Så langt rækker Danmarks grundvand

Der indvindes for meget grundvand i det østlige Danmark, hvorimod der er grundvand i overskud i det vestlige Danmark. Det viser en ny rapport, der også retter opmærksomhed på den nuværende forvaltning grundvandet.

Kortet viser med brune nuancer, hvor udnyttelsen af grundvandet ikke er bæredygtig, mens grønne nuancer viser et overskud af grundvand. Grafik fra GEUS rapport (se link nedenfor).

Danmark har 1,1 mia. kubikmeter grundvand til rådighed om året, der kan indvindes bæredygtigt uden risiko for, at grundvandsmagasiner, vandløb, søer og natur påvirkes negativt.

Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen om fremtidens forvaltning af grundvandet. GEUS og NIRAS har udarbejdet bidrag til analysen.

Læs rapporten: Forvaltning af fremtidens drikkevand (Miljøstyrelsen)

Bilag til rapporten om fremtidens drikkevand (NIRAS)

Opgørelse af vandressourcen (GEUS)

Det samlede vandforbrug i 2021 for vandværker, landbrug og erhverv var 750 mio. kubikmeter. Der er således overskud på vandbalancen, hvis man gør det op med ét tal for hele landet.

Men det ene tal, dækker over store regionale forskelle:

Udfordringer på Sjælland

Selv om der på nationalt plan er vand nok i undergrunden, vurderes grundvandsressourcen på Sjælland at være overudnyttet.

GEUS har således beregnet, at der oppumpes cirka 50 procent mere grundvand, end den bæredygtige ressource er opgjort til.

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid tage initiativ til at etablere vandsamarbejder mellem relevante kommuner og vandforsyninger. Målet er at vurdere og administrere grundvandsressourcen bæredygtigt på tværs af kommunegrænser.

Stigende behov for markvanding

I Jylland og på Fyn er grundvandet generelt ikke er udfordret på samme skala, som på Sjælland.

Men særligt i Jylland forventes et stadigt stigende behov for markvanding, som på sigt også kan medføre overudnyttelse af det jyske grundvand.

Landbrug og gartnerier vil sandsynligvis komme til at stå for den største stigning i vandforbrug i fremtiden.

Behovet for vanding i landbruget har været stigende de sidste 20 år, og behovet vil formentlig blive større i takt med længere tørkeperioder som følge af klimaforandringer. I 2021 havde landbrugssektoren et vandforbrug på 224 mio. kubikmeter.

Vandløb løber tør

Det store træk på vandressourcen i form af overudnyttelse af grundvandet øger risikoen for negativ påvirkning af vandløb og natur. Det kan også medføre, at saltvand trænger ind i vandboringer.

Analysen tager ikke hensyn til kvaliteten af grundvandet, men Miljøstyrelsen anslår, at 15 procent af grundvandet på Sjælland har et indhold af pesticider, der overskrider de politisk fastsatte kravværdier i drikkevand.

Danskerne sparer på vandet

Fra 2010 til 2021 faldt vandforbruget på vandværkerne med seks procent til 370 mio. kubikmeter, mens befolkningstallet i Danmark steg med seks procent.

Vandværker, befolkning og erhverv har således løbende formået at spare på drikkevandet.

Industrien anvender samlet i størrelsesordenen 170 mio. kubikmeter om året.

Vandbehovet for enkeltanlæg kan udgøre en betydelig procentdel af det lokale behov for grundvand, og rapporten peger på, at der ved fremtidig etablering af f.eks. PtX-anlæg skal tages tidligt stilling til den lokale vandressource.

Fakta: Finansieret af Drikkevandsfonden

Rapporten ”Forvaltningen af fremtidens Drikkevandsressource” er finansieret af Drikkevandsfonden.

Drikkevandsfonden er en del af finansloven og er administreret af Miljøstyrelsen.

Drikkevandsfonden giver tilskud til målrettet grundvandsbeskyttelse i de udsatte og strategisk vigtige områder for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

Drikkevandsfonden undersøger og indsamler desuden kommuners og vandforsyningers erfaringer med målrettet grundvandsbeskyttelse.

Læs mere om Drikkevandsfonden, kommende ansøgningsrunde og se forskellige rapporter på Miljøstyrelsens hjemmeside