Grønlistet affald til ikke-OECD-lande

Ved eksport af grønlistet affald til nyttiggørelse i et ikke-OECD-land, er det nødvendigt at undersøge, hvilke regler, der gælder for det land, der eksporteres til. Det skyldes, at der ikke er fælles regler for alle ikke OECD-lande, men at reglerne er forskellige fra land til land.

Billedet viser en bunke af skrot.

Reglerne er beskrevet i bilaget til "Den grønne forordning".

I bilaget er der for hvert enkelt land i en tabel markeret, om eksport af affald til det pågældende land:

a) er forbudt

b) om eksporten kræver forudgående anmeldelse og samtykke, eller

c) skal følge proceduren for grønlistet affald og derfor alene kræver ledsagelse af et udfyldt bilag VII.

Nogle lande har også skrevet, om de har særlige krav i deres egen lovgivning, som skal følges ved eksporten til dette land. Det står under kolonne d i tabellen for landet. Det er bestemmelseslandet, der håndhæver disse regler, og spørgsmål om reglerne kan stilles til myndighederne i det pågældende land.

Hvis et land ikke findes på bilaget til "den grønne forordning" betyder det, at anmeldelsesproceduren gælder for eksport til dette land.

Nogle lande har indført importforbud for visse typer grønlistet affald uden at dette kan ses i den "grønne forordning". Når et land har indført et forbud mod import, gælder dette importforbud, uanset om det fremgår af den "grønne forordning". Det betyder, at en eksport til landet også vil være ulovlig efter de regler, der gælder i Danmark.

Særligt om eksport af grønlistet affald til Kina og Hongkong

De kinesiske myndigheder har indført forbud mod import af bl.a. brugt plastik herunder brugt landbrugsplast. Pr. 1. januar 2021 indføres yderligere restriktioner. Derudover er Hongkongs myndigheder i gang med at udarbejde nye retningslinjer for henholdsvis import og eksport af plastikaffald. For nærmere information henvises til miljømyndighederne i henholdsvis Kina og Hongkong.

Se mere om eksport af grønlistet affald til Kina her

Andre lande med restriktioner for import af affald

Pakistans Klimaministerie "The Ministry of Climate Change" (MOCC) har i september 2020 meddelt en særlig procedure som gælder for alt affald omfattet af Baselkonventionen. Det betyder, at alle grønlistede affaldsfraktioner som udgangspunkt også skal følge proceduren (substep 2.5). Deres standard procedure "Standard Operating Procedure" (SOP) kan læses her.