Links til andre stoflister og databaser

Find mere viden om et kemisk stof, ved at søge i nedenstående stoflister og databaser.

CAS

Chemical Abstract Service (CAS) er en on-line betalingsdatabase. Her kan du få oplyst CAS-numre, molekylstruktur, kemisk navn og formel mv. Desuden kan du hente referencer til undersøgelser, der er publiceret i tidsskrifter og patentlitteratur. Databasen indeholder oplysninger om mere end 30 millioner stoffer. 

https://www.cas.org/

Database over ingredienser i kosmetik

På COSING kan man søge på kosmetiske ingredienser, herunder INCI-navne (international nomenklatur for kosmetiske ingredienser), regulering af ingredienser og vurderinger fra den videnskabelige komite.

COSING database

ESIS - European chemical Substances Information System

Her finder du oversigter over en række stoffer, bla. ELINCS og EINECS.

ESIS (på europa.eu) (sitet er lukket pr. 17. november 2014)

EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer

EU har udarbejdet en liste over stoffer, der betragtes som værende hormonforstyrrende eller mistænkes for at være det. Listen prioriter hvilke stoffer, der skal testes yderligere for deres hormonforstyrrende egenskaber.

EUs liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer

Listen over tungmetaller og miljøfremmede stoffer, som indgår i NOVANA - det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen

NOVANA omfatter blandt andet kemiske analyser af en række kemiske stoffer i en lang række vand- og miljøprøver. Stofferne omfatter forskellige metaller, pesticider, klororganiske forbindelser og PAH'er (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner).
Se med på Novanas hjemmeside

Lister over organiske opløsningsmidler og kræftfremkaldende stoffer

Arbejdstilsynet har fastsat en lang række grænseværdier for stoffer i arbejdsmiljøet. Her finder du blandt andet en vejledende liste over organiske opløsningsmidler og en liste over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Grænseværdier for stoffer og materialer (på amid.dk)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – diverse databaser

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) har links til forskellige databaser over forskningsresultater om kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, kræft, forskelle i følsomhed overfor kræftfremkaldende påvirkninger, hjertekarsygdomme, helbredseffekter af luftforurening, karakterisering af luftforurenings partikler og skader på reproduktion.

Besøg hjemmesiden

SPIN– fokus på stoffer i produkter i Norden

SPIN er en database, der indeholder forskellige informationer om kemiske stoffer, som indgår i produkter, der markedsføres i de nordiske lande. Databasen opdateres årligt.
I databasen kan du få svar på en række spørgsmål om konkrete stoffer. Er du for eksempel interesseret i et bestemt kemisk stof, kan du se, hvilke produkttyper stoffet indgår i, hvor store mængder af stoffet der sælges om året, hvad de pågældende produkter anvendes til osv. Miljøstyrelsen anbefaler, at du læser vejledningen til databasen, før du begynder at søge. Vejledningen findes ved at åbne linket nedenfor, vælge "Download area" og herefter "SPIN-guide".

SPIN (på spin2000.net)

HISTORISKE DATABASER OG LISTER

Listen over uønskede stoffer og effektlisten
Fra 2012 – 2015 foretog Miljøstyrelsen en omfattende kortlægning og indsamling af viden for ialt  40 stoffer og stofgrupper på LOUS (2009) om deres påvirkning af sundhed og miljø. Se de 40 stoffer/stofgrupper og Miljøstyrelsens kortlægning af dem hver især.