Affaldshåndtering: Strategi og aktiviteter

Foto: Colourbox

Handlingsplan for cirkulær økonomi gælder for perioden 2020-2032, men skal senest revideres efter seks år. Handlingsplanen udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og for håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives ud fra den cirkulære værdikæde.

Læs handlingsplanen og faktaark.

Tidligere affaldsstrategier

Danmark uden Affald – Strategi & Ressourceplan 2013-2018 havde som mål at sætte skub i en bevægelse fra "forbrug og forbrænd" over mod et samfund, hvor materialerne blev brugt igen og igen. Det handlede om at se vores affald som ressourcer og sørge for, at værdifulde materialer ikke gik tabt.

Ressourcestrategien Danmark uden affald 2013 udgjorde sammen med Ressourceplanen for 2013-2018 styringsgrundlaget for affaldshåndteringen i Danmark. 

Danmark uden affald

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

Evaluering af ressourcestrategien - Danmark uden Affald

Bilag til evauleringen 

Faktaark - Dit og Danmarks affald

Faktaark - Ressourcer på dagsordenen

Faktaark - Myter om genanvendelse

Faktaark - Ressourcestrategien - Mål og effekter

Faktaark - Sådan fungerer genanvendelse

Kommuner satte skub i sorteringen

"Danmark uden affald" satte ambitiøse mål for genanvendelsen. Blandt andet skulle vi genanvende 50 % af affaldet fra husholdninger i 2022. Det var mere end dobbelt så meget som i 2011. Kommunerne skulle bidrage til at opfylde målet, men det var op til den enkelte kommune at skrue den bedste løsning sammen til deres lokale forhold.

Som en del af ressourcestrategien ville regeringen tage initiativ til at komme med eksempler på enkle og brugbare løsninger, som kommunerne kunne lade sig inspirere af.

Se oversigt over projekter om affaldshåndtering

"Danmark uden affald" havde kommunerne med som en vigtig medspiller i virkeliggørelsen af regeringens affaldspolitik. På den baggrund var der indgået en aftale mellem KL og Miljøministeriet om en række indsatser til realisering af Danmark uden affald. Der var udarbejdet et informationsbrev til landets kommuner som informerede om samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftale mellem KL og Miljøministeriet om realisering af Danmark uden affald

Informationsbrev til kommunerne om samarbejdsaftale mellem KL og Miljøministeriet

Samtidig skulle forbrændingssektoren moderniseres. Som det fremgik af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 var Regeringen og KL enige om målsætningen om at effektivisere affaldsforbrændingssektoren med 200 mio. kr. frem mod 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere. Der var nedsat en arbejdsgruppe mellem KL og Regeringen, der skulle komme med forslag til realiseringen heraf. 

Nye muligheder for virksomhederne

De danske virksomheder kunne blive påvirket meget forskelligt af "Danmark uden affald".

I nogle sektorer – som bygge- og anlæg – kunne ressourcestrategiens initiativer betyde mange nye job. I landbruget kunne det betyde bedre muligheder for at bioforgasse gylle. For de mange virksomheder, der arbejdede med teknologiudvikling og genanvendelse, kunne strategien betyde nye forretningsmuligheder.

Overordnet ville strategien medføre

 • Øget genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
 • Øget genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
 • Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
 • Bedre udnyttelse næringsstoffer i organisk affald

Strategien for 2009-2012 var en videreførelse af Affaldsstrategi 2005-2008. Affaldsstrategien for perioden 2009-2012 blev lanceret i 2 dele, hvor den første del kom i marts 2009 og den næste fulgte i juni 2010. 

Læs første del af Affaldsstrategi 2009-2012

Strategiens første del indeholdte:

 • Den overordnede politik og prioritering på affaldsområdet
 • En strategi for henkastet affald
 • En kapacitetsplan for affaldsforbrænding
 • En gennemgang af regelgrundlaget på affaldsområdet

Sigtelinjen for deponering af de samlede affaldsmængder var skærpet til 6 %, og der var fastsat en målsætning for indsamling af batterier til 45 % i 2012, hvilket var en tidsmæssig fremrykning i forhold til kravet i batteridirektivet.

Læs anden del af Affaldsstrategi 2009-2012

Strategiens anden del indeholdte:

 • en særlig indsats for at forebygge affald,
 • initiativer til udvikling af ny miljøteknologi på affaldsområdet samt
 • en kapacitetsplan for deponeringsanlæg.