PFAS i byggeaffald

Miljøstyrelsen har netop publiceret en undersøgelse af PFAS-forbindelser i udvalgte typer af byggeaffald.

PFAS-forbindelser har gennem tiden været anvendt i en række produkter herunder byggematerialer. Byggematerialerne ender ofte som byggeaffald, når de fjernes fra en bygning i forbindelse med en nedrivning eller renovering.

Når en nedrivning eller renovering frembringer mere end 1 ton affald, skal bygningen screenes og kortlægges for problematiske jf. affaldsbekendtgørelsens §68. Det skal ske før arbejdet kan påbegyndes og resultaterne af screeningen og kortlægningen skal inkluderes i en anmeldelse til kommunen. Fund af problematiske stoffer i affaldet kan have betydning for den efterfølgende håndtering af affaldet.

Den publicerede undersøgelse har haft til formål at undersøge omfanget af PFAS i byggeaffald fra nedrivninger og renoveringer i Danmark.

Resultaterne af undersøgelsen kan tages i betragtning, når der skal foretages en screeningen og kortlægningen af en bygning forud for en nedrivning eller renovering.

Undersøgelsens indhold

I undersøgelsen er der udtaget prøver fra 31 bygninger i Øst- og Vestdanmark.

Bygningerne er af fire typer: Boliger, Institutioner, Erhvervsproduktion og Øvrigt erhverv og de er opført i tre tidsperioder: Før 1950, 1950-1977 og 1977-2000.

I alt er der udtaget 350 prøver. Prøverne er udtaget fra maling på flere materialetyper, fem typer gulvbelægninger, gulv- og vægfliser, fuger, udvendigt ubehandlet beton og udvendigt ubehandlet tegl. Derudover er der udtaget et mindre antal prøver, som i rapporten betegnes som ”Andet”.

Prøverne er analyseret for 32 PFAS-forbindelser, hvoraf de 22 af forbindelserne i dag analyseres i forbindelse med undersøgelser af jord, drikkevand, grundvand, overfladevand og slam.

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen finder PFAS i malingsprøver fra alle tre tidsperioder. Den gennemsnitlige værdi for Sum 32 PFAS ligger på mellem 2,799 mg/kg TS og 0,052 mg/kg TS. Den højeste værdi for Sum 32 PFAS er fundet for en malingsprøve på træ (21 mg/kg TS).

I prøverne af linoleum, vinyl, gulvtæpper og parketgulve er der også fundet PFAS. Den højeste gennemsnitlige værdi for Sum 32 PFAS er bestemt for prøverne af linoleum (0,350 mg/kg TS). Den laveste gennemsnitlige værdi for Sum 32 PFAS er bestemt for prøverne af parketgulve (0,017 mg/kg).

Prøver af væg- og gulvfliser, udvendigt ubehandlet tegl, udvendigt ubehandlet beton og fuger viser lave koncentrationer af PFAS. Den gennemsnitlige værdi for Sum 32 PFAS i fliser er bestemt til 0,0001 mg/kg TS med en maximal værdi for SUM 32 PFAS på 0,007 mg/kg TS. I de fleste prøver af beton og tegl er der ikke detekteret PFAS. Den højeste værdi af Sum 32 PFAS i tegl og beton er henholdsvis 0,003 mg/kg TS og 0,0013 mg/kg TS. Den gennemsnitlige værdi af SUM 32 PFAS i fuger er 0,001 mg/kg TS. Den maksimale koncentration af Sum 32 PFAS i fuger er bestemt til 0,0224 mg/kg TS.

I dag er der i POP-forordningen alene fastsat grænseværdier for følgende PFAS-forbindelser i affald:

  • PFOS og derivater heraf (50 mg/kg)
  • PFOA og salte heraf (1 mg/kg)
  • PFOA-beslægtede forbindelser (40 mg/kg)
  • PFHxS salte heraf (1 mg/kg)
  • PFHxS beslægtede forbindelser (40 mg/kg).

PFOS, PFOS og PFHxS er fundet i nogle af prøverne i undersøgelsen. Koncentrationerne er dog under de gældende grænseværdier. Den højeste målte koncentration af de tre forbindelser (PFOS, PFOA, PFHxS) er målt i maling på træ (0,680 mg PFOA /kg TS).

Læs publikationen her.