Faktaark: Chlorerede opløsningsmidler

Brug og salg af visse chlorerede opløsningsmidler er begrænset. Reglerne omfatter kemiske stoffer og produkter, der indeholder en eller flere af nedenstående chlorerede opløsningsmidler. Det drejer sig typisk om rensevæsker.

Disse stoffer nedbryder ozonlaget og må derfor generelt ikke fremstilles og anvendes.

Læs mere på
Fattaark: Ozonlagsnedbrydende stoffer: CFC, HCFC, Haloner, Methylbromid m. v.

Kølemidler

Ingen salg af visse stoffer til private eller til brug i åbne systemer

Man må ikke sælge kemiske stoffer eller blandinger til almindelige forbrugere, hvis de indeholder 0,1 vægtprocent eller derover af:

  • chloroform
  • 1,1,2-trichlorethan
  • 1,1,1,2-tetrachlorethan
  • 1,1,2,2-tetrachlorethan
  • pentachlorethan eller
  • 1,1-dichlorethylen

Man må heller ikke sælge dem til brug i åbne systemer som for eksempel overfladerensning eller rensning af vævede stoffer. Kemiske stoffer eller blandinger, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af ovennævnte stoffer, skal mærkes "Udelukkende til brug i industrianlæg". Denne tekst skal være let at læse og må ikke kunne udviskes.

Må ikke bruges til fremstilling af ikke jernholdige metaller

Man må ikke bruge kemiske stoffer og produkter, som indeholder hexachlorethan til at fremstille eller forarbejde aluminium, messing eller andre metaller, der ikke indeholder jern.

Reglerne skal beskytte mennesker og miljø

Reglerne er lavet for at undgå, at mennesker og miljø bliver skadet ved kontakt med disse chlorerede opløsningsmidler. Flere af stofferne er giftige for mennesker og miljø. Chloroform, tetrachlormethan og pentachlorethan kan desuden muligvis fremkalde kræft.

Forhandlere og producenter er ansvarlige

Enhver, som sælger eller bruger kemiske stoffer eller produkter, der indeholder ovennævnte chlorerede opløsningsmidler, har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Mere viden

Regler vedrørende chlorerede opløsningsmidler er beskrevet i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag XVII, nr. 32 - 38 og 41

Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

Se også faktaark: Salg og opbevaring af gifte .

Siden er opdateret 24. oktober 2022