Hvem skal indberette?

Fristen for årets indberetning til Affaldsdatasystemet er den 1. marts det efterfølgende år. Det er muligt at indberette løbende eller at indberette årets samtlige aktiviteter én gang årlig.

Hvem skal indberette til affaldsdatasystemet?

Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af:

  • Anlæg, som behandler affald ved genanvendelse, forbrænding eller deponering (Affaldsbehandlingsanlæg).
  • Anlæg, som har som forretningsområde at sortere affald (Indsamlingsvirksomheder).
  • Affaldsproducerende virksomheder, hvis virksomheden selv behandler affaldet eller eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg efter bekendtgørelse om overførsel af affald.
  • Virksomheder som importerer affald.
  • Virksomheder som eksporterer affald.

Oplysningerne angives som samlede mængder pr. affaldsproducent i indberetningsperioden på p-nr. niveau. Dog skal affald, der stammer fra kommunale indsamlingsordninger, indberettes med angivelse af kommunenr. samt det for ordningen relevante p.nr.

Ved indberetning af affald, der stammer fra private husholdninger, skal der angives kommunenr.

Skal modtagere af affald indberette affaldsdata?

Hvis et affaldsbehandlingsanlæg modtager affald fra en transportør, skal anlægget indberette til Affaldsdatasystemet. 
Den affaldsproducerende virksomhed skal til dette formål aflevere en erklæring til transportøren. Erklæringen, som kan være digital, skal indeholde de oplysninger, som gør det muligt for affaldsbehandlingsanlægget at indberette data om det modtagne affald.

Hvordan indberetter udenlandske virksomheder?

Udenlandske virksomheder uden p-nummer skal henvende sig til Miljøstyrelsen, som foretager indberetninger på deres vegne.

Manglende indberetning

Indberettere, der ikke overholder tidsfristen, vil blive rykket af Miljøstyrelsen og kan ende i en politianmeldelse og bøde.

Oplysningsskema vedrørende tilsyn af Affaldsdatasystemet

Når en affaldshåndterende virksomhed uden indberetninger til Affaldsdatasystemet er blevet identificeret, bedes du som kommunal tilsynmedarbejder at udfylde følgende oplysningsskema og sende det til Obfuscated Email. Miljøstyrelsen vil dernæst kontakte og rykke virksomheden vedrørende den manglende indberetning.