Vandsamarbejde skal sikre rent drikkevand

Nyt Vandsamarbejde zoomer ind på Hovedstadens grundvand og de udfordringer, der er for rent vand i hanen.

Foto: Colourbox

Kommuner, vandforsyninger og Miljøstyrelsen mødtes i april for at starte et nyt Vandsamarbejde om hovedstadens udfordringer med grundvandet, og det satte gang i overvejelserne omkring at finde løsninger på tværs af kommunegrænserne.

I Vandområdeplan 3 (VP3) er 4 grundvandsforekomster i hovedstadsområdet vurderet at være i ringe kvantitativ tilstand, fordi der sker en overudnyttelse af grundvandsressourcerne. 

Det er særligt i områder som hovedstaden, hvor der kan ske overindvinding, at der behov for fokus. Overindvinding påvirker både vandløb, søer og natur. Under jorden kan der ske en indtrængning af saltvand, dannelse af sulfat og frigivelse af nikkel og arsen – det er forhold som begrænser en allerede påvirket grundvandsressource. 

Vandsamarbejdet vil kortlægge udfordringer forbundet med indvindingstilladelser og søge løsninger for at sikre administration af grundvandsressourcerne på tværs af kommunegrænserne. Målet med det nye samarbejde er at undgå overudnyttelse af grundvandsressourcen og dermed undgå en forringelse af tilstanden i overfladevande og grundvandsafhængige økosystemer.

Læs mere om beskyttelse af grundvandet her.