Typer af biocidholdige produkter (PT)

Der skelnes i biocidforordningen mellem 22 produkttyper, og ethvert aktivstof godkendes eller afvises til en eller flere af de 22 produkttyper. Produktet skal falde inden for en af de 22 produkttyper for blive betragtet som et biocidprodukt.

HOVEDGRUPPE 1: DESINFEKTIONSMIDLER

Disse produkttyper omfatter ikke rengøringsmidler, der ikke skal have nogen biocidvirkning, herunder vaskemidler, vaskepulvere og lignende produkter.

Produkttype 1: Hygiejne for mennesker

 • Produkterne i denne gruppe er biocidholdige produkter, der anvendes til hygiejne for mennesker, og som anvendes på eller i berøring med hud eller hovedbund med det primære formål at desinficere huden eller hovedbunden.

Produkttype 2: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

 • Produkter til desinficering af overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke kommer i direkte berøring med fødevarer eller foderstoffer.
 • Anvendelsesområderne omfatter bl.a. svømmebade, akvarier, badevand og andet vand, klimaanlæg samt vægge og gulve på private og offentlige områder, herunder industriarealer og andre arealer med erhvervsmæssige aktiviteter.
 • Produkter, der anvendes til desinficering af luft, vand, der ikke bruges som drikkevand til mennesker eller dyr, kemiske toiletter, spildevand, hospitalsaffald og jord.
 • Produkter, der anvendes som algedræbende til behandling af svømmebade, akvarier og andet vand og til udbedring af byggemateriale.
 • Produkter, der indgår som del af tekstiler, papirservietter, masker, maling og andre artikler eller materialer med det formål at fremstille behandlede artikler med desinficerende egenskaber.

Produkttype 3: Veterinærhygiejne

 • Produkter til veterinærhygiejnisk brug såsom desinfektionsmidler, desinficerende sæber, hygiejneprodukter til mund eller krop eller med en antimikrobiel funktion.
 • Produkter til desinficering af materialer og overflader i forbindelse med staldfaciliteter eller dyretransport

Produkttype 4: Fødevarer og foderstoffer

 • Produkter til desinficering af udstyr, beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og rør i forbindelse med fremstilling, transport, oplagring eller indtagelse af fødevarer eller foderstoffer (herunder drikkevand) til mennesker og dyr.
 • Imprægnering af materialer, som kan komme i berøring med fødevarer. 

Produkttype 5: Drikkevand

Produkter til desinficering af drikkevand til både mennesker og dyr.


HOVEDGRUPPE 2: KONSERVERINGSMIDLER

Medmindre andet er anført, indeholder disse produkttyper kun produkter til forebyggelse af mikrobe- og algevækst.

Produkttype 6: Konserveringsmidler for produkter under opbevaring

 • Produkter til konservering af industriprodukter, bortset fra fødevarer, foder, kosmetik eller lægemidler eller medicinsk udstyr ved at bremse mikrobiel nedbrydning for at sikre holdbarhed.
 • Produkter til konservering med henblik på oplagring eller anvendelse af rodenticid, insekticid eller anden lokkemad.

Produkttype 7: Konserveringsmidler til overfladefilm

 • Produkter til konservering af overfladefilm eller belægninger ved at bremse mikrobiel nedbrydning eller algevækst for at beskytte de oprindelige overfladeegenskaber ved materialer eller genstande, som f.eks. maling, plast, tætningsmidler, klæbestoffer til væg eller mur, bindemidler, tapet og kunstværker.DA 27.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 167/105

Produkttype 8: Træbeskyttelsesmidler

 • Produkter til beskyttelse af træ fra og på savværket eller træprodukter ved at bekæmpe organismer, der ødelægger eller skæmmer træ, herunder insekter.

Denne produkttype omfatter både produkter til forebyggelse og udbedring.

Produkttype 9: Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer

 • Produkter til beskyttelse af fibermaterialer eller polymeriserede materialer såsom læder, gummi eller papir eller tekstilvarer ved at bremse mikrobiologisk nedbrydning.

