Spørgsmål og svar om korn- og foderstof

Generelt om anvendelsen af standardvilkår for korn- og foderstof virksomheder

EU-Kommissionen har d. 4. december 2019 offentliggjort BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof, som er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, er som noget nyt omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene skal bruges ved revurdering samt i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28. Samme vilkår er indsat i bilag 2, afsnit 28 A og bilag 3, afsnit 28 B, der træder i kraft hhv. d. 1. januar 2025 og d. 1. januar 2030.

Vær opmærksom på, at ikke alle nødvendige vilkår er fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsen og at en række vilkår skal fastsættes på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Nedenfor kan du læse, hvilke BAT-konklusioner der er skrevet ind som standardvilkår, hvilke BAT-konklusioner der ikke er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen og hvilke vilkår afgørelsen i øvrigt skal suppleres med. 

Generelt om anvendelsen af BAT tjeklister

For de fleste brancher er der lavet BAT tjeklister. Disse skal ses som et nyttigt hjælpeværktøj for virksomhederne, der kan bruge dem til at få et overblik over, hvor de befinder sig i relation til BAT. Tjeklisterne kan med fordel bruges som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om eller revurdering af en miljøgodkendelse.  En udfyldt tjekliste betragtes som virksomhedens redegørelse for BAT, og det er en god måde for både virksomhed og myndighed at afdække kravet om en BAT-redegørelse.

Miljøstyrelsen har som følge af, at BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder er omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) udarbejdet en særlig BAT-tjeklister for korn- og foderstofvirksomheder.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder indeholder de BAT-konklusioner og nøgletal som ikke er omsat til standardvilkår, bortset fra BAT-konklusioner om grønttørringsanlæg.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstof findes, lige som BAT-tjeklisten for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) her.

Følgende BAT-konklusioner fra BAT-konklusionerne for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk (EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2031 af d. 12. november 2019) er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, bilag 2, afsnit 28A og bilag 3, afsnit 28B: BAT 1, BAT 2, BAT 5-11, BAT 13, BAT 15 og BAT 17.

Oversigten over hvilke BAT-konklusioner, der er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen, fremgår af bilag 8 til godkendelsesbekendtgørelsen. Der har beklagelsesvis indsneget sig en fejl, da bilag 8 indeholder henvisning til BAT 12 om BAT-teknikker for at reducere emissioner til vand. BAT 12 er ikke indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen. BAT 12 fremgår af den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder og skal, sammen med øvrige BAT-konklusioner om spildevand (BAT 3 og BAT 4), finde anvendelse ved fastsættelse af supplerende vilkår om spildevand, der udledes til vandløb, søer eller havet samt ved udledning af kølevand.

I det omfang BAT-konklusioner er indarbejdet som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen skal myndigheden indsætte de relevante standardvilkår i godkendelsen eller i afgørelsen i forbindelse med revurdering af bilag 1-virksomheder. Standardvilkårene erstatter de krav, der er en følge af BAT. Myndigheden skal således ikke foretage en vurdering af, om de standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner, er lempeligere end BAT-konklusionen, som ellers vil være tilfældet for standardvilkår, som ikke indarbejder BAT-konklusioner.

Det har været en præmis for indarbejdelsen af BAT-konklusionerne, at alle relevante BAT-konklusioner for korn – og foderstof, som falder indenfor anvendelsesområdet af standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, bilag 2, afsnit 28A og bilag 3, afsnit 28B, indarbejdes. Kun hvor BAT-konklusioner falder uden for de ovenfor nævnte afsnits anvendelsesområde, er disse ikke indarbejdet i standardvilkår. Der er tale om:

  • BAT 3 om emissioner til vand,
  • BAT 4 om monitering af emissioner til vand,
  • del af BAT 5 om monitering af luftemissioner for tørring af grøntfoder,
  • BAT 12 om BAT-teknikker for at reducere emissioner til vand,
  • BAT 14 om BAT teknikker for at reducere støj og
  • BAT 16 om BAT til at øge energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder.


I det omfang BAT-konklusioner ikke er indarbejdet som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen finder reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 11 anvendelse. Det betyder, at myndigheden skal lægge de relevante BAT-konklusioner, som ikke er indarbejdet som standardvilkår, til grund i forbindelse med fastsættelse af vilkår og supplere standardvilkårene med vilkår, der fastsattes på baggrund af de relevante BAT-konklusioner.

