Spildevandsslam

Der genereres årligt omkring 140.000 tons slam opgjort i tørstof fra danske renseanlæg.
Spildevandsslam indeholder fosfor. Fosfor er er nødvendigt næringsstof for alle levende organismer. Samtidig er fosfor et ikke-fornybart råstof, som i dag spildes, når for eksempel spildevandsslam forbrændes og slamasken deponeres. Ved anvende spildevandsslam på landbrugsjord, kan man reducere importen af kunstgødning og dermed begrænse miljøbelastningen.

Næringsstoffer
Spildevandsslam indeholder næringsstoffer og organisk materiale, som udnyttes ved anvendelse på landbrugsjord. Dermed spares ressourcer.

Affald til jord-bekendtgørelsen
Krav i Affald til jord-bekendtgørelsen sikrer, at spildevandsslam kan anvendes til jordbrugsformål uden skadelige virkninger på miljøet, mennesker, planter og dyr.

Livscyklus og samfundsøkonomisk analyse
Anvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord giver god samfundsøkonomi.

Alternativ håndtering af spildevandsslam indeholdende mikroplastik

Miljøstyrelsen har udgivet en ny rapport med en kortlægning af fordele og ulemper ved alternativ udnyttelse af spildevandsslam indeholdende mikroplastik.

Kontakt Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen