Faktaark: PFOA - Perfluoroctansyre

Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i stoffer, blandinger og artikler.

Dette faktaark fortæller dig om forbuddet mod at fremstille, markedsføre og anvende PFOA, salte heraf og og PFOA-beslægtede forbindelser i stoffer, blandinger og artikler.

Hvad er formålet med reglerne?

PFOA er et uønsket stof, fordi stoffet er meget svært nedbrydelige i naturen (er persistent), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er skadelige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande. PFOA-salte og PFOA-beslægtede forbindelser nedbrydes til PFOA, og er dermed også uønskede.

Hvad siger reglerne?

Forbud mod PFOA
Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i stoffer, blandinger og artikler. PFOA og salte heraf må forekomme som utilsigtet sporforurening i koncentrationer op til 0,025 mg/kg (svarende til 0,0000025 vægtprocent), som en utilsigtet sporforurening i stoffer, blandinger eller artikler.

PFOA-beslægtede forbindelser eller kombinationer af PFOA beslægtede forbindelser må forekomme som utilsigtet sporforurening i koncentrationer op til 1 mg/kg i stoffer, blandinger eller artikler, som en utilsigtet sporforurening.

For PFOA-beslægtede forbindelser gælder desuden, at de må forekomme som utilsigtet sporforurening i koncentrationer op til 20 mg/kg, hvis de er tilstede i et stof, der skal anvendes som isoleret mellemprodukt, der transporteres og opfylder nogle nøje kontrollerede betingelser, der er fastsat i POP forordningen og REACH forordningen (nr. 1907/2006).

PFOA og salte heraf må forekomme som utilsigtet sporforurening i koncentrationer op til 1 mg/kg i PTFE-mikropulver (mikropulver af polytrafluorethylen), som en utilsigtet sporforurening under nogle specifikke betingelser, der fremgår af POP-forordningen.

Er der undtagelser til forbuddet mod at anvende PFOA

Der er en række tidsbegrænsede undtagelser til forbuddet mod anvendelse af PFOA, eksempelvis i brandslukningsskum.

Enhver anvendelse af brandslukningsskum indeholdende PFOA eller PFOA-beslægtede forbindelser er forbudt fra 4. juli 2025. Brandslukningsskum indeholdende PFOA eller PFOA-beslægtede forbindelser, som allerede er påfyldt eksisterende anlæg inden d. 4. juli 2020 (både mobile og faste), må benyttes til slukning af brande i klasse B frem til 4. juli 2025 på følgende betingelser:

  • Ved afprøvning af anlægget, hvis alle udslip opfanges.
  • Ved generel brug fra og med den 1. januar 2023 kun på steder, hvor alle udslip kan opfanges.

Brugen af PFOA og PFOA-beslægtede forbindelser i brandslukningsskum til uddannelsesformål har været forbudt siden 4. juli 2020. Desuden må lagre af brandslukningsskum, der indeholder PFOA eller PFOA-beslægtede forbindelser ikke påfyldes eksisterende anlæg men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Derudover er der en række andre tidsbegrænsede undtagelser til forbuddet mod fremstilling, markedsføring og anvendelse til nogle specifikke områder. Disse er bl.a fotolitografi- og ætsningsprocesser, fotografiske coatings til film, olie- og vandafvisende tekstiler til beskyttelse af arbejdstagere mod farlige væsker, invasivt og implantabelt medicinsk udstyr og fremstilling af fluorpolymererne PTFE og PVDF.

I andet medicinsk udstyr, der ikke er invasivt eller implantabelt udstyr må PFOA og salte heraf og/eller PFOA-beslægtede forbindelser anvendes i koncentrationer i op til 2 mg/kg.

Ved fremstilling af farmaceutiske produkter tillades anvendelse af perfluoroctylbromid, der indeholder perfluoroctyljodid.

Alle undtagelserne fremgår af POP-forordningens bilag 1 del A.

Hvem har ansvaret?

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Hvem kontrollerer reglerne?

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Definition af PFOA

PFOA er den kemiske forbindelse C8HF15O2. PFOA-beslægtede forbindelser er stoffer, der nedbrydes til PFOA, og har (C7F15)C som bærende element.

PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser har tidligere haft en lang række anvendelser i bl.a. brandslukningsskum, kosmetiske produkter, maling, lak, imprægneringsmidler til tæpper og tøj samt som industrielt hjælpestof.

Stofferne tilhører gruppen af Per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS), og det er jævnfør POP-forordninger forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i stoffer, blandinger og artikler, dog med en række undtagelser.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Begrænsninger vedrørende PFOA og PFOA relaterede forbindelser er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte  (POP-forordningen) og ændringer til denne

Se mere om POP-forordningen (EUR-LEX)

Se mere om REACH forordningen (ECHA's hjemmeside)