Links til andre stoflister og databaser

Find mere viden om et kemisk stof, ved at søge i nedenstående stoflister og databaser.

Kemikalieagenturets lister over kemiske stoffer

På Kemikalieagenturets hjemmeside kan du bl.a. finde følgende lister:

Liste over præregistrerede stoffer
Database over registrerede stoffers egenskaber
Oversigt over medlemslandenes planer om at foreslå ny regulering af kemiske stoffer
Kemikalieagenturets liste over stoffer, som EU arbejder på at placere under godkendelsesordningen

Søgning i gamle EU risikovurderinger af stoffer

Inden REACH trådte i kraft er en række stoffer blevet risikovurderet af EU. Det er typisk stoffer med meget stor anvendelse, som blev prioriteret. Vurderingerne omfatter risiko for miljø, risiko for forbrugere og risiko for arbejdstagere.

ESIS (på europa.eu) (link ikke længere aktivt)

N-Class – fokus på stoffer til miljøfareklassificering

N-Class er udviklet af Nordisk Ministerråd. N-Class er en database der dækker stoffer, hvor EU har diskuteret om der var behov for at stofferne skal klassificeres og mærkes for miljøfare. Databasen indeholder både stoffer, der er vurderet at være miljøfarlige og ikke miljøfarlige. Du skal være opmærksom på at det kan være datamangel der fører til at et stof ikke har fået en klassificering.

N-Class (på kemi.se) (link ikke længere aktivt)

H-Class – fokus på stoffer til sundhedsfareklassificering

H-Class er udviklet af Nordisk Ministerråd. H-Class er en database der dækker stoffer, hvor EU har diskuteret om der var behov for at stofferne skal klassificeres og mærkes for sundhedsfare. Databasen indeholder både stoffer, der er vurderet at være sundhedsfarlige og ikke sundhedsfarlige. Du skal være opmærksom på at det kan være datamangel der fører til at et stof ikke har fået en klassificering.
H-Class (på kemi.se) (link ikke længere aktivt)

QSAR – fokus på beregninger af farlige egenskaber

QSAR-databasen er en database, hvor du kan få oplysninger om kemiske stoffers beregnede farlige egenskaber. Databasen indeholder modelforudsigelser for ca. 170.000 kemiske stoffer fra en lang række QSAR-modeller dækkende fysisk-kemiske egenskaber, nedbrydning, økotoksicitet og sundhedseffekter.

QSAR (Danish (Q)SAR Database)

Andre QSAR værktøjer

SPIN– fokus på stoffer i produkter i Norden

SPIN er en database, der indeholder forskellige informationer om kemiske stoffer, som indgår i produkter, der markedsføres i de nordiske lande. Databasen opdateres årligt.
I databasen kan du få svar på en række spørgsmål om konkrete stoffer. Er du for eksempel interesseret i et bestemt kemisk stof, kan du se, hvilke produkttyper stoffet indgår i, hvor store mængder af stoffet der sælges om året, hvad de pågældende produkter anvendes til osv.
Miljøstyrelsen anbefaler, at du læser vejledningen til databasen, før du begynder at søge. Vejledningen findes ved at åbne linket nedenfor, vælge "Download area" og herefter "SPIN-guide".

SPIN (på spin2000.net)

Miljøstyrelsens database over kortlægningerne af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Miljøstyrelsen har over flere år kortlagt kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Data fra kortlægningerne er nu samlet i en database, hvor det er muligt at søge på bl.a. stoffer, funktioner (egenskaber) og produkttyper.

Database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter

ESIS - European chemical Substances Information System

Her finder du oversigter over en række stoffer, bla. ELINCS og EINECS.

ESIS (på europa.eu) (sitet er lukket pr. 17. november 2014)

EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer

EU har udarbejdet en liste over stoffer, der betragtes som værende hormonforstyrrende eller mistænkes for at være det. Listen prioriter hvilke stoffer, der skal testes yderligere for deres hormonforstyrrende egenskaber.

EUs liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer

CAS

Chemical Abstract Service (CAS) er en on-line betalingsdatabase. Her kan du få oplyst CAS-numre, molekylstruktur, kemisk navn og formel mv. Desuden kan du hente referencer til undersøgelser, der er publiceret i tidsskrifter og patentlitteratur. Databasen indeholder oplysninger om mere end 30 millioner stoffer. 

https://www.cas.org/

Database over ingredienser i kosmetik

På COSING kan man søge på kosmetiske ingredienser, herunder INCI-navne (international nomenklatur for kosmetiske ingredienser), regulering af ingredienser og vurderinger fra den videnskabelige komite.

COSING database

Listen over tungmetaller og miljøfremmede stoffer, som indgår i NOVANA - det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen

NOVANA omfatter blandt andet kemiske analyser af en række kemiske stoffer i en lang række vand- og miljøprøver. Stofferne omfatter forskellige metaller, pesticider, klororganiske forbindelser og PAH'er (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner).

MFS Stoflister (pdf, 36kb)

Arbejdstilsynet – lister over organiske opløsningsmidler og kræftfremkaldende stoffer

Arbejdstilsynet har fastsat en lang række grænseværdier for stoffer i arbejdsmiljøet. Her finder du blandt andet en vejledende liste over organiske opløsningsmidler og en liste over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Grænseværdier for stoffer og materialer (på amid.dk)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – diverse databaser

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) har links til forskellige databaser over forskningsresultater om kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, kræft, forskelle i følsomhed overfor kræftfremkaldende påvirkninger, hjertekarsygdomme, helbredseffekter af luftforurening, karakterisering af luftforurenings partikler og skader på reproduktion.

Besøg hjemmesiden