Screening af jordforureninger

IT-værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.