Indberetning af uønsket virkning ved brug af kosmetisk produkt

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Miljøstyrelsen indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at give Miljøstyrelsen mulighed for at overvåge og vurdere, om der på nogle områder inden for kosmetiske produkter eller kemikalier i sådanne produkter, er brug for bedre information eller ny lovgivning, som kan forebygge sådanne alvorlige gener (alvorlig uønsket virkning). Den pågældende virksomhed, som er ansvarlig for produktet, bliver også informeret om indberetningen. Indberetningen bruges til at føre statistik over, hvilken type alvorlige gener, der er set og fra hvilken type produkter.
 • Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at indberetningen er af alvorlig uønsket karakter, deles informationerne med de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til Miljøstyrelsen eller myndighederne i et andet EU-land, anonymiseres informationerne, så kun alder og køn indgår i den information, der videregives til de andre lande.

Personoplysninger kan også blive behandlet ved aktindsigt og videregivet, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger på baggrund af de myndighedsopgaver der følger af kosmetikforordningen, herunder bl.a. for at kunne opfylde formålet med forordningen, der er at sikre et velfungerende indre marked og et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed ved at bestemmelserne i forordningen overholdes. Derfor skal bl.a. alvorlige uønskede virkninger indberettes af den ansvarlige person og distributørerne og slutbrugerne har også mulighed for at indberette uønskede virkninger til Miljøstyrelsen, så det er muligt for myndigheden at overvåge markedet og træffe nødvendige foranstaltninger, jf. kosmetikforordningens (forordning (EF) nr. 1223/2009) artikel 22, 23 og 34, jf. kosmetikbekendtgørelsens (BEK nr. 803 af 21/06/2013) § 4.
 • Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (forordning (EU) nr. 2016/679) artikel 6, stk. 1, litra e), hvoraf det fremgår at behandlingen er nødvendig at hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.  
 • Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme personoplysninger, i form af helbredsoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) og 9, stk. 2, litra g), hvoraf det fremgår, at behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser. Miljøstyrelsen er bl.a. forpligtet til at journalisere dine personoplysninger efter offentlighedslovens regler.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig (som har oplevet en uønsket virkning, og som selv indberetter):

Almindelige oplysninger, f.eks.

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Fødselsår

Vi behandler kun oplysninger om dine helbredsoplysninger i de tilfælde, hvor du selv oplyser os herom, f.eks. billeder af gener, oplysninger om sygdomsforløb.

Foretager du en indberetning for en anden person, som kontaktperson, behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Miljøstyrelsen videregiver ikke personoplysningerne til eksterne parter.
 • Miljøstyrelsen videregiver dog oplysninger i anonymiseret form, så kun alder og køn indgår i den information, der videregives til den pågældende virksomhed, som er ansvarlig for produktet. 
 • Hvis der er tale om en indberetning af særlig alvorlig karakter, videregives informationerne til de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til myndighederne i et andet EU-land, anonymiseres informationerne, så kun alder og køn indgår i den information, der videregives til de andre lande.
 • Miljøstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, som f.eks. Statens IT.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Miljøstyrelsen modtager dine personoplysninger i forbindelse med din indberetning af gener fra kosmetiske produkter i indberetningsskemaet på borger.dk, hvor du, som indberetter på egne vegne eller som kontaktperson kan oplyse om f.eks. navn, adresse, e-mail, mv. 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at oplysninger ofte er omfattet af Arkivloven, og at vi derfor beholder dem, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i denne lov. I øvrigt behandler vi kun dine oplysninger, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Denne version er publiceret den 5. marts 2021.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk