Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse)

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

undefined

Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for import og salg af giftige stoffer og blandinger, mens Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed for fremstilling og anvendelse af giftige stoffer og blandinger. Det er Miljøstyrelsen, som har ansvaret for den digitale løsning til indsendelse af giftmeddelelsen.

Sådan fungerer giftmeddelelsen

  • Giftmeddelelsen anvendes til løbende at sende meddelelser om nye stoffer og blandinger samt afmelde tidligere digitalt indsendte giftmeddelelser.
  • Umiddelbart efter virksomheden har indtastet og sendt oplysningerne, får I en kvittering for, at Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet har modtaget og registreret giftmeddelelsen.
  • Myndighederne udsteder altså ikke en godkendelse, men kvitterer alene for modtagelsen af indberetningen.
  • Virksomheden modtager automatisk besked på mail én måned før udløb af den 3 årige gyldighedsperiode for en giftmeddelelse.
  • I kan til enhver tid gå ind i systemet og se hvilke stoffer og blandinger, der er registreret giftmeddelelser for, samt hvornår giftmeddelelserne udløber.
  • Virksomheden kan selv udskrive en oversigt over de stoffer eller blandinger, som virksomheden har indsendt giftmeddelelse om.

NB! Vær opmærksom på, at hvis I ønsker dokumentation på papir, bedes I udskrive en oversigt over jeres indberetninger.

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger

Brugervejledning

Se Vejledning til giftmeddelelsen

Lovgrundlaget

Reglerne om indberetning af giftige stoffer og blandinger fremgår af kapitel 4 i  klassificeringsbekendtgørelsen

Manuel indberetning

Virksomheder, som ikke kan indberette digitalt, henvises til at downloade skema

Vi gør opmærksom på at manuel indtastning af giftmeddelelser kan tage op mod 4 uger og anbefaler derfor at man laver giftmeddelelsen via den digitale løsning.

Private der vil erhverve gift henvises til politiets hjemmeside, hvor de skal søge om rekvisition af gift.

Hjælp til brug af systemet

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt

  • Hjælp til hvilke stoffer der er omfattet

    Miljøstyrelsens CLP helpdesk

Hvilke giftige stoffer og blandinger skal indberettes?

Stoffer og blandinger, der er klassificeret i en eller flere af følgende fareklasser, skal indberettes:

Akut toksisk i kategori 1, 2 eller 3 (H300, H301, H310, H311, H330 og/eller H331)

Specifik målorgan toksisk , enkelt eksponering (STOT SE 1) i kategori 1 (H370)

Kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B (H350)

Mutagent i kategori 1A eller 1B (H340)

Reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B (H360)

Klassificeringen af et stof eller blanding af stoffer fremgår af sikkerhedsdatabladet.

For mere information om stofferne henvises til klassificeringsbekendtgørelsen.