Faktaark: Mærkning af flerkomponent produkter

I dette faktaark kan du læse om de særlige regler for mærkning af flerkomponentprodukter

EU’s CLP forordning (EF nr. 1272/2008) stiller krav til mærkning af flerkomponent produkter, indeholdende stoffer og blandinger, der er klassificeret som farlige. Når et produkt sælges som et kit bestående af flere stoffer eller blandinger, der blandes ved brug, skal hver af disse stoffer eller blandinger mærkes selvstændigt i overensstemmelse med CLP reglerne.

Hvis slutproduktet, som opstår når de to stoffer eller blandinger blandes ved brug, er farligt, skal pakken indeholde en vejledning om sikker brug. Denne vejledning kan f.eks. bestå af et mærke på pakken eller en vedlagt folder i pakken.

Hvis produktet er tiltænkt professionel anvendelse, skal der leveres selvstændige sikkerhedsdatablade for hver komponent, så brugeren kan træffe de nødvendige foranstaltninger for sikker brug. Hvis slutproduktet er fareklassificeret, skal der gives relevante informationer omkring risikohåndteringsforanstaltninger i sikkerhedsdatabladet.

For tokomponentprodukter, der sælges i en koaksial patron bestående af en indre tube omgivet af en ydre tube, hvis indhold blandes ved brug, gælder samme regler. Idet kun den ydre tube er synlig, skal denne indeholde et enkelt mærke med adskilte mærkningsoplysninger for begge blandinger eller stoffer. Hvis slutproduktet giver anledning til særlige farer, skal der også for disse produkter vejledes om sikker brug enten på mærket eller i en vedlagt folder.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som fremstiller, importerer eller forhandler de ovenfor nævnte stoffer eller produkter til private, har ansvaret for, at produkterne mærkes selvstændigt i overensstemmelse med CLP reglerne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.