Ny info på hjemmeside vedr. etablering af solcelleanlæg inden for drikkevandsområder

I takt med den stadigt stigende efterspørgsel på vedvarende energi bliver der etableret flere og flere solcelleparker i Danmark. Samtidig skal stadig flere områder nær vandindvindingsboringer beskyttes mod anvendelse af pesticider og andre miljøfarlige stoffer. Dette har ført til debat om, hvorvidt etablering af solcelleanlæg inden for drikkevandsområder kan betragtes som et grundvandsbeskyttende tiltag, eller om der over længere tid kan ske afsmitning af miljøfarlige stoffer fra solcellerne, som kan føre til forurening af grundvandet.

Kommuner henvender sig løbende til Miljøstyrelsen for vejledning, når der skal sættes solceller op inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Henvendelserne omhandler ofte, hvorvidt Miljøstyrelsen har kendskab til, om der kan opstå afsmitning af miljøfarlige stoffer fra solceller, som kan føre til en fremtidig grundvandforurening.

Med den stigende interesse for solceller og bekymringen for en eventuel fremtidig grundvandsforurening har Miljøstyrelsen udarbejdet indhold på det nye mst.dk, hvor man kan orientere sig om, hvilke forhold der bør tages i betragtning, samt hvilken lovgivning inden for Miljøstyrelsens ressortområde, der er relevant i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg inden for OSD. Se siden her.

Energistyrelsen har tidligere udarbejdet en guide til brug for ansøgere, der indeholder en beskrivelse af de overordnede procestrin, samt de tilladelser der er nødvendige, når der skal etableres større solcelleanlæg. For hvert trin er det anført, hvordan man søger tilladelserne. Miljøstyrelsens hjemmeside supplerer Energistyrelsens ved at tage udgangspunkt i de udfordringer, der kan være med opsætning af solceller inden for OSD. Endvidere henvender Miljøstyrelsens hjemmeside sig primært til de kommunale myndigheder.