Affaldsstatistikker

2020

Affaldsstatistikken 2020 indeholder udover affaldsmængder for 2020 opdaterede affaldsmængder for 2016 til 2019, samt en ny metode til at opgøre den reelle genanvendelse.

Affaldsstatistik 2020

Affaldsstatistik 2020 - Rådata

2019

Affaldsstatistikken 2019 indeholder udover affaldsmængder for 2019 opdaterede affaldsmængder for 2015 til 2018, samt et fortsat fokus på husholdnings- og husholdningslignende affald (municipal waste).

Affaldsstatistik 2019

Affaldsstatistik 2019 - Rådata

2018

Affaldsstatistikken 2018 indeholder udover affaldsmængder for 2018 opdaterede affaldsmængder for 2014 til 2017, samt et øget fokus på municipal waste.

Affaldsstatistik 2018

Affaldsstatistik 2018 - Rådata

2017

Affaldsstatistikken 2017 indeholder udover affaldsmængder for 2017 opdaterede affaldsmængder for 2013 til 2016, samt flere nye afsnit.

Affaldsstatistik 2017

Affaldsstatistik 2017 - Rådata

2016

Affaldsstatistikken 2016 indeholder udover affaldsmængder for 2016 opdaterede affaldsmængder for 2014 og 2015, samt et nyt kapitel om målsætninger vedrørende affald.

Affaldsstatistik 2016

Affaldsstatistik 2016 - Rådata

2015

Affaldsstatistikken 2015 indeholder udover affaldsmængder for 2015 opdaterede affaldsmængder for 2013 og 2014.

Affaldsstatistik 2015

Affaldsstatistik 2015 - Rådata

2014

Affaldsstatistikken 2014 indeholder udover affaldsmængder for 2014 opdaterede affaldsmængder for 2012 og 2013.

Affaldsstatistik 2014

Affaldsstatistik 2014 - Rådata

2013

Affaldsstatistikken 2013 indeholder udover affaldsmængder for 2013 opdaterede affaldsmængder for 2011 og 2012.

Affaldsstatistik 2013

Affaldsstatistik 2013 - Rådata

2012

Affaldsstatistikken 2012 er anden affaldsstatistik baseret på Affaldsdatasystemet (ADS) og tallene viser at affaldsmængden stort set er uændret fra 2011 til 2012.

Udover affaldsmængder for 2012 indeholder affaldsstatistikken opdaterede affaldsmængder for 2011.

Affaldsstatistikken 2012

Fremskrivning af udviklingen i mængden og behandlingen af forskellige typer af affald fra 2012 til 2030 (Frida 2015)

Fremskrivningen er udarbejdet i F RIDA 2015, som er en videreudvikling af en tidligere version af fremskrivningsmodellen. Den største modeltekniske ændring er introduktionen af affaldsdatasystemet (ADS). Derudover er der sket en opdatering af data herunder indregning af konsekvenserne af ”Danmark uden affald”,  Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Endelig indeholder modellen et lokalt modul, der kan bruges af blandt andet kommuner.”    

Se modellen for fremskrivning af affald 2012-2015 (Frida 2015)

Statistik for emballageforsyning og indsamling af emballageaffald 2012

2011

Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet data om affald. Dataindsamlingen foregik vha. ISAG-systemet til og med 2009, hvor Affaldsdatasystemet (ADS) tog over i 2010.

Af flere årsager blev datakvaliteten for 2010 dog ikke høj nok til, at Miljøstyrelsen vil udgive tallene som en officiel statistik. Derfor danner datasættet for 2011 grundlaget for den første affaldsstatistik baseret på ADS.

Det skal oplyses at Affaldsstatistikken for 2012 indeholder opdateret affaldsmængder for 2011.

Affaldsstatistikken 2011

2009

Den økonomiske krise har fået danskerne til at smide mindre affald ud, viser Affaldsstatistik 2009. Den totale affaldsmængde blev således reduceret med over 10 % i forhold til 2008. Statistikken viser desuden at kommunerne har nået mål for genanvendelse og deponering af affald. Endelig er målet med mindst 25 % genanvendelse af storskraldet nået, hvilket er første gang nogensinde.

Affaldsstatistik 2009

Ny opgørelse over genanvendelse af glas, metal, papir og pap, plast og træ i Danmark - Emballagestatistik 2009

Danmark har nu opfyldt målsætningen i Affaldsstrategi 2005-2008 og kravene i EU’s emballagedirektiv. Genanvendelsesmålsætningerne for de i direktivet omfattede emballagematerialer (glas, metal, papir og pap, plast og træ) er nået.

Emballageforbruget i Danmark faldt med 23 % i forhold til 2008, hvilket kan tilskrives finanskrisen. I alt var emballageforbruget på 693.950 tons svarende til, at hver dansker har anvendt 126 kg emballage i 2009. Ca. halvdelen af emballagemængden ender i virksomheder og resten hos de private husstande.

Statistik for genanvendelse af emballage 2009 

Emballageforsyningen i Danmark 2009 

2008

Tal for 2008 viser, at danskerne nu når EU’s mål om genanvendelse af plastemballage affald.

Kravet fra EU lyder på, at 22,5 procent af plastemballage affaldet skal anvendes igen, og i 2008 blev der i Danmark indsamlet 25,4 procent til genanvendelse. Plastemballage er eksempelvis dunke, poser og bakker.

Mens Danmark tidligere har opfyldt målene for andre typer emballage affald som pap, papir, metal og træ , er det første gang , at målet for plast er nået. Tallene viser også , at danskernes samlede emballageforbrug faldt fra 979.000 tons i 2007 til 902.000 i 2008.

