Faktaark: PAH i blødgøringsolier til dæk

Der er fastsat grænser for hvor meget PAH, der må være i olie, der bruges til fremstilling af dæk og slidbaner til dæk. Samtidig må dæk og slidbaner ikke være fremstillet med olie med for højt PAH indhold.

Det har siden 1. januar 2010 været forbudt at importere, sælge og anvende blødgøringsolier til dæk og slidbaner, hvis olierne indeholder mere end:

• 1 mg/kg benzo[a]pyren
• 10 mg/kg af de nedenfor nævnte PAH tilsammen

Det er samtidig ikke tilladt at importere eller sælge dæk eller slidbaner, hvis de er fremstillet med olier, der overstiger grænserne.

Reglerne gælder for 8 typer PAH:

• Benzo[a]pyren (BaP); CAS nr. 50-32-8
• Benzo[e]pyren (BeP); CAS nr. 192-97-2
• Benzo[a]anthracen (BaA); CAS nr. 56-55-3
• Chrysen (CHR); CAS nr. 218-01-9
• Benzo[b]fluoranthen (BbFA); CAS nr. 205-99-2
• Benzo [j]fluoranthen (BjFA); CAS nr. 205-82-3
• Benzo[kf]luoranthen (BkFA); CAS nr. 207-08-9
• Dibenzo[a, h]anthracen (DBAhA); CAS nr. 53-70-3

Der er ingen undtagelser for reglerne.

Kontrol hvert halve år

Producenten eller importøren skal mindst hver 6. måned kontrollere, at grænserne er overholdt. Kontrollen skal også ske, hvis der foretages en større operationsændring.

Grænserne er overholdt, hvis en test efter standardmetoden IP 346:1998 viser, at mængden af polycyliske aromatiske stoffer i blødgøringsolien er på under 3 procent af massen.

For færdigproducerede dæk og slidbaner er grænserne overholdt, hvis de ved en test efter ISO-standard 21461 ikke overstiger en grænse på 0,35 Bay protoner.

Reglerne skal beskytte menneskers sundhed

Brugen af visse PAH i blødgøringsolier i dæk skal begrænses for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Stofferne kan fremkalde kræft, forårsage arvelige genetiske skader og medføre fosterskader.

Importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

Alle, som importerer, sælger eller anvender blødgøringsolier til dæk, eller som importerer og forhandler dæk og slidbaner til regummiering er ansvarlige for at PAH grænserne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år

Hvor kan jeg få mere at vide?

EU´s regler vedrørende PAH i blødgøringsolier til dæk er beskrevet i bilag XVII, nr. 50 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006)  (EUR-LEX)