Denne produkttype omfatter biocidholdige produkter, der gør det vanskeligere for mikroorganismer at sætte sig på materialers overflade og derfor hæmmer eller hindrer lugtdannelse og/eller frembyder andre fordele.

Produkttype 10: Midler til beskyttelse af byggematerialer

 • Produkter til beskyttelse af murværk, kompositmaterialer og andre byggematerialer bortset fra træ ved at hindre mikrobiologiske angreb eller algeangreb.

Produkttype 11: Konserveringsmidler til væske i køle- og behandlingssystemer

 • Produkter til konservering af vand eller andre væsker, der anvendes i køle- og behandlingssystemer, ved at bekæmpe skadelige organismer såsom mikrober, alger og muslinger.
 • Produkter, der anvendes til konservering af drikkevand eller af vand til svømmebade, er ikke omfattet af denne produkttype.

Produkttype 12: Midler mod slim

 • Produkter til forebyggelse eller bekæmpelse af slimdannelse på materialer, udstyr og konstruktioner, der anvendes i industriprocesser, f.eks. på træ- og papirmasse og i porøse sandlag i olieudvinding.

Produkttype 13: Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring

 • Produkter til bremsning af mikrobiel nedbrydning i væsker, der anvendes ved bearbejdning af eller skæring i metal, glas eller andre materialer.

HOVEDGRUPPE 3: SKADEDYRSBEKÆMPELSE

Produkttype 14: Rodenticider

 • Produkter til bekæmpelse af mus, rotter eller andre gnavere på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Produkttype 15: Fuglebekæmpelsesmidler

 • Produkter til bekæmpelse af fugle på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Produkttype 16: Molluscicider, vermicider og produkter til bekæmpelse af andre hvirvelløse dyr

 • Produkter til bekæmpelse af bløddyr, orme og hvirvelløse dyr, som ikke er omfattet af andre produkttyper, på anden vis end ved afskrækkelsen eller tiltrækning.

Produkttype 17: Fiskebekæmpelsesmidler

 • Produkter til bekæmpelse af fisk på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning dem.

Produkttype 18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

 • Produkter til bekæmpelse af leddyr (f.eks. insekter, spindlere og krebsdyr) på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

Produkttype 19: Afskræknings- og tiltrækningsmidler

 • Produkter til bekæmpelse af skadelige organismer (hvirvelløse dyr som f.eks. lopper, hvirveldyr som f.eks. fugle, fisk, gnavere) ved at afskrække eller tiltrække dem, herunder produkter, der direkte på huden eller indirekte i menneskers eller dyrs miljø anvendes til hygiejne for mennesker eller til veterinærhygiejne.DA L 167/106 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2012

Produkttype 20: Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr

 • Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr end dem, som allerede er omfattet af denne hovedgruppes andre produkttyper, på anden vis end ved afskrækkelse eller tiltrækning.

HOVEDGRUPPE 4: ANDRE BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER

Produkttype 21: Antifoulingmidler

 • Produkter til bekæmpelse af vækst og aflejring af skadegørere (mikrober og højere plante- eller dyrearter) på skibe, akvakulturudstyr eller andre konstruktioner, der anvendes i vand.

Produkttype 22: Balsamerings- og præserveringsvæsker

 • Produkter til desinficering og præservering af lig eller dyrekroppe eller dele heraf.

I bilag V til biocidforordningen listes de 22 produkttyper (anvendelser), som forordningen regulerer.


Aktivstoffer og de forskellige produkttyper

Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der kun er godkendt til bundmaling (PT21), ikke bruges til andre formål. Det er kun de aktivstoffer, der indgår i EU’s revurderingsprogam, der må bruges i biocidholdige produkter
Aktivstoffer, som er godkendt, optages på biocidforordningens liste over godkendte aktivstoffer. Er et aktivstof først godkendt af EU til en produkttype, kan det bruges i alle produkter af den type, såfremt produktet er godkendt

Se status for godkendelse af aktivstoffer i de forskellige produkttyper i vores aktivstofsektion