Faktaark: Nonylphenol og nonylphenolethoxylater

Nonylphenol (NP) og nonylpehnolethoxylater (NPE) er bl.a. reguleret i REACH forordningen bilag XVII. Reglerne bunder i et behov for at begrænse anvendelsen af disse stoffer. Nonylphenolethoxylater nedbrydes til nonylphenoler, der anses for at være hormonfortyrrende.

Hvad siger reglerne?

Ifølge REACH må NP og NPE ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover til følgende formål:

  1. Erhvervsmæssig rengøring – bortset fra kontrollerede lukkede systemer til kemisk rensning, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes, eller rensningssystemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes
  2. Rengøring i private hjem
  3. Tekstil- og læderforarbejdning – bortset fra forarbejdning uden udledning af spildevand i systemer, hvor procesvandet forbehandles ved en særlig proces, der helt fjerner den organiske del forud for biologisk spildevandsbehandling (affedtning af fåreskind)
  4. Emulgator i pattedyp i landbruget
  5. Metalforarbejdning – bortset fra kontrollerede lukkede systemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes
  6. Fremstilling af papir og papirmasse
  7. Kosmetiske produkter
  8. Andre produkter til personlig pleje – bortset fra spermicider
  9. Hjælpestoffer i pesticider og biocider. Nationale godkendelser af pesticid- og biocidprodukter indeholdende nonylphenolethoxylater som hjælpestof, der er udstedt inden den 17. juli 2003, berøres, indtil deres udløbsdato, ikke af denne begrænsning.

Anden lovgivning om NP og NPE

NP og NPE er bla. et prioriteret farligt stof under Vandrammedirektivet. Det vil sige, at der er et direktivkrav om, at udledning, emission og tab på sigt skal bringes til ophør. NP/NPE er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer som en undergruppe under Alkylphenolethoxylater.

NP/NPE i Tekstiler

Da der ikke er fastsat begrænsninger for NP/NPE i importerede tekstiler, er der mulighed for forekomst af disse stoffer i tøj og tekstilprodukter, der importeres fra lande uden for EU, hvor der ikke er begrænsninger for anvendelsen af NPE og NP i fremstillingsprocessen.

Producenter, importører og brugere er ansvarlige

Enhver, som fremstiller, importerer eller anvender produkter, der indeholder NP eller NPE har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Reglerne vedrørende forbud mod markedsføring og anvendelse af NP og NPE er beskrevet i REACH forordningensbilag XVII, nr. 46 (forordning EF nr. 1907/2006) (ECHAs hjemmeside)

REACH- forordningen (på ECHAs hjemmeside)

Bekendtgørelse om affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen, BEK nr. 1001 af 27. juni 2018- på Retsinformation.dk)