Indberetning til Affaldsdatasystemet

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Løbende opdatering af Affaldsdatasystemet med affaldsdata
 • Udarbejdelse af affaldsstatistik

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine personoplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse nr. 1987 af 28. november 2020 om Affaldsdatasystemet § 1, stk. 2, § 5, § 6, §§ 11-13, § 15 og § 17.
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, om lovlig og nødvendig behandling for udførelse af opgaver, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.
 • I de tilfælde, hvor vi behandler oplysninger om strafbare forhold, sker det på baggrund af databeskyttelseslovens § 8 om nødvendig behandling for varetagelse af myndighedens opgaver. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige oplysninger om enkeltmandsvirksomheder i form af:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Ejerforhold
 • CVR-nummer
 • P-nummer
 • Eventulle oplysninger om strafbare forhold ved overtrædelse af § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, og § 10, stk. 5, jf. § 17 i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Virksomhedens hjemkommune har adgang til oplysninger om affaldsdata, jf. bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet § 10, stk. 2.
 • I forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn med bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, kan personoplysninger videregives til politiet ved anmeldelse for overtrædelse af bekendtgørelsens § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, og § 10, stk. 5. 
 • Miljøstyrelsen videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.
 • Vi overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Miljøstyrelsen offentliggør udelukkende aggregerede data i affaldsstatistikken og i indberetninger til EUROSTAT.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 • Din indberetning til Affaldsdatasystemet
 • Oplysninger om eventuelle strafbare forhold stammer fra Miljøstyrelsens vurdering af, om § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, og § 10, stk. 5, i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet er overtrådt.

Dine personoplysninger bliver slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af oplysninger, når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov for at opbevare eller behandle personoplysningerne. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe personoplysningerne er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på at opfylde.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 19. september 2021.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk