Pas på helbredet og miljøet, når du arbejder med bundmaling

De fleste bundmalinger indeholder giftstoffer (biocider), der kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt. Giftstofferne er ligeledes et alvorligt problem for vandmiljøet i danske farvande. Ansvarlig håndtering af bundmaling og malingsrester er derfor afgørende.

Næsten al bundmaling indeholder giftstoffer, der begrænser, at rurer, alger og muslinger gror fast på fartøjet, hvilket er godt for fartøjets manøvredygtighed, brændstofforbrug og stand. Disse giftstoffer kaldes biocider.

Giftstofferne frigives løbende fra bundmalingen, så der hele tiden er aktive stoffer på overfladen af det behandlede område.

Selv om bundmalingen er rettet mod uønskede organismer, er giftstofferne også farlige for planter, dyr og mennesker, hvis bundmalingen ikke håndteres rigtigt. De negative konsekvenser ses allerede hos mange planter og dyrearter som bl.a. snegle, fisk, og marsvin.

Sådan passer du på dit helbred

Du bør beskytte dig selv, hver gang du arbejder med bundmaling med biocider. Giftstofferne i bundmalingen kan give allergi med symptomer som udslæt, rødme, kløe, tør og irriteret hud.

Allergien kan opstå allerede ved den første kontakt, eller den kan komme ved gentagen kontakt – også selv om der går lang tid mellem hver kontakt. Når man først er allergisk, kan selv en lille kontakt med stofferne give kraftige symptomer.

Dette bør du gøre:

 1. Tænk arbejdet igennem, før du går i gang. Der må ikke opstå pludselige situationer, hvor du ikke har kontrol over, hvad der sker med bundmalingen eller fx klatter, rester, flager og støv.
 2. Brug altid handsker og skift dem ofte. Brug de handsker, der følger med bundmalingen eller er angivet på etiketten. Hvis det ikke er angivet, hvilken type handsker der skal benyttes, så kontakt leverandøren. Er der behov for ekstra handsker, så vælg handsker af samme materiale. Det giver sikkerhed for, at malingen ikke kan trænge gennem. Genbrug ikke engangshandsker.
 3. Rør ikke ved våd bundmaling.
 4. Hold børn væk fra de behandlede overflader. Hold også kæledyr væk.
 5. En engangsdragt over tøjet giver ekstra beskyttelse. Hvis du genbruger en dragt, risikerer du hudkontakt med pletter, der er trængt gennem stoffet.
 6. Beskyt dig med støvmaske og beskyttelsesbriller, hvis du sliber bundmaling af. Brug en slibemaskine med sug, så du ikke får kontakt med malingsstøvet senere.

Sådan passer du på miljøet

Danmarks kystnære farvande har i dag problemer med biocider, der stammer fra bundmaling. Der er fx fundet kobbersalte i mængder, der er skadelige for dyr og planter. Derfor er det vigtigt at begrænse udledningen af biocider via bundmaling.

Herunder kan du se løsningerne på to almindelige problemer, som fører til udledning af giftig bundmaling i miljøet.

Problem 1: Bundmalingen falder af i flager

Når bundmaling falder af i flager, ender der giftige malingsrester i havet, i havnen eller på land (når båden er lagt op for vinteren).

Årsagen til, at bundmalingen falder af, er typisk en af de følgende:

 1. Manglende vedligeholdelse.
 2. Malingen er påført ved forkert vejrforhold.
 3. Der er påført en forkert maling oven på den eksisterende behandling.

Løsning

Følg produktets vejledning for påføring og vedligeholdelse.

Tjek med havnefogeden, hvor du må vaske og vedligeholde din båd.

Skrab gerne løs bundmaling af om efteråret, så flagerne ikke spredes i miljøet i løbet af vinteren. Brug en vakuumskraber. Læg en presenning under båden, så vildfarne malingsrester er nemme at samle sammen.

Malingsrester afleveres i havnens miljøcontainer.

Vakuumskrabejern anbefales til grov afrensning ned til primer/gelcoat. Vakuumskrabejernet er hurtigere og mere effektivt end en slibemaskine, og samtidig er spildprocenten meget lav. Efter brug af vakuumskrabejern kræves efterbehandling med slibemaskine.

