Affald fra skibe og havne

Skibe og havnes håndtering af affald efter havmiljøloven 

Reglerne om affald fra skibe findes i Modtagebekendtgørelsen .

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe .

Hvad betyder reglerne for skibene?

For skibe betyder reglerne, at der som hovedregel er pligt til at aflevere alt affald - både affald fra skibenes drift og eventuelle lastrester - til en modtageordning i havnen.

Desuden kræves, at aflevering af skibenes driftsaffald som hovedregel sker efter det såkaldte "no special fee"-princip. Det vil sige, at betaling for håndtering af driftsaffald er inkluderet i havneafgiften, og således ikke varierer med mængden eller typen af affald. Dette forventes at give skibene et incitament til at aflevere mere affald i havnene i stedet for - ulovligt - at udlede det i havet.

Hvad betyder reglerne for havnene?

For havnene betyder reglerne, at den enkelte havn får ansvar for etablering af modtageordninger for alle former for affald fra skibe. Det vil sige både affald fra skibenes drift og eventuelle lastrester.

Havnene skal desuden udarbejde planer for havnens modtagelse af affald

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.