Sagsbehandlingstider

Miljøstyrelsens sagsbehandlingstider regnes fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger er indsendt fra borgerens / virksomhedens / myndighedens side. For sager med faste ansøgningsfrister regnes den anbefalede sagsbehandlingstid fra ansøgningsfristens udløb.

Sagsbehandlingstiderne herunder er udtryk for den maksimale tid, som hovedparten af sagerne behandles indenfor. I de tilfælde, hvor Miljøstyrelsen ikke kan overholde den udmeldte sagsbehandlingstid, bliver borger/virksomhed/myndighed orienteret herom samt om hvornår, sagen forventes færdigbehandlet.

I øvrigt gælder det, at alle sager naturligvis bliver behandlet hurtigst mulig. Flere sager bliver derfor behandlet på kortere tid end den udmeldte sagsbehandlingstid.

Miljøstyrelsens forskellige sagstyper er ikke sammenlignelige. Derfor varierer målsætningerne for sagsbehandlingstider fra sagstype til sagstype.

AktindsigtMål
Begæring om aktindsigt7 dage
Generelle henvendelserMål
Henvendelser fra borgere, virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer mv.

4 uger

Informationsspørgsmål til Miljøministeriets Informationscenter (MIC)

5 dage

Henvendelser om affaldsbekendtgørelsen

4-8 uger

EMASMål
Henvendelse om (fornyelse af) EMAS registrering3 uger
IndustriMål
Miljøgodkendelse af listetyper 5.2, 5.3 a, 5.3 b, 6.5 og K 218.
Når MST har modtaget fuldstændig ansøgning, bliver der aftalt en tidsplan og samarbejdsaftale efter nærmere retningslinjer.
Retningslinier
LandbrugMål
HusdyrhelpdeskRetningslinjer
KemikalierMål
CLP helpdesk

4 uger

Kvalitetskriterier (besvarelse af forespørgsel)

4 uger

Kosmetikcertifikater
ved modtagelse af gebyr på 500 kr.

4 uger

Kosmetikcertifikater
ved modtagelse af gebyr på 1000 kr.
2 dage
Kosmetik

4 uger

REACH helpdesk

4 uger

Tilladelse til salg af giftige stoffer2 uger
Godkendelse af et nyt plantebeskyttelsesmiddel efter pesticidforordning 1107/2009Mål

Ansøgning om godkendelse, hvor Danmark er zone rapporteur

1-1½ år

Ansøgning om gensidig anerkendelse, hvor et andet land i Nord zonen har været zone rapporteur

4 mdr.

Ansøgning om gensidig anerkendelse, hvor et land udenfor Nord zonen har været zone rapporteur

4 uger

Ansøgningen om godkendelse vurderes at være komplet

6 uger

Ansøgning om godkendelse af et middel, indeholdende et lav-risiko aktivstof

4-10 mdr.

Ansøgning om parallel godkendelse

45-55 dage.

Godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel i overgangsordningen (nye og eksisterende produkter)

Mål

Ansøgning om godkendelse af midler med aktivstoffer som er nye i Danmark

1½-2 år

Ansøgning om godkendelse af nye produkter med allerede godkendte aktivstoffer (me-too produkter)

Op til 1½ år – afhængig af kompleksitet og behov for eksterne høringer

Ansøgning om fornyet godkendelse efter optagelse på Bilag 1

Indenfor optagelsesdirektivernes tidsfrister

Godkendelse af andre typer af ansøgninger for plantebeskyttelsesmidler

Mål

Ansøgning om forsøgsmæssig afprøvning

3 mdr.

Ansøgning om dispensation til brug af ikke godkendte midler

Op til 6 mdr.

Ansøgning om udvidet anvendelse, formuleringsændringer og mindre anvendelser (tidl. off-label)

Op til 1½ år – afhængig af kompleksitet og behov for eksterne høringer

Tilladelse til salg af giftige stoffer

2 uger

Anerkendelse af gennemført giftkursus
Ved erhvervsmæssig udbringning af meget giftige bekæmpelsesmidler

4 uger

Ansøgning om dispensation fra krav i vaskepladsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler)

4 uger

Ansøgning fra person, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et andet EU-land m.v., om anerkendelse af disse kompetencer og fritagelse fra krav om opnåelse af dansk sprøjtecertifikat/sprøjtebevis

3 mdr.

Ansøgning om dispensation fra belastningslofter for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner ved nyanlæg/væsentlig omlægning

4 uger

Tilladelse til udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer

3 mdr.

Godkendelse af biocidmidler efter eksisterende nationale regler i overgangsordningenMål
Ansøgning om godkendelse af midler med aktivstoffer som er nye i Danmark

1½-2 år

Fornyet godkendelse

1 år

Ansøgning om godkendelse af nye produkter med allerede godkendte aktivstoffer (me-too produkter)

Op til 1½ år – afhængig af kompleksitet og behov for eksterne høringer

Ansøgning om udvidet anvendelse, formuleringsændringer

Op til 1½ år – afhængig af kompleksitet og behov for eksterne høringer

Godkendelse af paralleller

3-6 mdr.

Privat afprøvning3 mdr.
Godkendelse af biocidprodukter efter biocidforordningenMål
Ansøgningen om godkendelse vurderes at være komplet (validering/completeness check)

1 mdr.

EU-godkendelse

20 mdr.

National godkendelse af biocidprodukt (både nye og allerede markedsførte i DK)

14 mdr.

National godkendelse af biocidprodukt med parallel gensidig anerkendelse i andre lande

17 mdr.

Gensidig anerkendelse i sekvens

4 mdr.

Forsøgsmæssig afprøvning45 dage
Godkendelse under den forenklede procedure3 mdr.
HavmiljølovenMål
Dispensation (MZ-lov)

3 mdr.

Udledningstilladelse kun for grønne og gule off-shore kemikalier

3 uger

Udledningstilladelse også for røde off-shore kemikalier

Gælder hvis ansøgningen omfatter blot et enkelt rødt kemikalie

7 uger

Samlet udledningstilladelse for en større gruppe kemikalier for en længere periode (årstilladelse)

6 måneder

Vurdering af grønne og gule enkeltkemikalier

6 uger

Vurdering af røde enkeltkemikalier
Gælder hvis ansøgningen omfatter blot et enkelt rødt stof

3 måneder

Vurdering af enkeltkemikalier ved afvigelser fra OSPAR's normale vurderingskriterier
Gælder hvis der ikke foreligger udfyldt HOCNF skema (OSPAR Recommendation 2000/5) og indebærer normalt høring af de øvrige OSPAR-landes administrationer

5 måneder