Faktaark: Pentachlorphenol (PCP)

Dette faktaark fortæller dig om de vigtigste regler vedrørende begrænsning af fremstilling, markedsføring og anvendelse af pentachlorphenol (PCP).

Reglen omfatter:

  • Pentachlorphenol, CAS-nr. 87-86-5  samt salte og estere heraf, alene, såvel som i blandinger og artikler.

Chlorphenoler har været brugt blandt andet som bakteriedræbende midler i skære-, køle- og slibevæsker. Pentachlorphenol har man blandt andet brugt i træbeskyttelsesmidler.

Hvad er formålet med reglen?

Reglen er lavet for at undgå, at mennesker eller miljøet bliver skadet ved kontakt med produkter, der indeholder eller er behandlet med chlorerede phenoler eller salte og estere heraf.

Chlorerede phenoler kan være forurenede med yderst giftige dioxiner og dibenzofuraner.

Pentachlorphenol er meget giftig, lokalirriterende, miljøfarlig og mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Hvad siger reglen?

Det er forbudt at fremstille, markedsføre eller anvende pentachlorphenol eller salte og estere heraf.

Er der undtagelser fra reglen?

Der findes grundlæggende 2 undtagelser, til det ovennævnte forbud:

  1. Forbuddet finder ikke anvendelse på stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard.
  1. Forbuddet finder ikke anvendelse på stoffer, der er til stede som en utilsigtet sporforurening, i stoffer blandinger og artikler, såfremt koncentrationen udgør 5 mg/kg (0,0005 vægtprocent) eller derunder.

Hvem har ansvaret?

Enhver, som fremstiller, markedsfører eller anvender chlorerede phenoler eller salte og estere heraf eller varer, som er behandlet med disse kemiske stoffer, har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det føre til bøde, hæfte eller fængsel i indtil et år.