Spørgsmål og svar om korn- og foderstof

Generelt om anvendelsen af standardvilkår for korn- og foderstof virksomheder

EU-Kommissionen har d. 4. december 2019 offentliggjort BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof, som er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, er som noget nyt omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene skal bruges ved revurdering samt i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28. Samme vilkår er indsat i bilag 2, afsnit 28 A og bilag 3, afsnit 28 B, der træder i kraft hhv. d. 1. januar 2025 og d. 1. januar 2030.

Vær opmærksom på, at ikke alle nødvendige vilkår er fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsen og at en række vilkår skal fastsættes på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Nedenfor kan du læse, hvilke BAT-konklusioner der er skrevet ind som standardvilkår, hvilke BAT-konklusioner der ikke er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen og hvilke vilkår afgørelsen i øvrigt skal suppleres med. 

Generelt om anvendelsen af BAT tjeklister

For de fleste brancher er der lavet BAT tjeklister. Disse skal ses som et nyttigt hjælpeværktøj for virksomhederne, der kan bruge dem til at få et overblik over, hvor de befinder sig i relation til BAT. Tjeklisterne kan med fordel bruges som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om eller revurdering af en miljøgodkendelse.  En udfyldt tjekliste betragtes som virksomhedens redegørelse for BAT, og det er en god måde for både virksomhed og myndighed at afdække kravet om en BAT-redegørelse.

Miljøstyrelsen har som følge af, at BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder er omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) udarbejdet en særlig BAT-tjeklister for korn- og foderstofvirksomheder.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder indeholder de BAT-konklusioner og nøgletal som ikke er omsat til standardvilkår, bortset fra BAT-konklusioner om grønttørringsanlæg.

Den særlige BAT tjekliste for korn- og foderstof findes, lige som BAT-tjeklisten for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) på siden for BAT/BREF Fødevarer, drikkevarer og mælk.

Følgende BAT-konklusioner fra BAT-konklusionerne for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk (EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2031 af d. 12. november 2019) er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, bilag 2, afsnit 28A og bilag 3, afsnit 28B: BAT 1, BAT 2, BAT 5-11, BAT 13, BAT 15 og BAT 17.

Oversigten over hvilke BAT-konklusioner, der er indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen, fremgår af bilag 8 til godkendelsesbekendtgørelsen. Der har beklagelsesvis indsneget sig en fejl, da bilag 8 indeholder henvisning til BAT 12 om BAT-teknikker for at reducere emissioner til vand. BAT 12 er ikke indarbejdet i standardvilkårsbekendtgørelsen. BAT 12 fremgår af den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder og skal, sammen med øvrige BAT-konklusioner om spildevand (BAT 3 og BAT 4), finde anvendelse ved fastsættelse af supplerende vilkår om spildevand, der udledes til vandløb, søer eller havet samt ved udledning af kølevand.

I det omfang BAT-konklusioner er indarbejdet som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen skal myndigheden indsætte de relevante standardvilkår i godkendelsen eller i afgørelsen i forbindelse med revurdering af bilag 1-virksomheder. Standardvilkårene erstatter de krav, der er en følge af BAT. Myndigheden skal således ikke foretage en vurdering af, om de standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner, er lempeligere end BAT-konklusionen, som ellers vil være tilfældet for standardvilkår, som ikke indarbejder BAT-konklusioner.

Det har været en præmis for indarbejdelsen af BAT-konklusionerne, at alle relevante BAT-konklusioner for korn – og foderstof, som falder indenfor anvendelsesområdet af standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, bilag 2, afsnit 28A og bilag 3, afsnit 28B, indarbejdes. Kun hvor BAT-konklusioner falder uden for de ovenfor nævnte afsnits anvendelsesområde, er disse ikke indarbejdet i standardvilkår. Der er tale om:

 • BAT 3 om emissioner til vand,
 • BAT 4 om monitering af emissioner til vand,
 • del af BAT 5 om monitering af luftemissioner for tørring af grøntfoder,
 • BAT 12 om BAT-teknikker for at reducere emissioner til vand,
 • BAT 14 om BAT teknikker for at reducere støj og
 • BAT 16 om BAT til at øge energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder.


I det omfang BAT-konklusioner ikke er indarbejdet som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen finder reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 11 anvendelse. Det betyder, at myndigheden skal lægge de relevante BAT-konklusioner, som ikke er indarbejdet som standardvilkår, til grund i forbindelse med fastsættelse af vilkår og supplere standardvilkårene med vilkår, der fastsattes på baggrund af de relevante BAT-konklusioner.

