Revurdering af miljøgodkendelse

Godkendelser til virksomheder, der er omfattet af Bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal tages op til regelmæssig revurdering. Dette gælder når der er offentliggjort en BAT-konklusion i EU Tidende, der omhandler virksomhedens hovedlistepunkt. Hvis ikke der er offentliggjort en BAT-konklusion skal godkendelsen tages op til revurdering første gang senest 8 år efter, at godkendelsen er givet og herefter skal afgørelsen tages op til revurdering mindst hvert 10 år.

Virksomheder omfattet af Bilag 2 revurderes efter behov. Hvis særlige omstændigheder er til stede for både bilag 1 og bilag 2 virksomheder, skal miljøgodkendelsen dog tages op til revurdering, også før der er gået 8 år.

De særlige tilfælde kan bl.a. være:

  • Ny viden om forureningens skadelige virkning.
  • Ny viden om BAT.
  • Uforudsete miljømæssige konsekvenser.

BAT-konklusioner indarbejdes i revurderingen så de kan overholdes af virksomheden senest 4 år efter offentliggørelse.

Opstart af revurderingen

Myndigheden sender et opstartsbrev til virksomheden, og der etableres et overblik over gældende miljøgodkendelser, branchevejledninger, BREF (Bat REFerence documents) og tilsynsberetninger.
I forbindelse med revurderingen vurderes det, om alle vilkår i de eksisterende afgørelser er tidssvarende og egnede til at føre tilsyn med, samt om de er dækkende for virksomhedens drift.

Der er i langt de fleste tilfælde behov for, at virksomheden leverer supplerende oplysninger til brug for revurderingen.

Afgørelse om revurdering

Før den endelige afgørelse bliver meddelt, vil virksomheden modtage et varsel om påbud efter lovens bestemmelser.

Afgørelsen om revurdering meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Afgørelsen kan enten være ændrede vilkår, eller at der ikke er behov for at ændre vilkår. Tidspunktet for næste revurdering fastsættes i afgørelsen.

Offentliggørelse og klageret

Når Miljøstyrelsen starter en revurderingen af en bilag-1–virksomhed, annonceres det på Miljøstyrelsens hjemmeside. Alle har ret til at komme med input i denne fase og se udkast til afgørelse.

Selve afgørelsen i revurderingssagen annonceres for alle virksomheder. I afgørelsens klagevejledning er der information om, hvem der kan klage over afgørelsen og inden for hvilken tidsfrist.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

*Bilag 1-virksomheder er anlæg omfattet af IE-direktivet. De benævnes også IE-virksomheder.