Vaskepladser

Reglerne om vask og påfyldning af sprøjter, der bruges til at udbringe sprøjtemidler, skal sikre, at man undgår spild, der måske kan føre til forurening af grundvandet. Alle, der erhvervsmæssigt udbringer sprøjtemidler, er omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. Fra landmænd over gartnere og greenkeepere til ansatte i det offentlige.

Det er for at undgå forurening af jord, overflade- og grundvand, at der findes regler om påfyldning og vask af sprøjter, der bruges til at udbringe pesticider. Alle, der erhvervsmæssigt udbringer pesticider, er omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. 

Vaskepladsbekendtgørelsen blev senest ændret med bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen blev ændret for at blive tilpasset ny lovgivning vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) jf. lov nr. 45 af 23. januar 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v.

Vaskepladsbekendtgørelsen indeholder en række krav til etablering af vaskeplads, til påfyldning og vask af sprøjter, der bruges til at udbringe pesticider samt en række krav, du skal leve op til i forhold til sprøjteudstyr, tapsted og afstande til vandmiljø. Der gælder herudover særlige regler for påfyldning og vask i væksthuse. De seneste ændringer i bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.  

Miljøstyrelsen har i et svar til Dansk Gartneri uddybet visse punkter i Vejledningen til Vaskepladsbekendtgørelsen.

Se svaret her.

Miljøstyrelsen har givet dispensation fra Vaskepladsbekendtgørelsens § 17 stk. 1 og 3, når der anvendes mikrobiologiske sprøjtemidler i væksthuse.

Se dispensationen.

Forlængelse af dispensation

Miljøstyrelsen har dispenseret for krav om rentvandstank og spuledyse på bejdseanlæg på kartoffellæggere. Dispensationen gælder frem til 1. feb. 2028.

Du kan læse dispensationen her