Skibsfart (IMO)

Skibsfarten er helt essentiel for at verden kan hænge sammen. En meget stor andel af verdens varehandel foregår med skib. Derfor er det nødvendigt med regler og beredskaber der i forbindelse med eventuelle uheld håndterer situationen, for blandt andet at give havmiljøet de bedst mulige betingelser.

Regler og beredskab på havet

De generelle regler for skibsfart besluttes i FN’s Søfartsorganisation, The International Maritime Organization (IMO), hvor Danmark med sin støtte er med til at sikre beskyttelse af havmiljøet og ensartede regler for skibe på alle have.

Generelt varetager Søfartsstyrelsen regler om skibes sikkerhed (IMO’s SOLAS konvention), mens havmiljøregler om skibes miljøpåvirkning (IMO’s MARPOL konvention), herunder især regulering af skibes udledninger, varetages af Miljøministeriet og Miljøstyrelsen.

I Danmark bliver IMO’s havmiljøregler især udmøntet gennem ”Lov om beskyttelse af havmiljøet” (Havmiljøloven).

Den danske operative indsats mod forurening af havmiljøet varetages primært af Forsvaret og Det Nationale Maritime Operationscenter.

Det internationale beredskab på havet består af flere dele, bl.a. informationer om de såkaldte nødområder.

Særligt udpegede områder

MARPOL-konventionen definerer to typer af havområder, hvor der gælder særlige regler. De to typer områder kaldes henholdsvis for ”særlige områder” (special areas) og ”særligt følsomme havområder” (Particularly Sensitive Sea Areas – PSSA).

”Særlige områder” er områder, som på grund af miljømæssige og skibstrafikale forhold kræver særlige forholdsregler for at forebygge forurening. MARPOL skal derfor godkende regionale regler for skibes udledninger i de særlige områder.

Østersø- og Nordsøområderne er udpeget som særlige områder, hvor der gælder regionale regler vedrørende olie, affald, spildevand og modtageanlæg samt for udledninger af SOx (svovl) og NOx (kvælstof) i brændstoffer.

”Særligt følsomme havområder” er områder, som har sjældne eller særligt sårbare økosystemer, eller som har en særlig rekreativ, videnskabelig eller historisk værdi. IMO skal godkende regionale regler for skibe, der sejler i særligt følsomme havområder. Vadehavet og Østersøen har været godkendt som særligt følsomme havområder siden henholdsvis 2002 og 2005. Som det er tilfældet med Østersøen, kan et havområde både være udpeget som ”særligt område” og ”særligt følsomt havområde”.