Bemærk at jf. § 15, stk. 1, i spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021, skal kommunen revurdere de tilslutningstilladelser, der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, er givet til virksomheder omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. BAT 3, BAT 4 og BAT 12 om spildevand skal således også anvendes ved den forvaltningsafgørelse, der skal træffes på baggrund af revurderingen i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 15, stk. 4.

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1. Tilsvarende gælder ved revurdering. Myndigheden skal, i det omfang det er relevant, på baggrund af en konkret og individuel vurdering i forhold til omgivelsernes karakter fastsætte øvrige vilkår om spildevand og støj samt egenkontrolvilkår knyttet hertil. 

Vilkår om spildevand til vandløb, søer eller havet skal i relevant omfang fastsætte emissions- og immissionsgrænseværdier samt maksimal spildevandsmængde. Og for vilkår om udledning af kølevand den maksimale overtemperatur. Vilkår om støj fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens støjvejledninger. I godkendelsesvejledningen kan du læse mere om fastsættelse af vilkår.

For virksomheder, hvis hovedlistepunkt er omfattet af BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, skal revurderingen være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår, som følger af de offentliggjorte BAT-konklusioner, overholdes senest d. 4. december 2023. Vær opmærksom på, at 4-års fristen for gennemførelse af nye vilkår gælder både for standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner, og vilkår, som er fastsat på baggrund af de BAT-konklusioner, som ikke er indarbejdet som standardvilkår.  

Følgende standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, indarbejder BAT-konklusioner: vilkår 5-16, 22-23, 25-26, 27, tabel 3, 30, 32, andet led, 33, andet led, 44-45, 48, 51 og 54-55.

Den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder kan anvendes, ved  ansøgning om miljøgodkendelse til virksomheder omfattet af listepunkt 6.4 b) -ii) -9 Foderstofvirksomheder, eller i forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse.

BAT-tjeklisten indeholder de BAT-konklusioner og nøgletal for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, som ikke er omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Der er tale om BAT 3 om emissioner til vand, BAT 4 om monitering af emissioner til vand, BAT 12 om BAT-teknikker for at reducere emissioner til vand og BAT 14 om BAT teknikker for at reducere støj samt nøgletal for det specifikke energiforbrug og for specifik udledning af spildevand.

Bemærk at følgende BAT-konklusioner om grønttørringsanlæg, del af BAT 5 om monitering af luftemissioner fra tørring af grøntfoder og BAT 16 om BAT til at øge energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder, hverken er omsat som standardvilkår, eller er overført til den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof. Der er truffet dette valg for at holde den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof så kort som muligt og fordi der på nuværende tidspunkt ikke er grønttørringsanlæg på de danske korn- og foderstofvirksomheder i Danmark.

Ved anvendelse af den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof sikres det, at alle relevante BAT-konklusioner for korn- og foderstofvirksomheder uden grønttørring iagttages og en udfyldt særlig tjekliste kan betragtes som virksomhedens redegørelse for BAT.

Du finder den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof her.

BAT-tjeklisten for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder kan for korn- og foderstof virksomheder anvendes, når en ansøgning om miljøgodkendelse omfatter etablering af et grønttørringsanlæg.

Du finder BAT-tjeklisten for foder, fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) her.

Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse omfatter et grønttørringsanlæg kan relevante BAT-konklusioner for grønttørringsanlæg findes i BAT-tjeklisten for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Der er tale om del af BAT 5 om monitering på tørring af grøntfoder og BAT 16 om energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder.

Udover del af BAT 5 og BAT 16 kan den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder med fordel anvendes som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse omfatter et grønttørringsanlæg kan relevante BAT-konklusioner for grønttørringsanlæg findes i BAT-tjeklisten for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Der er tale om del af BAT 5 om monitering på tørring af grøntfoder og BAT 16 om energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder.

Du finder BAT-tjeklisten for foder, fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) her.

Udover del af BAT 5 om monitering på tørring af grøntfoder og BAT 16 om energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder kan den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder med fordel anvendes som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Du finder den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof her.