Revurdering af miljøgodkendelse

Godkendelser til virksomheder omfattet af *Bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen skal tages op til revurdering senest 8 år efter, at godkendelsen er givet første gang. Herefter skal afgørelsen tages op til revurdering mindst hvert 10 år.

Hvis særlige omstændigheder er til stede, kan miljøgodkendelsen af en  virksomhed revurderes før de 8 år er forløbet.

De særlige tilfælde kan være:

  • Ny viden om forureningens skadelige virkning.
  • Ny BAT-konklusion er offentliggjort.
  • Uforudsete miljømæssige konsekvenser.

BAT-konklusioner skal indarbejdes i virksomhedens godkendelse, så de kan overholdes af virksomheden senest 4 år efter offentliggørelse.
Virksomheder omfattet af Bilag 2 revurderes efter behov. Men før der er gået 8 år, vil det kun være under særlige omstændigheder - som beskrevet oven for.

Opstart af revurderingen

Myndigheden sender et opstartsbrev til virksomheden, og der etableres et overblik over gældende miljøgodkendelser, branchevejledninger, BREF (Bat REFerence documents) og tilsynsberetninger.
Ved tilsyn på virksomheden vurderes det, om alle vilkår i de eksisterende afgørelser er tidssvarende og egnede til at føre tilsyn med, samt om de er dækkende for virksomhedens drift.

Der er i langt de fleste tilfælde behov for, at virksomheden leverer supplerende oplysninger til brug for revurderingen. Ofte er det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en revideret miljøteknisk redegørelse.

Afgørelse om revurdering

Før den endelige afgørelse bliver meddelt, vil virksomheden modtage et varsel om påbud efter lovens bestemmelser.

Afgørelsen om revurdering meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Afgørelsen kan enten være ændrede vilkår, eller at der ikke er behov for at ændre vilkår. Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes i afgørelsen.

Offentliggørelse og klageret

Når Miljøstyrelsen starter en revurderingen af en bilag-1–virksomhed, annonceres det på Miljøstyrelsens hjemmeside. Alle har ret til at komme med  input i denne fase.

Selve afgørelsen i revurderingssagen annonceres for alle virksomheder. I afgørelsens klagevejledning er der information om, hvem der kan klage over afgørelsen og inden for hvilken tidsfrist.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

*Bilag 1-virksomheder er anlæg omfattet af IE-direktivet. De benævnes også IE-virksomheder.