Import/eksport af affald - tilsyn

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Miljøstyrelsen behandler personoplysningerne i forbindelse med tilsyn og kontrol med forordning 1013/2006 (transportforordningen) og bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (import-/eksportbekendtgørelsen).

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder f.eks. journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger i form af:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer i tilfælde af, at en privatperson eksporterer/importerer affald

Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder i form af:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • CVR-nummer

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivningen – herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. Videregivelse kan eksempelvis ske til:
  • Relevante kommuner i forhold til affaldets oprindelse, placering eller destinationssted.
  • Toldstyrelsen – I forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn efter import/eksportbekendtgørelsen
  • Politiet – Ved anmeldelsen for overtrædelse af import/eksportbekendtgørelsen i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn
  • Kompetente myndigheder i andre EU-lande eller tredjelande uden for EU og EØS.
 • Vi overlader dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, f.eks. Statens IT.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til tredjelandes kompetente myndigheder i forbindelse med eksporter til det pågældende tredjeland i medfør af databeskyttelsesforordningens art 49, stk. 1, litra d.

Personoplysningerne er modtaget af Miljøstyrelsen på baggrund af styrelsens tilsynspligt i import-/eksportbekendtgørelsen § 14, stk. 3 og kan fremgå af dokumenter som medfølger transporten. Det kan f.eks. være faktura, kvittering, fragtbrev, CMR-brev, kontrakt eller Bill of Lading. Hvis forholdet ikke er omfattet af ansøgningspligt, skal affaldstransporter ledsages af et såkaldt Bilag VII, hvor personoplysningerne skal fremgå efter transportforordningen artikel 18.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i Arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 22. februar 2022.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk