Kystbeskyttelse af strækningen ved Blåvand

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på en strækning ved Blåvand beliggende i Varde Kommune. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfodring på stranden. J.nr. 2019-9566

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.

Da den kystbeskyttelse som projektet omfatter alene sker på land er Miljøstyrelsen VVM-myndighed for projektet. 

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 25. februar 2021)

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

Afgørelsen er annonceret den 25. februar 2021 på Miljøstyrelsens hjemmeside. Annonceringen kan findes her