Problem 2: Bundmalingen slibes af med en slibemaskine uden sug

Der sidder gennemsnitligt 10 kg bundmaling på en båd. Det er derfor store mængder giftig bundmaling, der kan ende i miljøet og på havnens område, hvis man sliber al malingen af uden sug.

Løsning

Brug en slibemaskine med sug. Dette udstyr kan normalt lånes eller lejes i den lokale sejlforening eller havn. Slibestøv afleveres i havnens miljøcontainer.

Til finslibning anbefales en excentersliber, da den i forhold til en rystepudser kan anvendes på krumme flader og efterlader en pænere overflade end en rotationssliber. Slibemaskinen sættes til en professionel støvsuger beregnet til elværktøj. Husholdningsstøvsugere må IKKE anvendes, da deres sugekraft er for lav, poserne er for små, og filtreringsgraden er for lav, så malingsstøv vil passere gennem maskinen med risiko for indånding og spredning af farlige partikler.

Flere miljøtips til vedligeholdelse og afrensning af bundmaling

Når båden er i vandet

I løbet af sejlsæsonen afgiver bundmalinger biocider til vandmiljøet. Bundmaling afgiver normalt kobber i et langsomt tempo. Hvis bunden vaskes eller skrubbes, vil afgivelsen blive større, og dermed bliver risikoen for skadelige virkninger i vandmiljøet også større.

Når båden vaskes efter optagning

Når lystbåde om efteråret tages på land for vinteren, bliver bunden normalt vasket af for at fjerne begroning som slim og algevækst. Derved bliver der også fjernet rester af bundmaling og blandt andet kobber, som kan skade miljøet. Forureningen er dog relativt lille. Vasken fjerner kun mellem halvanden og syv promille af den kobbermængde, der årligt bliver smurt på bådene.

Kobberet, der vaskes af, findes primært i bundfaldet i vaskevandet. 99 % af det afvaskede kobber findes i bundfaldet, der består af gamle malingsflager og begroning. Det kan derfor betale sig at samle bundfaldet og bortskaffe det som kemikalieaffald.

Når den gamle bundmaling fjernes

Uhensigtsmæssig udledning af bundmaling kan også forekomme under forårsklargøringen af båden, fx hvis der ikke anvendes korrekt udstyr, eller hvis jorden ikke afdækkes.

Tips til at begrænse udledning af biocider via bundmaling

 • Undlad at vaske eller skrubbe bunden på en båd, der er malet med bundmaling, så længe båden er i vandet.
 • Sørg for at samle malingsflager og begroning op, når båden bliver vasket om efteråret. Her findes den største mængde kobber.
 • Når båden males eller slibes, lægges en presenning under båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer.
 • Brug havnens udstyr, eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen til at fjerne eller slibe bundmaling.
 • Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne bundmaling.
 • Sandblæsning eller -svirpning skal anmeldes til kommunen i god tid forud for behandlingen. Så kan kommunen rådgive om eller eventuelt stille krav til sandblæsningen, herunder om den følgende håndtering af afrenset materiale og sand. Pak båden ind i et telt for at undgå at sprede støvet.

Du finder mere nyttig viden, konkrete anbefalinger og erfaringer fra andre sejlere i Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling, der er udarbejdet af Dansk Sejlunion.

Brug kun lovlig bundmaling

Bundmaling med biocider skal godkendes af Miljøstyrelsen. Før godkendelsen vurderer Miljøstyrelsen, om den pågældende bundmaling er sikker for mennesker og miljøet, når man følger instrukserne på etiketten.

Kravet om godkendelse har medført, at nogle bundmalinger ikke længere er lovlige at forhandle og anvende – men i nogle tilfælde kan de desværre fortsat findes i butikkerne.

Se oversigten over lovlig bundmaling

Miljøfarligt kemikalieaffald

Følgende skal afleveres som kemikalieaffald:

 • Malingsrester, malingsfager og slibestøv.
 • Afvaskede rurer og andet afvasket materiale.
 • Brugte handsker, dragter og klude fra vedligeholdelse af bundmalingen.

Det kan afleveres i havnens miljøcontainer eller som farligt affald på genbrugsstationen.