Bemærk at jf. § 15, stk. 1, i spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021, skal kommunen revurdere de tilslutningstilladelser, der i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, er givet til virksomheder omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. BAT 3, BAT 4 og BAT 12 om spildevand skal således også anvendes ved den forvaltningsafgørelse, der skal træffes på baggrund af revurderingen i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 15, stk. 4.

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1. Tilsvarende gælder ved revurdering. Myndigheden skal, i det omfang det er relevant, på baggrund af en konkret og individuel vurdering i forhold til omgivelsernes karakter fastsætte øvrige vilkår om spildevand og støj samt egenkontrolvilkår knyttet hertil. 

Vilkår om spildevand til vandløb, søer eller havet skal i relevant omfang fastsætte emissions- og immissionsgrænseværdier samt maksimal spildevandsmængde. Og for vilkår om udledning af kølevand den maksimale overtemperatur. Vilkår om støj fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens støjvejledninger. I godkendelsesvejledningen kan du læse mere om fastsættelse af vilkår.

For virksomheder, hvis hovedlistepunkt er omfattet af BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, skal revurderingen være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår, som følger af de offentliggjorte BAT-konklusioner, overholdes senest d. 4. december 2023. Vær opmærksom på, at 4-års fristen for gennemførelse af nye vilkår gælder både for standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner, og vilkår, som er fastsat på baggrund af de BAT-konklusioner, som ikke er indarbejdet som standardvilkår.  

Følgende standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, indarbejder BAT-konklusioner: vilkår 5-16, 22-23, 25-26, 27, tabel 3, 30, 32, andet led, 33, andet led, 44-45, 48, 51 og 54-55.

Den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder kan anvendes, ved  ansøgning om miljøgodkendelse til virksomheder omfattet af listepunkt 6.4 b) -ii) -9 Foderstofvirksomheder, eller i forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse.

BAT-tjeklisten indeholder de BAT-konklusioner og nøgletal for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, som ikke er omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Der er tale om BAT 3 om emissioner til vand, BAT 4 om monitering af emissioner til vand, BAT 12 om BAT-teknikker for at reducere emissioner til vand og BAT 14 om BAT teknikker for at reducere støj samt nøgletal for det specifikke energiforbrug og for specifik udledning af spildevand.

Bemærk at følgende BAT-konklusioner om grønttørringsanlæg, del af BAT 5 om monitering af luftemissioner fra tørring af grøntfoder og BAT 16 om BAT til at øge energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder, hverken er omsat som standardvilkår, eller er overført til den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof. Der er truffet dette valg for at holde den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof så kort som muligt og fordi der på nuværende tidspunkt ikke er grønttørringsanlæg på de danske korn- og foderstofvirksomheder i Danmark.

Ved anvendelse af den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof sikres det, at alle relevante BAT-konklusioner for korn- og foderstofvirksomheder uden grønttørring iagttages og en udfyldt særlig tjekliste kan betragtes som virksomhedens redegørelse for BAT.

Du finder den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof her.

BAT-tjeklisten for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder kan for korn- og foderstof virksomheder anvendes, når en ansøgning om miljøgodkendelse omfatter etablering af et grønttørringsanlæg.

Du finder BAT-tjeklisten for foder, fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) her.

Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse omfatter et grønttørringsanlæg kan relevante BAT-konklusioner for grønttørringsanlæg findes i BAT-tjeklisten for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Der er tale om del af BAT 5 om monitering på tørring af grøntfoder og BAT 16 om energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder.

Udover del af BAT 5 og BAT 16 kan den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder med fordel anvendes som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Hvis en ansøgning om miljøgodkendelse omfatter et grønttørringsanlæg kan relevante BAT-konklusioner for grønttørringsanlæg findes i BAT-tjeklisten for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Der er tale om del af BAT 5 om monitering på tørring af grøntfoder og BAT 16 om energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder.

Du finder BAT-tjeklisten for foder, fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (Produktion af foder) her.

Udover del af BAT 5 om monitering på tørring af grøntfoder og BAT 16 om energieffektiviteten i forarbejdning af grøntfoder kan den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstofvirksomheder med fordel anvendes som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Du finder den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof her.

Fastsættelse af ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkår, som indarbejder BAT-konklusioner

Det følger af IE-direktivet, at BAT-konklusionerne skal lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår. Denne forpligtelse er for så vidt angår BAT-konklusioner, som er indarbejdet som standardvilkår, implementeret i godkendelsesbekendtgørelsens §§ 31 og 49, stk. 3. 

