Affald fra skibe og havne efter havmiljøloven

Reglerne om affald fra skibe findes i Modtagebekendtgørelsen

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/883 af 17. april 2019 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe.

Hvad betyder reglerne for skibene?

For skibe betyder reglerne, at der som hovedregel er pligt til at aflevere alt affald - både affald fra skibenes drift og eventuelle lastrester - til en modtageordning i havnen.

Desuden kræves, at aflevering af skibenes driftsaffald som hovedregel sker efter det såkaldte "no special fee"-princip. Det vil sige, at betaling for håndtering af driftsaffald er inkluderet i havneafgiften, og således ikke varierer med mængden eller typen af affald. Dette forventes at give skibene et incitament til at aflevere mere affald i havnene i stedet for - ulovligt - at udlede det i havet.

Hvad betyder reglerne for havnene?

For havnene betyder reglerne, at den enkelte havn får ansvar for etablering af modtageordninger for alle former for affald fra skibe. Det vil sige både affald fra skibenes drift og eventuelle lastrester.

Havnene skal desuden udarbejde planer for havnens modtagelse af affald.

Vejledning til havnes udarbejdelse af affaldsplaner

Alle havne har pligt til at udarbejde en plan for havnens modtagelse og håndtering af affald fra skibene (affaldsplaner). Affaldsplanen skal sikre, at havnens modtagelse og håndtering af skibenes affald sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt.

Havnene skal hvert 5 år indsende et revideret udkast til Miljøstyrelsens godkendelse. Forinden skal de relevante brugere af havnen have haft lejlighed til at udtale sig om udkastet til plan, samt relevente parter skal have haft den i høring fx. kommunen.  

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om udarbejdelse af affaldsplaner for modtagelse og håndtering af affald fra skibe

Spørgsmål og svar om affald fra skibe og havne