Faktaark: Produkter til overfladebehandling til privat brug

Der er regler for, hvilke typer overfladebehandlingsprodukter det er tilladt at sælge til private. Overfladebehandlingsprodukter omfatter en lang række produkter, for eksempel malinger, lakker, olier, vokse, malingsfjernere og lignende produkter i brugsklare blandinger til behandling af overflader.

For overfladebehandlingsprodukter til erhvervsmæssigt brug skal importøren, producenten eller forhandleren fastsætte et kodenummer også kaldet en MAL-kode. 

Produkterne skal være mærket med kodenummeret, der består af to tal forbundet med en bindestreg.

Tallet før bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe mod at indånde dampe, som stammer fra produktets indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler. Tallet inddeler produkterne i følgende syv grupper: 00-, 0-, 1-, 2-, 3-, 4- og 5-. Jo større tallet er, jo større er behovet for at ventilere og bruge åndedrætsværn.

Tallet efter bindestregen i kodenummeret angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe, når der blandt andet er risiko for, at hud og øjne kommer i direkte kontakt med produktet.

Private må højst anvende produkter mærket 2- ved indendørs overfladebehandling

For private er det ikke tilladt at overfladebehandle lofter, vægge og gulve indendørs i bygninger med kemiske stoffer og produkter, hvor kodenummeret før bindestregen er 3 eller derover. Det er heller ikke tilladt at importere og sælge disse stoffer og produkter til privat brug.

Undtagelse for produkter til vådrum der er mærket med 3-

Det er tilladt at importere, sælge og bruge kemiske stoffer og produkter, hvis kodenummer før bindestregen er 3, hvis de af private udelukkende bruges til at overfladebehandle i vådrum og gulve.

Ved salg til private skal kemiske stoffer og produkter, hvis kodenummer før bindestregen er 3, være mærket med teksten: "Må indendørs kun anvendes på vægge i vådrum og gulve". Teksten skal være let at læse, og må ikke kunne udviskes.

Mærkning af produkter med kodenummer 4- og 5-

Ved salg til private skal kemiske stoffer og produkter, hvis kodenummer før bindestregen er 4 eller 5, være mærket med teksten: "Må ikke anvendes på indendørs vægge, lofter og gulve". Teksten skal være let at læse, og må ikke kunne udviskes.

Reglerne skal beskytte forbrugerne mod dampe fra maling mv.

Reglen er lavet for at undgå, at mennesker bliver skadet ved at indånde dampe fra produkter ved behandling af indendørs overflader.

Importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

Enhver, som importerer, sælger eller bruger produkter til at overfladebehandle indendørs, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

 

Hvor kan jeg få mere at vide?

Reglerne kan findes i deres fulde længde på retsinformations hjemmeside: 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 830 af 30. oktober 1999 om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter. (på retsinfo.dk)

Du kan få yderligere oplysninger om kodenumre og arbejde med kodenummererede produkter i Arbejdstilsynets bekendtgørelser: 
nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre  og 
nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter  (på retsinfo.dk)