Af godkendelsesbekendtgørelsens §§ 31 og 49, stk. 3, fremgår det, at i det omfang BAT-konklusioner er indarbejdet som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen skal myndigheden indsætte de relevante standardvilkår i godkendelsen af bilag-1 virksomheder og i afgørelsen i forbindelse med revurdering af bilag-1 virksomheder. Ved indarbejdelse af BAT-konklusioner som standardvilkår sikres det således, at korn- og foderstof virksomheder i videst mulig omfang får samme vilkår.

Da standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen, er det det klare udgangspunkt at myndigheden skal fastsætte vilkår i overensstemmelse med standardvilkårene. Myndigheden kan kun undtagelsesvis fastsætte ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkårene. Fravigelse af standardvilkår kræver således en særlig begrundelse.

Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 32 og 33 fastsætter særlige regler for fravigelse af standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner. Bestemmelserne beskriver i hvilke særlige tilfælde myndigheden kan fastsætte emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end de grænseværdier, der er fastsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusioner, og i hvilke tilfælde der kan fastsættes vilkår, der er strengere end standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner.

Da standardvilkårsbekendtgørelsens vilkår, herunder emissionsgrænseværdier, er fastsat på grundlag af BAT, er udgangspunktet for standardvilkårene, at vilkårene (emissionsgrænseværdierne) kan anvendes af korn- og foderstof virksomheder på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår, idet der i forbindelse med udarbejdelsen af vilkårene er taget hensyn til omkostninger og (miljø)fordele.

Myndigheden kan derfor kun undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de grænseværdier, der er fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsens vilkår 27, tabel 3, i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, på baggrund af BAT-konklusioner.

Betingelserne herfor er, at myndigheden vurderer, at overholdelse af emissionsgrænseværdierne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber, lempelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med godkendelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 2, og der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

I godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, er der således udtrykkeligt angivet de situationer, der kan begrunde en fravigelse. Det følger af bestemmelsen, at påberåbelse af proportionalitetsprincippet på grund af de omkostninger, der er knyttet til efterlevelsen af de emissionsgrænseværdier, der er fastlagt ud fra hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, kun kan begrunde en lempelse, hvis uforholdsmæssigheden mellem mål og midler skyldes enten virksomhedens geografiske placering, lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber. Derudover må lempelsen ikke forårsage betydelig forurening, og der skal opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

Bemærk, at godkendelses- eller tilsynsmyndighedens vurdering og begrundelse for fravigelsen skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af en revurdering, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Der er i godkendelsesbekendtgørelsen ikke fastsat særlige krav vedrørende en ansøgning om fravigelse af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat som standardvilkår på baggrund af BAT-konklusioner, herunder krav til, hvilke oplysninger en sådan ansøgning skal indeholde.

Som anført ovenfor er der i godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, udtrykkeligt angivet de situationer, der kan begrunde en fravigelse. Det følger af bestemmelsen, at myndigheden undtagelsesvist kan fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de grænseværdier, der er fastsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusioner, når den vurderer, at overholdelse af emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber.

Det følger heraf, at en ansøgning om fravigelse bør indeholde de oplysninger, der er nødvendige for godkendelses- eller tilsynsmyndighedens vurdering af, om det pågældende anlægs geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber gør efterlevelsen af de i vilkår 27, tabel 3, i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, fastsætte grænseværdier for støv uforholdsmæssigt dyrt.

Det vil bero på godkendelses- eller tilsynsmyndighedens konkrete vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige i hvert enkelt tilfælde.

I tabellen nedenfor angives de oplysninger, som virksomheden typisk ville skulle tilvejebringe, hvis virksomheden ønsker en fravigelse på baggrund af uforholdsmæssigheden mellem mål og midler, der skyldes anlæggets tekniske egenskaber.

 

Beskrivelse af oplysninger

Uddybning

Oplysninger om anlæggets tekniske egenskaber

-          Detaljeret beskrivelse af de tekniske egenskaber ved anlæggene, som gør, at de grænseværdier for støv, der er fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsens vilkår 27, tabel 3, i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 28, på baggrund af BAT-konklusioner, ikke kan overholdes

-          Beskrivelse af, hvilke renseforanstaltninger for støv anlæggene er udstyret med i dag

Beskrivelsen skal være så fyldestgørende, at myndigheden kan vurdere, om der er grundlag for at meddele fravigelse.

