Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

Mangel på data om kemikaliers farlige egenskaber gør det svært for virksomheder, at opfylde deres pligt til at selvklassificere de kemikalier, som de importerer eller producerer. Som en hjælp til at opfylde denne pligt, har Miljøstyrelsen udgivet en stofliste med vejledende klassificeringer for mere end 54.000 stoffer.

Listen har to hovedformål

 1. Hjælpe virksomheder til at opfylde deres forpligtigelse under CLP forordningen med at selvklassificere de kemiske stoffer og blandinger, de markedsfører i EU. Alle selvklassificeringer skal notificeres (anmeldes) til Kemikalieagenturet i Helsinki (ECHA).

 2. Hjælpe virksomheder med at afgøre, om de kan lave en begrænset registrering under REACH for lavtonnagestoffer, eller om der er krav om fuldt dataset. REACH, anneks III, indeholder særlige bestemmelser for lavtonnagestofferne (1-10 tons per år), som senest skal registreres i 2018. For disse stoffer bliver informationskravene i REACH Anneks VII kun udløst, hvis (Q)SAR modeller eller anden viden indikerer, at de sandsynligvis opfylder klassificeringskriterier som: a) CMR eller b) andre fareklassificeringer kombineret med udbredt anvendelse.

Sådan bruges listen

Listens vejledende klassificeringer er baseret på forudsigelser af kemikaliers farlige egenskaber fra computermodeller (såkaldte (Q)SARs). Ved statistiske metoder vurderes det, at (Q)SAR modellerne anvendt som grundlag for de vejledende klassificeringer giver korrekte forudsigelser i ca. 80 % af tilfældene. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at listen bruges på følgende måde til selvklassificering af et stof:

 • Hvis stoffet har en EU-harmoniseret klassificering skal denne følges, og der skal ses bort fra en eventuel vejledende klassificering.
 • Al pålidelig information (test data og andre informationstyper) skal anvendes sammen med den vejledende klassificering i en samlet vurdering (”weight of evidence”).
 • I de tilfælde, hvor der ikke findes andre pålidelige informationer om et stof, anbefaler Miljøstyrelsen, at den vejledende klassificering bruges.

Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer (excel) 

Søg i databasen med vejledende CLP-klassificeringer

Baggrund om selvklassificering og den vejledende liste

Listen er baseret på (Q)SAR forudsigelser foretaget af Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi fra DTU Fødevareinstituttet, der igennem en længere årrække har været en væsentlig aktør i det internationale arbejde med udvikling og udbredelse af brug af (Q)SARs. (Q)SAR forudsigelserne er kombineret i algoritmer der så vidt muligt afspejler klassificeringsreglerne og med det yderligere formål at øge nøjagtigheden udover nøjagtigheden i de individuelle modeller. Disse algoritmer er udviklet i et samarbejde med Miljøstyrelsen.

Den vejledende liste til selvklassificering udkom første gang i 2001. I 2010 blev listen opdateret til at indeholde klassificeringer i henhold til CLP forordningen. Listen har sidenhen gennemgået en omfattende opdatering. Flere informationer kan læses i den korte dokumentation.

Listen indeholder vejledende klassificeringer for:

 1. Skader på arveanlæggene
 2. Kræftfremkaldende effekt
 3. Reproduktionsskader (skader på afkommet)
 4. Akut dødelig virkning ved indtagelse
 5. Hudirritation
 6. Allergifremkaldende effekt ved hudkontakt.
 7. Farlig for vandmiljøet

Kort dokumentation om (Q)SAR modellerne og algoritmerne anvendt til den vejledende liste til selvklassificering.

Adgang til andre informationer om stofferne

Producenter eller importører af kemikalier har mulighed for at formidle deres egen dokumentation, som de anvender til selvklassificering af stoffer, som er på den vejledende liste.