Udbringning af pesticider med drone

Der er en øget interesse for at udbringe pesticider med præcisionsudstyr og i den forbindelse også med drone. Det er ikke tilladt at udbringe pesticider med drone uden forudgående tilladelse fra både Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen. Miljøstyrelsen oplyser her på siden hvilke regler der gælder, for at man kan opnå tilladelse til at udbringe pesticider med drone.

EU regler og danske regler 

Der indgår i artikel 9 i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider bestemmelse om, at udbringning af pesticider med fly eller med helikopter forbydes. Men det fremgår også, at der kan gives dispensation fra dette forbud, under visse betingelser. Disse regler er implementeret i dansk lovgivning i flysprøjtebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1755 af 14. december 2015). Udbringning af pesticider med drone er omfattet af de nævnte EU og nationale regler. 

Miljøstyrelsen kan alene give dispensation til udbringning af pesticider med drone, såfremt der er tale om forsøgsmæssig afprøvning, idet der ikke er pesticider godkendt til udbringning med drone.

Endvidere gælder der regler om, at man skal erhverve en tilladelse fra Trafikstyrelsen, før man kan udbringe pesticider med drone. 

Yderligere oplysninger om ansøgning om en SORA tilladelse kan fås via Trafikstyrelsen på mail: info@trafikstyrelsen.dk 

Ansøgning til Miljøstyrelsen

For at opnå Miljøstyrelsens tilladelse til udbringning af pesticider med drone, skal man indgive en ansøgning om en sådan tilladelse og her ansøge om dispensation fra forbuddet i flysprøjtebekendtgørelsen. Endvidere skal man søge om tilladelse til forsøgsmæssig afprøvning for de pesticider, der ønskes udbragt med drone.

Download ansøgningsskemaet. Når dette er udfyldt, sendes det til e-mail: pesticider@mst.dk

Læs om hvordan man ansøger om forsøgsmæssig afprøvning.

Den tilladelse, der kan opnås via Miljøstyrelsen, vil blive udstedt med oplysning om, at den kun må udnyttes, såfremt der også opnås tilladelse via Trafikstyrelsen.

Er der spørgsmål til reglerne på området, kan der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: pesticider@mst.dk 

Miljøstyrelsen vil her på siden oplyse om de tilladelser, der er udstedt til udbringning af pesticider med drone samt tilhørende dispensationer fra forbuddet i flysprøjtebekendtgørelsen. Det sker så snart tilladelsen og dispensationen er udnyttet.

Der er udstedt én dispensation, som også er blevet udnyttet.

Det drejer sig om en dispensation til at udbringe et pesticid der skal afskrække vildt fra at bevæge sig ind i marker forud for græsslæt af disse marker. Dette for at undgå skader på vildt.

Der er tale om et forsøg, hvor der den 8. 12. og 20. juni 2023 via drone udbringes Trico (reg. nr. 706-1), som er baseret på fårefedt, i en rand rundt om marker beliggende på Naturstyrelsens engarealer i Jylland mellem Ørum og Løvskal.