Pesticidindikatorer

Pesticidbelastningsindikatoren er national indikator, den angiver et mål for den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand fra pesticider. Den beregnes ud fra den samlede belastning for de enkelte pesticider i den mængde, de er blevet solgt og anvendt.

Pesticidbelastningsindikatoren viser belastningen i forhold til det konventionelle landbrugsareal i 2007.

Belastningen beregnes for:

  • Sundhed: Giver et mål for den belastning, som sprøjteføreren udsættes for ved at håndtere og anvende pesticiderne.  
  • Miljøadfærd: Udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jorden, deres risiko for at blive ophobet i fødekæder og risikoen for, at de siver ned til grundvandet.
  • Miljøeffekt: Giver et mål for pesticidernes giftighed over for dyr og planter i marken (f.eks. regnorme og bier) og den omgivende natur (f.eks. fisk og fugle).

Målsætningen for pesticidbelastningsindikatoren er fastlagt i ”Pesticidstrategi 2017-2021” og er fastsat til 1,96 for salgstal. Målsætningen blev indført med Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016, hvor målet var, at PBI skulle være faldet til 1,96 i 2015. Målsætningen er derfor opfyldt, jf. figur 1 nedenfor.

Der er ikke fastsat mål for pesticidbelastningen baseret på forbrugstal.

 

 Pesticidbelastningsindikatorer (PBI)

 

Som det fremgår af figur 1, har der været store udsving i pesticidbelastningsindikatoren. Det skyldes hovedsageligt variation i pesticider indkøbt til lager. I 2013 blev pesticidafgiften omlagt, og det førte til, at der blev solgt flere pesticider. Det betød, at pesticidbelastningen var høj i 2012 og 2013, baseret på salgstallene.

Pesticidbelastningen for salgstal i perioden 2014-2018 ligger på et betydeligt lavere niveau end perioden inden afgiftsomlægningen. Det skyldes en omlægning fra mere belastende pesticider til mindre belastende pesticider samt forbrug af pesticider fra lager. I den periode varierer belastningen mellem 1,4 og 1,95. Det skyldes i høj grad et varierende salg af svampemidler.

Pesticidbelastningsindikatoren baseret på forbrugstal har ligget mere stabilt. Den var højest i planperioden 2010-11, hvor PBI var på 2,94. For 2018 er pesticidbelastningsindikatoren på 1,35. Det svarer til et fald, målt på forbrugstal, på 54 procent ift. 2010/11. Årsagen til det lave forbrugstal i 2017-18 vurderes at være vejrforholdene i 2018, der i lange perioder var domineret af varme og tørke.

 

Udviklingen i pesticidbelastningsindikatoren kan følges i Bekæmpelsesmiddelstatistikken

Udviklingen i pesticidforbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer - 2011-2018

Alle EU-medlemslande er forpligtede til årligt at beregne og offentliggøre to harmoniserede indikatorer for pesticider. (jf. EU direktiv nr. 2019/782). Nedenfor er indikatorerne kort beskrevet sammen med overordnede resultater for disse beregninger. I rapporten ”Udviklingen i pesticidforbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer - 2011-2018” er det muligt at læse mere om indikatoren og den danske udvikling.

Nederst på siden her kan du læse om baggrunden for indikatoren og resultaterne for hele EU.

 

Resultater for Danmark

Indikator 1 baseret på solgte mængder pesticider

Den overordnede indikator, Harmoniseret Risikoindikator 1 (HRI 1), er en farebaseret harmoniseret pesticidindikator. HRI 1 er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider, som er vægtet i forhold til en farevægtning, der er politisk fastsat i EU. Vægtningen er baseret på aktivstoffernes godkendelsesstatus i EU, hvor lavrisikostoffer vægtes lavest, mens aktivstoffer, der ikke er godkendt i EU, vægtes højest. Indikatoren viser dermed udviklingen i det vægtede salg af pesticider i Danmark. Udviklingen skal ses i forhold til gennemsnittet for 2011-2013, som sættes til en baseline på 100. Den samlede vægtede HRI 1 for Danmark toppede i 2012, dette ses af figur 1 herunder. Dette som følge af den hamstring, der skete af pesticider i forbindelse med omlægningen af den danske pesticidafgift, der blev indført med virkning fra juli 2013. For 2014 ligger HRI 1 på det laveste niveau for hele perioden, da salget dette år var relativt lavt som følge af forbrug af pesticider fra lager indkøbt de foregående år. I perioden fra 2015 til 2018 ligger HRI 1 på et stabilt niveau, knap 50 % lavere end baseline (2011-2013). HRI 1 beregnes også i 4 grupper og endelig i 7 kategorier, som fremgår af rapporten.

Sammenligner man udviklingen i HRI 1 med udviklingen i den danske pesticidbelastningsindikator (PBI), ser man overordnet den samme tendens i udviklingen af de to indikatorer. Udviklingen i PBI er ligeledes vist i Figur 2 nedenfor.

Samlet vægtet HRI 1 for Danmark

Figur 1: Udviklingen i den samlede vægtede HRI 1 for Danmark, der er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider. Indeks 2011-2013 = 100

Pesticidbelastningsindikator

Figur 2: Udviklingen i pesticidbelastningsindikatorer (PBI) 2010-2018, baseret på salgstal.

 

Indikator 2 baseret på antal dispensationer

Indikator 2 (HRI 2) er en farebaseret indikator, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer, der er udstedt i henhold til artikel 53 i pesticidforordningen. For beregning af HRI 2 er aktivstofferne i dispensationerne vægtet på samme vis som ved beregning af HRI 1. Indikatoren viser dermed udviklingen i det vægtede antal af dispensationer og opgøres i forhold til en baseline baseret på gennemsnittet for årene 2011-2013, som sættes til 100. Også HRI 2 beregnes både samlet set og opdelt i 4 grupper og 7 kategorier, hvilket fremgår af rapporten. For den samlede HRI 2 indikator, der fremgår af figur 3, ses en stigning i perioden fra 2011 til 2015, hvorefter den i 2016 faldt markant. For 2017 skete der en lille stigning til et niveau, der ligger 16 procent under baseline. For 2018 er HRI 2 faldet igen, hvor den nu ligger på det laveste niveau for hele perioden med 36 procent under baseline.

Det er væsentligt ved en analyse af udviklingen af HRI 2-indikatoren, at være opmærksom på at langt hovedparten af dispensationerne gives til den store gruppe af kemiske aktivstoffer, som indgår i pesticidprodukter, der er godkendt i EU og evt. også i Danmark. For 2018 gælder det, at der kun blev givet dispensation til ét aktivstof, der ikke var godkendt i EU. Der gives kun i ganske få tilfælde dispensationer til pesticider, der ikke er godkendt i EU, og da kun, hvis en risikovurdering har vist en sikker anvendelse for sundhed og miljø, herunder grundvand.

Samlet vægtet HRI 2 for Danmark

 Figur 3: Udviklingen i det samlede vægtede HRI 2, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer. Indeks 2011-2013 = 100

 

Ønsker man at se indikatorernes opdeling i de fire grupper og i de 7 kategorier, er disse nøje beskrevet i rapporten, lige som man kan læse en mere udførlig analyse af indikatorerne i rapporten.

 

Baggrund

De harmoniserede EU-pesticidindikatorer blev beregnet første gang i 2019, hvor de omfattede perioden 2011-2017. Beregning af de to indikatorer er fastsat i EU’s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider, som indeholder en bestemmelse om, at der skal fastsættes harmoniserede pesticidindikatorer. Det er desuden fastsat, at disse skal beregnes på baggrund af de statistiske data, der bliver indsamlet i EU via bestemmelser i et EU-direktiv om pesticidstatistik.

EU-Kommissionen har på baggrund af pesticiddata indberettet fra alle EU-medlemslande offentliggjort udviklingen af de to pesticidindikatorer for hele EU. På EU-niveau falder den overordnede indikator, HRI 1, med 17% i 2018 i forhold til baselineperioden 2011-2013, hvorimod der for indikatoren for dispensationer, HRI 2, er tale om en stigning på 56% i 2018 sammenlignet med baselineperioden. Udviklingen i de to indikatorer på EU-niveau kan ses af figurerne 4 og 5 nedenfor, samt via linket her.

EU-28 HRI 1 2011-2018

Figur 4: Udviklingen i den samlede vægtede HRI 1 for EU-medlemslande, der er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider. Indeks 2011-2013 = 100

 

EU-28 HRI2 2011-2018

Figur 5: Udviklingen i det samlede vægtede HRI 2 for EU-medlemslande, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer. Indeks 2011-2013 = 100

 

Kommissionen forventer, at der vil blive udviklet flere pesticidindikatorer, og at de to indikatorer evt. vil blive justeret fremadrettet.

Ønsker man at se udviklingen af de to indikatorer HRI 1 og HRI 2 for de øvrige EU-medlemslande, kan man finde dem via linket her, såfremt medlemslandene har meddelt Kommissionen et link til deres offentliggjorte indikatorer.

 

Læs hele rapporten her