Anden nyttiggørelse af affald

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det sker i to typer af situationer: ”Anden endelig materialenyttiggørelse”, hvor affaldet/materialet bruges til opfyldning/opfyldningsoperationer og erstatter jord, stabilgrus og lignende, og ”Forbrænding af affaldet med energiudnyttelse”, hvor affaldet erstatter andet brændsel.

Affald som erstatningsmateriale (anden endelig materialenyttiggørelse)

Anden endelig materialenyttiggørelse ligger lavt i affaldshierarkiet, da der primært er tale om, at materialet bruges for sidste gang som opfyld. Når affald bruges til anden endelig materialenyttiggørelse, skal man være opmærksom på, at affaldsmaterialerne reelt skal gøre nytte. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere end nødvendigt er og sige, at affaldet dermed er nyttiggjort.

Typiske eksempler på brug af affald som erstatningsmateriale:

 • Slagger fra affaldsforbrænding som anvendes til vejunderlag
 • Nedknust bygge- og anlægsaffald til opbygning af en støjvold
 • Ituskårne dæk som anvendes til drænlag i et affaldsdeponi
 • Spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet
 • Opfyldning af udgravede områder

Hvordan finder jeg ud af, om min virksomheds affald kan erstatte andre materialer?

Du kan søge efter en virksomhed i affaldsregistret, som kan hjælpe dig.

Gå til affaldsregistret

Få den miljømæssigt bedste løsning til din virksomhed

Den miljømæssigt bedste løsning får du som udgangspunkt, når du vælger en virksomhed, som vil håndtere dit affald på de øverste trin i affaldshierarkiet. Alle indsamlervirksomheder og genanvendelsesanlæg der er godkendt i affaldsregistret vil behandle dit affald efter loven. Det betyder, at de overtager ansvaret for affaldet, men du kan spørge dem, på hvilket trin i affaldshierarkiet de behandler affaldet, og vælge den bedste løsning.

Paragraffer i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 7: Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles.

Forbrænding af affald med energiudnyttelse

Hvis din virksomheds affald kan forberedes til genbrug, genanvendes eller udnyttes som erstatningsmateriale, må affaldet ikke forbrændes. Men hvis dit affald ikke kan genanvendes under nogen form, kan det måske brændes i anlæg, hvor energien kan udnyttes til el og varme.

Hvis dit affald skal forbrændes med energiudnyttelse, skal du bruge det forbrændingsanlæg i Danmark, som kommunen anviser til. Du kan henvende dig til kommunen eller læse om forbrændingsegnet affald i kommunens regulativ for erhvervsaffald, hvor der også står, hvor du må indlevere dit affald til forbrænding.

Se din kommuenes affaldsregulativ for erhvervsaffald    

Typiske eksempler på forbrænding af affald med energiudnyttelse

 • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
 • Forbrændingsegnet affald
 • Sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad til genanvendelse
 • Affald der ikke er egnet til genanvendelse
 • Affald uden deponeringskrav 

Du kan altid spørge din kommune om hjælp til at vurdere om dit affald må forbrændes.

Paragraffer i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 19: Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

 • Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.
 • Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.

Paragraffer i affaldsaktørbekendtgørelsen

§ 12. Når en kommunal ordning for affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, er virksomheder endvidere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Virksomheder kan, uanset stk. 1, eksportere deres forbrændingsegnede affald til et nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald.