Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer)

Det er forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende visse persistente organiske miljøgifte. Derudover skal utilsigtet produktion/udledning af bestemte stoffer begrænses mest muligt.

Industrielle stoffer og pesticider, som er omfattet af forbud

Det er forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer). Det gælder både stofferne i sig selv, og som indhold i blandinger og artikler. For enkelte af stofferne er der  specifikke, tidsbegrænsede undtagelser for forbuddet.

Forbuddet gælder disse stoffer:

 • Aldrin
 • Alkaner C10-C13 (SCCP)
 • Chlordan
 • Chlordecon
 • DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)
 • DecaBDE (decabromdiphenylether)
 • Dicofol
 • Dieldrin
 • Endrin
 • Endosulfan
 • HCH (Hexachlorcyclohexan) inkl. lindan
 • Heptachlor
 • Hexabromcyclododecan
 • Hexabromobiphenyl
 • HCB (hexachlorbenzen)
 • Hexachlorbutadien
 • Mirex
 • PCB (polychlorerede biphenyler)
 • Toxaphen
 • Tetra-, penta-, hexa og heptaBDE (bromerede diphenylethere)
 • PFOA (salte heraf og PFOA beslægtede forbindelser)
 • PFOS (perfluoroctansulfonsyre og dets afledte former)
 • PeCB (pentachlorbenzen
 • Pentachlorpenol og salte og estere heraf)      
 • Polychlorerede naphtalener

Begrænsning af stoffer der produceres utilsigtet

Utilsigtet produktion (dannelse af) og udledning af bestemte POP-stoffer skal begrænses mest muligt. Dette gælder primært udledninger fra industriel produktion, energiproduktion og forbrændingsanlæg i øvrigt.

Kravet om begrænsning gælder for disse stoffer:

 • PCDD (polychlorerede dibenzo-p-dioxiner) også kaldet dioxiner
 • PCDF (dibenzofuraner) også kaldet furaner
 • HCB (Hexachlorbenzen)
 • PCB (polychlorerede biphenyler)
 • PAH (Polycycliske aromatiske hydrocarboner)
 • Pentachlorbenzen 
 • Hexachlorbutadien
 • Polychlorerede naphtalener

Regler for affaldshåndtering af stofferne

Der gælder særlige regler for, hvordan stofferne skal håndteres som affald. Virksomhederne skal forhindre udslip af POP-stoffer og sikre at stofferne destrueres, omformes eller på anden måde behandles, så de ikke udgør en fare for miljø og sundhed.

Alle ovenstående stoffer er omfattet af bestemmelser om affaldshåndtering (herunder lagre). Genvinding og genbrug m.v. af stofferne er forbudt.

Undtagelser

Der findes enkelte generelle undtagelser for reglerne:

• Stoffer der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard
• Stoffer, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i stoffer eller produkter (blandinger og artikler)
• Anvendelse af stoffer og produkter (blandinger og artikler) der er markedsført før reglernes ikrafttræden.

Ligeledes er der for enkelte af stofferne specifikke undtagelser for brugen. Oversigt over disse anvendelser er beskrevet nærmere i bilagene til EU-forordningen.

Der er en overgangsperiode på 6 måneder for markedsføring af artikler fremstillet før reglernes ikrafttræden.

Reglerne skal forhindre skade på miljø og sundhed

POP-stoffer er meget problematiske, fordi de:

 • Er giftige
 • Ophobes i miljøet, i dyr og i mennesker
 • Nedbrydes meget langsomt
 • Transporteres over lange afstande.

De skadelige effekter af POP-stoffer omfatter blandt andet skadelige effekter på forplantningsevnen, immun- og nervesystemet, indre organer og   at være kræftfremkaldende.

Producenter, importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

Enhver person eller virksomhed, som fremstiller, markedsfører - herunder importerer - eller anvender stofferne, er ansvarlig for at overholde reglerne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at et ulovligt produkt skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis reglerne overtrædes, kan overtræderen straffes med bøde, eller, i mere alvorlige tilfælde, med fængsel i op til to år.

Regulering af udslip af POP-stoffer fra virksomheder til luften

I Miljøstyrelsens luftvejledning fra 2001, der bruges ved miljøgodkendelse af virksomheder, er der bestemmelser om hovedgruppe I stoffer, som er særligt farlige stoffer, herunder POP-stoffer.

For PCB må udslippet til luften ikke være mere end 0,0001 mg pr. normal m3 udledt luft.

For dioxiner/furaner må udslippet ikke overstige grænseværdien 0,1 nanogram pr. normal m3, og hvis industrivirksomheders samlede årlige udslip overstiger 0,01 g skal der foretages emissionsbegrænsning for at reducere udledningen.

For affaldsforbrændingsanlæg, der er reguleret efter EU-direktivet om affaldsforbrænding, gælder også en grænseværdi på 0,1 nanogram pr. normal m3 for dioxiner/furaner. For PAH’er må udslippet ikke overstige 0,005 mg pr. normal m3 regnet som benz[a]pyren-ækvivalenter. Hvis emissionen over 7 timer overstiger 25 mg benz[a]pyren-ækvivalenter pr. time, skal der foretages emissionsbegrænsning.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du kan læse reglerne, der er angivet nedenfor, på hhv. EUR-LEX’s og Retsinformations hjemmeside:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 2019/2021 af 20. juni 2019 med senere ændringer.
Læs konsolideret (sammenskrevet) udgave (på eur-lex.eu)

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (LBK nr 6 af 04/01/2023) (på retsinformation.dk)

Reglerne om udslip af POP-stoffer fra virksomheder til luften kan du læse i:
Bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg, der forbrænder affald.

Lovgivningen tager i vid udstrækning udgangspunkt i: Stockholmkonventionen (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) af 22. maj 2001 og UNECE POP-protokollen under LRTAP-konventionen af 24. juni 1998 (senest revideret i 2009). På visse punkter, bl.a. for DDT, er EU-lovgivningen dog strengere end den globale regulering.