Oplysninger om anlæggets emissioner

-          Resultater af målinger af emissionskoncentrationer af støv på afkast hvor der søges om fravigelse.  

 

Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Målingerne skal være repræsentative for virksomhedens drift og drift under målinger skal være beskrevet. Dokumentationen bør bestå af mere end én præstationskontrol, som grundlag for myndighedens afgørelse.

 

Dokumentationen skal foreligge for de anlægsprocesser/afkast, hvor der ønskes fravigelser fra emissionsgrænseværdier i vilkår 27, tabel 3.

Oplysninger om omkostninger forbundet med efterlevelsen af de i standardvilkårsbekendtgørelsens fastsatte grænseværdier

-          Oplysninger om, hvilke tekniske løsninger mv. der ville være nødvendige for at overholde emissionsgrænseværdierne i vilkår 27, tabel 3 for støv

-          Oplysninger om, hvilke økonomiske konsekvenser der kan være for anlæggene, for at leve op til grænseværdien for støv

 

De økonomiske konsekvenser skal estimeres for flere scenarier, så myndigheden har grundlag for at vurdere, hvilken ny grænseværdi der skal fastsættes.

Følgende bør som minimum estimeres:

- Økonomiske konsekvenser ved overholdelse af emissionsgrænse-værdien(erne), jf. vilkår 27, tabel 3 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

- Økonomiske konsekvenser ved virksomhedens forslag til ny emissionsgrænseværdi.

 

Omkostninger skal opgøres på både anlægsinvesteringer og driftsomkostninger.

Oplysninger om konsekvenser for miljø og sundhed

-          Beregning af den årlige mængde udledt støv ved overholdelse af emissionsgrænseværdien(erne) i vilkår 27, tabel 3.

-          Beregning af medudledning af støv ved fravigelse.

Beregning af merudledning af støv for de forskellige scenarier jf. ovenstående.

 

Hvilke konsekvenser for miljø og sundhed vil medudledning medføre i forhold til den udledning der vil være hvis der ikke meddeles fravigelse.

 

Oplysninger om periode for fravigelse

-          Ansøgt periode for fravigelse.

-          En vurdering af, hvornår anlægget kan forventes at kunne overholde grænseværdierne

 

 •          Er de tekniske egenskaber ved anlægget beskrevet udtømmende og vurderes beskrivelse at være valid. Er der f.eks. tale om produktion ved en særlig metode.

 

 •          Er de målte emissioner tilstrækkelige og er de valide. Målingerne bør være af nyere dato og være udført som beskrevet ovenfor i tabellen.

 

 •          Er konsekvenserne for miljøet acceptable. Det følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, punkt 2) og punkt 3), at lempelsen ikke må forårsage væsentlig forurening i strid med bekendtgørelsens § 19, stk.1, nr. 2 – og at der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.

 

 •          Periode for fravigelser skal begrundes ud fra ovenstående betragtninger

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1, er der mulighed for at dispensere fra overholdelse af de emissionsgrænseværdier, der er fastsat på baggrund af BAT-konklusioner, i godkendelser eller afgørelser på baggrund af revurderinger med henblik på at afprøve ny teknik.

Bemærk, at der kun kan dispenseres én gang i en periode op til ni måneder og at der skal være tale om afprøvning af ny teknik med potentiale for et generelt højere miljøbeskyttelsesniveau eller mindst samme miljøbeskyttelsesniveau og større omkostningsbesparelser i forhold til den eksisterende bedste tilgængelig teknik.

Der kan stilles strengere krav, end de krav der fremgår af standardvilkår, der indarbejder BAT-konklusioner, hvis omgivelsernes sårbarhed og kvalitet betinger dette. Dette fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 33.

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1, og § 58, stk. 1, skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgive og offentliggøre følgende oplysninger:

 1.        om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 32,
 2.        om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik, jf. 34,
 3.        om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 33.

Oplysningerne skal afgives og offentliggøres via Digital Miljøadministration.

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1, og § 58, stk. 1, skal godkendelses- eller tilsynsmyndigheden afgive og offentliggøre følgende oplysninger:

1.       om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 32,

2.       om der er meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik, jf. 34,

3.       om der er fastsat en eller flere emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, som følger af BAT-konklusioner, der er indarbejdet som standardvilkår, jf. § 33.

Oplysningerne skal afgives og offentliggøres via Digital Miljøadministration.