Spørgsmål og svar om brugerbetaling

Miljøstyrelsen har herunder samlet svar på de mest stillede spørgsmål til anvendelser af brugerbetalingsbekendtgørelsen i praksis

Bekendtgørelse om brugerbetaling (Brugerbetalingsbekendtgørelsen) kan findes på retsinformation.dk

 

Der kan ikke opkræves brugerbetaling for aktiviteter, der indgår i beregningen af andre gebyrer.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 48 kan der ske gebyrfinansiering af en række udgifter på affaldsområdet, herunder blandt andet planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Tilsyn er ikke en udgift, der kan gebyrfinansieres efter miljøbeskyttelseslovens § 48 (Se f.eks. MAD 1997.1035). Hvis der føres tilsyn på en virksomhed, som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, skal der betales brugerbetaling for dette tilsyn, uanset om virksomheden også betaler et affaldsgebyr.

Udgifter til vejledning og dialog kan derimod gebyrfinansieres efter miljøbeskyttelseslovens § 48.
Hvis en erhvervsaffaldskonsulents vejledning og dialog i en konkret kommune indgår i grundlaget for beregning af renovationsgebyr, kan der ikke opkræves brugerbetaling efter brugerbetalingsbekendtgørelsen for denne vejledning og dialog, selv om arbejdet helt eller delvist kunne falde ind under ordlyden af denne bekendtgørelse. Aktiviteten indgår allerede i beregningen af renovationsgebyret.

Risikobekendtgørelsen omfatter godkendelsespligtige virksomheder, men handler også om det koordinerende arbejde mellem risikomyndighederne, hvor miljømyndigheden kun er en enkelt medspiller.

Alle risikovirksomheder er godkendelsespligtige, enten fordi de er godkendelsespligtige i forvejen, eller fordi de er omfattet af listepunkt J 103 eller J 201.

Også på risikoområdet må der kun opkræves brugerbetaling for arbejde i forbindelse med miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 9. De almindelige principper for brugerbetaling, som udtrykt i bilag 2 til bekendtgørelsen, finder med andre ord fortsat anvendelse.

Der kan således ikke kræves betaling for arbejdet med at koordinere andre myndigheders ind­sats og samarbejdet med disse myndigheder, eller for underretning af andre myndigheder samt andre opgaver, der ikke vedrører virksomhedens miljøforhold.

Der kan også være ak­tiviteter, som ikke eller kun delvis er belagt med brugerbetaling, selv om det fremgår af skemaet ne­den­for, at der kan op­kræves bru­gerbetaling. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved generel viden­opbygning ved en medarbejder.

Her følger et skema for miljømyndighedens arbejde efter risikobekendtgørelsen, og retten til at opkræve brugerbetaling, paragraf for 

Bestemmelse

Brugerbetaling?

§ 1

Ikke brugerbetaling - vedrører bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner.

§ 2

Brugerbetaling for § 2, stk. 3: Miljømyndigheden skal indhente en udtalelse om egnetheden af en foreslået placering. Udtalelsen lægges til grund for arbejdet med afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Ikke brugerbetaling for andet arbejde efter denne bestemmelse.

§ 3

Brugerbetaling for arbejdet med § 3, stk. 2.

Ikke brugerbetaling efter øvrige bestemmelser, da de retter sig imod virksomheden.

§§ 4 og 5

Brugerbetaling for arbejdet med de fremsendte oplysninger i relation til miljøgod­­kendelsen.

Ikke brugerbetaling for fremsendelse af materialet til andre myndigheder.

Ikke brugerbetaling for arbejde i forbindelse med eksterne beredskabsplaner.

§ 6

Brugerbetaling for arbejdet med de fremsendte oplysninger (sikkerhedsrapporter, interne beredskabsplaner, anmeldelse mv.) i relation til miljøgod­kendelsen.

Ikke brugerbetaling for fremsendelse af materialet til andre myndigheder.

§§ 7-9

Ikke brugerbetaling. Bestemmelser rettet mod virksomheden.

§ 10

Brugerbetaling forarbejdet med miljøgodkendelse af risikovirksomheden, herunder de særlige vilkår, der skal stilles som følge af virksomhedens særlige ka­rakter, jf. stk. 3.

Brugerbetaling for koordinering med de andre risikomyndigheder i direkte relation med arbejdet med miljøgodkendelsen, herunder for koordinationsarbejdet i forbindelse med at indhente yderligere oplysninger på miljøområdet, jf. § 10, stk. 5.

Brugerbetaling for arbejde i forbindelse med tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, jf. § 10, stk. 10.

Ikke brugerbetaling i andre tilfælde.

§ 11

Brugerbetaling for inspektionsarbejde efter miljøbeskyttelsesloven i samme omfang som brugerbetaling for øvrigt tilsynsarbejde.

