Deponering

Ressourcestrategien, som er regeringens strategi for affaldsforebyggelse og affaldshåndtering, har til formål at minimere de mængder affald, der skal deponeres eller brændes.

Men der vil stadig være nogle restfraktioner, der ikke kan materialenyttiggøres  og som derfor vil gå til deponi eller forbrænding. Samtidig er der ældre deponier, som stadig skal vedligeholdes, og hvor der kan være problematikker, som skal håndteres.

Deponeringsbekendtgørelsen
Kriterier og procedurer for modtagelse af affald på anlæggene m.m.

Biocover-tilskudsordning
Finansiering af såkaldte biocovers på danske deponeringsanlæg, hvorfra der udledes metan. Der er afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler.

Vejledende udtalelser om deponeringsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsens vejledende udtalelser til bekendtgørelsen om deponeringsanlæg