Faktaark: Cadmium

Cadmium er giftigt, kræftfremkaldende og farligt for miljøet. Der er omfattende regulering af anvendelsen af cadmium og cadmiumholdige varer i Danmark og EU.

Cadmium er et grundstof, der er giftigt for både mennesker og miljø. Hos mennesker kan cadmium føre til giftige effekter særligt i nyrerne. Der ses også effekter på skelettet (knogleskørhed) og åndedrætssystemet efter vedvarende udsættelse.

I arbejdsmiljøet er der set en sammenhæng mellem længere tids udsættelse for høje koncentrationer af cadmium og udvikling af lungekræft. Cadmium er også giftigt i miljøet. Den væsentligste kilde til optag af cadmium hos mennesker er via fødevarer og – hos rygere - fra tobak. 

Lovgivning

Brugen af cadmium er underlagt en omfattende regulering både i Danmark og EU som følge af de alvorlige effekter på mennesker og miljø.

I EU er der under REACH Forordningen forbud mod anvendelse i forskellige plastmaterialer, maling/lak, smykker, som loddestof samt forbud mod overfladebehandling (cadmiering) af udstyr og maskinel til en række anvendelser. Grænsen går ved et indhold på 0,01 vægtprocent. 

REACH indeholder desuden en bestemmelse om, at genanvendt PVC i en række produkter inden for byggeriet, herunder f.eks. profiler, kabelrør og midterlaget af 3-lagsrør, der ikke bruges til drikkevand, må indeholde max. 0,1vægtprocent cadmium. Genanvendt PVC skal mærkes med ”Indeholder genanvendt PVC” eller med følgende piktogram:

I EU er cadmium desuden reguleret igennem særlovgivning for specifikke produkter, herunder batterier, elektronik, kosmetik, legetøj, emballage, medicinsk udstyr, levnedsmidler, foder mv.

I Danmark er det forbudt at importere, sælge eller fremstille produkter, hvor cadmium er anvendt til overfladebehandling, som farvepigment eller som plaststabilisator. Grænsen går ved et indhold på 0,0075 vægtprocent cadmium i produktets enkeltdele. Dette forbud gælder produkter og materialer, der ikke allerede er omfattet af EU forbuddet under REACH.

I Danmark må handelsgødning med et totalt fosforindhold på 1 % eller derover indeholde op til 110 mg cadmium pr. kg fosfor.

Anvendelser af cadmium

Som følge af den omfattende lovgivning for cadmium er anvendelsesmulighederne begrænsede.

Den primære anvendelse af cadmium er i nikkel-cadmium batterier. Denne type batterier bruges mest i bærbart værktøj og i store nødstrømsbatterier samt medicinsk udstyr. Fra 1. januar 2017 må cadmium dog ikke længere anvendes i bærbare batterier til trådløst værktøj hvis indholdet af cadmium overstiger 0,002%. Der er lovkrav om indsamling og genanvendelse af cadmiumholdige batterier. Brugen af cadmium i batterier anses ikke for at udgøre en risiko for mennesker og miljø, så længe batterierne indsamles og behandles i henhold til de gældende regler.

Lovgivningen undtager desuden nogle specifikke anvendelser fra forbuddet. Det omfatter bl.a. brug som farvepigment i keramiske produkter, tandcement, kunstnerfarver, til cadmiering af musikinstrumenter og præcisionsinstrumenter, anvendelse som pigment eller til cadmiering af særlige køretøjer, motorer og maskiner. Yderlige undtagelser og præciseringer kan læses i den danske cadmiumbekendtgørelse. Der er for visse øvrige anvendelser krav om at du skal sende meddelelse om brugen til Miljøstyrelsen.

Vær opmærksom på at kunstnerfarver i visse tilfælde kan være giftige på grund af cadmiumindholdet. 

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som fremstiller, sælger eller importerer produkter, der indeholder cadmium, har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Overtrædelse af reglerne kan medføre  bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

REACH forordningens regler om cadmium: REACH forordningen, bilag XVII, nr. 23 (forordning EF nr. 1907/2006)

Danske regler vedrørende cadmium: (alle på retsinformation).

Bekendtgørelse nr. 858 af 5. september 2009 om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål  (§2 handler om glasurer og dekorationsfarver)

Bekendtgørelse nr.818 af 4. juni 2022 om indhold af cadmium i fosforholdig gødning

Vær opmærksom på at kunstnerfarver i visse tilfælde kan være giftige på grund af cadmiumindholdet.
Læs videre i vores faktaark om salg og opbevaring af gifte.

Andre regelsæt
Fødevarestyrelsens hjemmeside vedr. Cadmium i fødevare