Fordi emballeringen i dag er blevet mere effektiv og materialerne lettere, har forb r uget af emballage ligget nogenlunde stabilt siden 1999 trods den økonomisk vækst.

Affaldsstatistik 2007 og 2008

Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2008. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi 2005-08 , ligesom der fokuseres på de nye målsætninger for 2012, der er fastsat i Regeringens Affaldsstrategi 2009-2012 fra marts 2009. Målsætningen for deponering er 6 % i 2012, mens alle andre målsætninger er videreført.

Affaldsprognose 2009: FRIDA - En model til fremskrivning af ISAG-data

De affaldsmængder der indgår i affaldsfremskrivningen, er konfirmerede data frem til og med 2006. Data for 2007 er affaldsmængder indsendt af affaldsbehandlingsanlæggene, men den endelige kvalitetskontrol er ikke gennemført for disse data. Der kan derfor forekomme mindre fejl i disse data, men vurderingen er, at de eventuelle fejl er ubetydelige for fremskrivningen, og at 2007‐dataene samlet er en styrkelse af pålideligheden af fremskrivningen.

Modellen er Miljøstyrelsens officielle fremskrivningsmodel, der skal give et fingerpeg om den forventede udvikling i affaldsmængder. I modellen kobles Finansministeriets økonomiske fremskrivningsmodel (ADAM) med affaldsdata.

Fremskrivning af affaldsmængder (august 2010)

Denne fremskrivning tager udgangspunkt i FRIDA-modellen med konfirmerede ISAG-tal frem til 2008. Data fra FRIDA-modellen er dog blevet korrigeret i fremskrivningen, da den økonomiske udvikling som FRIDA-modellen baserer sig på, antages at være for optimistisk på længere sigt. Derudover er det forventningen at genanvendelsen af husholdningsaffaldet vil stige på bekostning af forbrænding af affaldet, og dette er derfor også blevet medregnet i forhold til den ukorrigerede FRIDA-model.

2007

Emballageforsyningen i Danmark 2007
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2007 er opgjort til 979.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 179 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 10 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (54%). Plastemballage udgør 20%, glasemballage udgør 11%, træemballage udgør 11% og metalemballagen udgør 5% af den samlede mængde. Cirka halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2007 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 125.000 tons glasemballage. Oplysninger for metalemballage viser, at der blev genanvendt 30.500 tons svarende til 86,8 procent af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot. Genanvendelsen af emballagepapir og -pap er på 60,5 %. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 43.200 tons og svarer til 21,8 procent af potentialet. I 2007 blev der indsamlet knapt 3 mio. træpaller til reparation, 25 % blev kasseret. Den genanvendte mængde er beregnet til 35.400 tons. Der blev der indsamlet 556.400 tons til genanvendelse eller 56,8 procent af al emballage.

FRIDA - En model til fremskrivning af ISAG-data ; november 2008.
Affaldsdataene i fremskrivningen er 2007-data. Modellen er Miljøstyrelsens officielle fremskrivningsmodel, der skal give et fingerpeg om den forventede udvikling i affaldsmængder. I modellen kobles Finansministeriets økonomiske fremskrivningsmodel (ADAM) med affaldsdata.

2006

Affaldsstatistik 2006
Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2006. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi 2005-08 .

Emballageforsyningen i Danmark 2006
Om mængden af ny emballage på det danske marked.

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2006
Opgørelse over genanvendelsen af papir og pap samt af glas-, plast-, metal og træemballage i Danmark i 2006.

2005

Affaldsstatistik 2005
Affaldsstatistikken indeholder som noget nyt en fremskrivning af de forventede affaldsmængder frem til 2025. Fremskrivningen er baseret på FRIDA-modellen, der kombinerer affaldsdata med en økonomisk fremskrivning af udviklingen i forskellige sektorer (ADAM-fremskrivningen).

Emballageforsyningen i Danmark 2005
Om mængden af ny emballage på det danske marked.

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005
Opgørelse over genanvendelsen af papir og pap samt af glas-, plast-, metal og træemballage i Danmark i 2005.

2004

Affaldsstatistik 2004
Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2002. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinjerne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Emballageforsyningen i Danmark 2004
Om mængden af ny emballage på det danske marked.

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2004
Opgørelse over genanvendelsen af papir og pap samt af glas-, plast-, metal og træemballage i Danmark i 2004.

2003

Statistik for metalemballage: 2003
Om indsamling, forbrug og genanvendelse af metalemballager i Danmark

Statistik for glasemballage 2003
Om indsamling, forbrug og genanvendelse af glasemballager i Danmark

Statistik for returpapir og –pap: 2003
Om potentiale og indsamlet mængde returpapir i Danmark samt forbruget af returpapir på danske returpapirforbrugende fabrikker

Statistik for plastemballage 2003
Om indsamling, forbrug og genanvendelse af plastemballager i Danmark

2001

Statistik for madaffald 2001
Om indsamling af madaffald fra storkøkkener

Statistik for behandling af organisk affald fra husholdninger , 2001
Om indsamling og behandling af affald fra husholdninger mv. på kompost- og biogasanlæg

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af organiske affaldsprodukter 2001
Om mængden, behandlingen og anvendelsen af organiske affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder.

Statistik for hjemmekompostering 2001
Om kommunale ordninger for hjemmekompostering.

Emballageforsyningen i Danmark 2001
Om mængden af emballage på markedet i 2001.

Udgivelser fra før 2001 kan findes under Miljøstyrelsens Publikationer .