Brugerbetaling for koordinering af inspektioner med de andre risikomyndigheder i direkte relation med arbejdet med tilsynet efter miljøbeskyttelsesloven.

Ikke brugerbetaling i andre tilfælde.

§§ 12 og 13

Ikke brugerbetaling. Bestemmelserne er enten rettet mod virksomheden eller an­dre myndigheder. I den udstrækning miljømyndighederne har opgaver efter disse bestemmelser, er arbejdet ikke relateret til miljøbeskyttelsesloven.

§ 14

Brugerbetaling for samordningsarbejdet med miljøgodkendelse af risikovirksom­heden, herunder de særlige vilkår om miljøbeskyttelse, der skal stilles som følge af virksomhedens særlige ka­rakter.

Brugerbetaling for arbejdet med at fremskaffe og formidle miljøoplysninger til brug ved underretning efter stk. 2 til risikovirksomheden om dominoforhold.

Ikke brugerbetaling for øvrige opgaver.

§ 15

Brugerbetaling for arbejdet med særskilt annoncering af modtagelsen af en sikkerhedsrapport.

Ikke brugerbetaling, hvis offentliggørelse sker samtidig med offentliggørelsen af, at der er truffet afgørelse om miljøgodkendelse eller revurdering.

Ikke brugerbetaling for øvrige opgaver.

Øvrige bestemmelser

Ikke brugerbetaling.

Ressourceforbruget til tilsyn med de enkelte virksomheder varierer.

Tilsynsmyndigheden skal vurdere, hvor meget tid og hvor mange ressourcer, der er nødvendige for at føre tilsynet. Myndigheden skal efter den almindelige forvaltningsret kunne begrunde nødvendigheden af de foretagne sagsbehandlingsskridt, herunder at proportionalitetsprincippet overholdes.

Vurderes det således i en konkret situation, at det er nødvendigt, at to eller flere medarbejdere tager på tilsyn sammen, eller samarbejder om sagen i øvrigt, kan der opkræves brugerbetaling for det samlede tidsforbrug.

Der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Da der kun skal opkræves brugerbetaling for aktiviteter efter kapitel 5 og kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven, er aktindsigt efter forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler ikke omfattet af brugerbetalingspligten.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af forvaltningsloven (Forvaltningsloven) 
 • Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen (Forvaltningsloven)

Nej, annoncering er ikke omfattet af brugerbetalingspligten, idet reglerne herom findes i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 samt i kapitel 6 i husdyrbrugloven.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelses (Miljøbeskyttelsesloven) 
 • Bekendtgørelse om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Først og fremmest skal der gøres opmærksom på, at for at kunne forlange brugerbetaling skal der være tale om en virksomhed, som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2  og en opgave som nævnt i bekendtgørelsens § 1.

Ganske overordnet er det således, at når en kommunal ordning for forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er virksomheden forpligtet til at benytte ordningen, jf. affaldsbekendtgørelsens § 43 . Dog kan kommunalbestyrelsens i medfør af affaldsbekendtgørelsens § 44 efter ansøgning meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten i § 43.
 
Spørgsmålet er således, om der kan forlanges brugerbetaling for det arbejde, som kommunen udfører i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning efter affaldsbekendtgørelsens § 44 om fritagelse for pligten til at benytte den kommunale ordning for forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.
 
Hjemlen for ovennævnte regler i affaldsbekendtgørelsen er miljøbeskyttelseslovens §§ 44 og 45, som er placeret i lovens kapitel 6. Derfor kan der ikke forlanges brugerbetaling for behandling af en fritagelsesansøgning for benyttelsespligten for affald. Årsagen til dette er, at i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 kan der for så vidt angår miljøbeskyttelsesloven alene opkræves brugerbetaling for opgaver udført i medfør af lovens kapitel 5 og 9 eller regler udstedt i medfør deraf.
 
Derimod kan der opkræves brugerbetaling for et evt. efterfølgende tilsyn med, at virksomheden overholder betingelser for fritagelse, da denne opgave udføres med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kap. 9.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelsen om brugerbetaling (Brugerbetalingsbekendtgørelsen) 
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen om beholderkontrol er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelsens §§ 5 og 6 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at meddele brugeren påbud i bestemte situationer. Efter bekendtgørelsens § 11, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen, blandt andet på baggrund af udarbejdede tilstandsrapporter, vurdere om beholderne fortsat overholder kravene til beholdernes tæthed og styrke ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Disse regler er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Derfor skal der opkræves brugerbetaling for det tidsforbrug, anvendes ved udførelsen af dette arbejde.

I bekendtgørelsens § 26 står, at miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 gælder for tilsyn og håndhævelse. Dermed er også det generelle tilsyn med, at bekendtgørelsens regler overholdes, er omfattet af brugerbetalingspligten.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft
 • