Pesticidindikatorer

Pesticidbelastningsindikatoren er national indikator, den angiver et mål for den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand fra pesticider. Den beregnes ud fra den samlede belastning for de enkelte pesticider i den mængde, de er blevet solgt og anvendt.

Pesticidbelastningsindikatoren viser belastningen i forhold til det konventionelle landbrugsareal i 2007.

Belastningen beregnes for:

  • Sundhed: Giver et mål for den belastning, som sprøjteføreren udsættes for ved at håndtere og anvende pesticiderne.  
  • Miljøadfærd: Udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jorden, deres risiko for at blive ophobet i fødekæder og risikoen for, at de siver ned til grundvandet.
  • Miljøeffekt: Giver et mål for pesticidernes giftighed over for dyr og planter i marken (f.eks. regnorme og bier) og den omgivende natur (f.eks. fisk og fugle).

Målsætningen for pesticidbelastningsindikatoren er fastlagt i ”Pesticidstrategi 2017-2021” og er fastsat til 1,96 for salgstal. Målsætningen blev indført med Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016, hvor målet var, at PBI skulle være faldet til 1,96 i 2015. Målsætningen er derfor opfyldt, jf. figur 1 nedenfor.

Der er ikke fastsat mål for pesticidbelastningen baseret på forbrugstal.

 

""

 

Som det fremgår af figur 1, har der været store udsving i pesticidbelastningsindikatoren. Det skyldes hovedsageligt variation i pesticider indkøbt til lager. I 2013 blev pesticidafgiften omlagt, og det førte til, at der blev solgt flere pesticider. Det betød, at pesticidbelastningen var høj i 2012 og 2013, baseret på salgstallene.

Pesticidbelastningen for salgstal i perioden 2014-2017 ligger på et betydeligt lavere niveau end perioden inden afgiftsomlægningen. Det skyldes en omlægning fra mere belastende pesticider til mindre belastende pesticider samt forbrug af pesticider fra lager. I den periode varierer belastningen mellem 1,4 og 1,95. Det skyldes i høj grad et varierende salg af svampemidler.

Pesticidbelastningsindikatoren baseret på forbrugstal har ligget mere stabilt i perioden 2010-2017. Det højeste niveau var i planperioden 2010-2011. Pesticidbelastningen for planperioden 2016-2017 er faldet med 27 % siden da.

 

Udviklingen i pesticidbelastningsindikatoren kan følges i Bekæmpelsesmiddelstatistikken

m

Udviklingen i pesticidforbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer - 2011-2017

EU-kommissionen vedtog i maj 2019, at alle EU medlemslande fremover er forpligtet til årligt at beregne og offentliggøre to harmoniserede risikoindikatorer for pesticider (jf. EU direktiv nr. 2019/782). Nedenfor er indikatorerne kort beskrevet sammen med overordnede resultater for disse beregninger. I rapporten ”Udviklingen i pesticidforbruget i Danmark målt med EU’s harmoniserede pesticidindikatorer - 2011-2017” er det muligt at læse mere om indikatoren og den danske udvikling.

Nederst på siden her kan du læse om baggrunden for indikatoren og resultaterne for hele EU.

 

Resultater for Danmark

Indikator 1 baseret på solgte mængder pesticider

Den overordnede indikator (HRI 1) er en farebaseret harmoniseret pesticidindikator, der er beregnet ud fra solgte mængder af aktivstoffer i pesticider. HRI 1 beregnes dels som én samlet indikator og desuden opdelt i 4 grupper og endelig i 7 kategorier. For så vidt angår den samlede HRI 1 indikator, viser beregningen, at den toppede i 2012 som følge af den hamstring, der skete af pesticider i forbindelse med omlægningen af den danske pesticidafgift, der blev indført med virkning fra juli 2013. For 2014 ligger HRI 1 på det laveste niveau for hele perioden, da salget dette år var relativt lavt som følge af forbrug af pesticider fra lager indkøbt de foregående år. I perioden fra 2015 til 2017 ligger HRI 1 på et stabilt niveau, knap 50 % lavere end baseline (2011-2013). Sammenligner man udviklingen i HRI 1 med udviklingen i den danske pesticidbelastningsindikator (PBI), ser man overordnet den samme tendens i udviklingen af de to indikatorer. Den overordnede HRI 1 for Danmark og PBI ses af figurerne nedenfor.

"" 

""

 

Indikator 2 baseret på antal dispensationer

Indikator 2 (HRI 2) er en farebaseret indikator, der er beregnet ud fra antallet af dispensationer, der er udstedt i henhold til artikel 53 i pesticidforordningen. Også HRI 2 beregnes både samlet set, og opdelt i 4 grupper og 7 kategorier. For den samlede HRI 2 indikator ses en stigning i perioden fra 2011 til 2015, hvorefter den i 2016 faldt til det laveste niveau for hele perioden. For 2017 skete der en lille stigning.


Det er væsentligt, at man ved en analyse af udviklingen af HRI 2 indikatoren, holder sig for øje, at langt hovedparten af dispensationerne gives til den store gruppe af kemiske aktivstoffer, som indgår i pesticidprodukter, der har en regelret godkendelse i andre EU lande og i nogle tilfælde også i Danmark. Kun i ganske få tilfælde er der givet dispensationer til pesticider, der ikke er godkendt i EU, og da kun, hvis en risikovurdering har vist en sikker anvendelse.

"" 

 

Ønsker man at se indikatorernes opdeling i de fire grupper og i de 7 kategorier, er disse nøje beskrevet i rapporten, lige som man kan læse en mere udførlig analyse af indikatorerne i rapporten.

 

Baggrund

De to indikatorer er de første harmoniserede EU pesticidindikatorer. Beslutningen om at udvikle sådanne indikatorer hidrører fra EU’s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider, som indeholder en bestemmelse om, at der skal fastsættes harmoniserede pesticidindikatorer og at disse skal beregnes på baggrund af de statistiske data, der bliver indsamlet i EU via bestemmelser i et EU direktiv om pesticidstatistik.

EU Kommissionen har, på baggrund af pesticiddata indberettet fra alle EU medlemslande, offentliggjort udviklingen af de to pesticidindikatorer for hele EU. På EU niveau falder den overordnede indikator, HRI 1, med 20% over perioden 2011-2017, hvorimod der for indikatoren for dispensationer, HRI 2, er tale om en stigning på 50% i perioden. Udviklingen i de to indikatorer på EU niveau kan ses via linket her

Kommissionen forventer, at der vil blive udviklet flere pesticidindikatorer, og at de to indikatorer evt. vil blive justeret fremadrettet.

Ønsker man at se udviklingen af de to indikatorer HRI 1 og HRI 2 for de øvrige EU medlemslande, kan man finde dem via linket her, såfremt medlemslandene har meddelt Kommissionen et link til deres offentliggjorte indikatorer.

 

Læs hele rapporten her