Faktaark: Lampeolier og tændvæsker - Dekorative Olielamper

Lampeolier og tændvæsker må ikke indeholde farve eller parfume.

For lampeolier og tændvæsker beregnet til private, som kan være farlige ved indånding og derfor er klassificeret og mærket for aspirationsfare med faresætningen H304: "Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene", gælder:

· De må ikke markedsføres, hvis de indeholder farve og/eller parfume.

· De skal fra 1. december 2010 være emballeret i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.

Undtagelse

Forbuddet mod farvestof gælder ikke, hvis farvestoffet er nødvendigt af afgiftsmæssige hensyn.

Krav til mærkning af lampeolier og tændvæsker

Emballagen til lampeolier skal være mærket med teksten: "Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde". Fra 1. december 2010 skal emballagen desuden være mærket med teksten: ”Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie – eller endda blot det at sutte på vægen – kan medføre livstruende lungeskader”.

Emballagen til tændvæske skal fra 1. december 2010 være mærket med teksten: ”Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader”.

For såvel lampeolie som tændvæske gælder, at teksten på emballagen skal være synlig, let at læse og ikke må kunne viskes ud.

Lampeolier og tændvæsker kan skade børns lunger

Reglen er lavet for at forebygge, at børn får lungeskader ved at drikke lampeolier eller tændvæsker, som på grund af deres farve eller lugt kan virke fristende. Hvis man indtager/drikker den slags væsker, kommer der let nogle dråber i lungerne, hvor de kan gøre alvorlig skade.

Dekorative olielamper beregnet til privat brug skal overholde standarden EN 14059

Blandt andet for at forebygge, at børn kommer i kontakt med lampeolier skal dekorative olielamper som sælges til private forbrugere opfylde kravene i den europæiske standard EN 14059.

Olielamper må ikke markedsføres med mindre de opfylder alle kravene i standarden. Der er bl.a. krav om, at små børn ikke må kunne få adgang til vægen, påfyldningsåbninger skal være udstyret med en åbningsmekanisme med to af hinanden uafhængige bevægelser for at kunne åbnes, og lampen må ikke lække olie, når den vendes rundt 

Leverandører er ansvarlige

Enhver leverandør, der markedsfører lampeolier eller tændvæsker mærket med R65 eller H304 med henblik på levering til privat brug, har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Leverandører omfatter producenter, importører, downstream-brugere og distributører.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.