strømliningen, herunder indsamling i faste beholdere
 • Konkrete eksempler på indsamlingsordninger, der er i tråd med affaldsbekendtgørelsens krav og Miljøstyrelsens yderligere retningslinjer

Baggrund for vejledningerne

 • EU’s affaldsdirektiv fra 2018
  Direktivet stiller ambitiøse genanvendelsesmål for husholdningsaffaldet og husholdningslignende affald fra erhverv frem til 2035. Ligesom der skal måles på den reelle genanvendelse (i stedet for indsamlede mængder).
 • "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"
  Aftalen er indgået mellem Regeringen og et bredt flertal i Folketinget den 16. juni 2020 og rummer mål om langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding:
  ”Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022.” I aftalen ligger ligeledes en strømlining af sorteringskriterierne for de 10 fraktioner og et krav om brug af de tilhørende piktogrammer fra det fælles piktogramsystem udarbejdet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen.

Aftalen om klimaplanen omfatter også, at indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines, bl.a. med krav om at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som husholdningerne.

Miljøstyrelsen har udarbejdet de to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald som en fortolkning af klimaplanen og de tilhørende krav i affaldsbekendtgørelsen.

Hvornår sker der ændringer i din affaldssortering?

Kommunerne skal som udgangspunkt sørge for, at der er etableret ordninger for indsamling af husholdningsaffald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav senest den 1. juli 2021.

De har dog haft mulighed for at søge dispensation fra denne frist, hvilket i alt 88 har fået. Mange kommuner er rigtig godt på vej med implementeringen, men har udfordringer med bl.a. levering af udstyr og materiel, hvorfor Miljøminisren har delegeret Miljøstyrelsen til at kunne give nye dispensationer efter forudgående dialog mellem kommunen og Miljøstyrelsen.

Der kan maksimalt gives dispensation til den 31. december 2023 for henholdsvis madaffald, restaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner. For farligt affald kan der opnås dispensation til den 31. december 2024.

Miljøstyrelsen har den 1. september 2022 udsendt et brev til samtlige kommuner om den nye dispensationsmulighed.

Brevet kan læses her. 

Metal, glas og hård plastik

Kommuner, der i dag indsamler metal, glas og hård plastik i samme ordning, skal udfase denne ordning senest den 1. januar 2025.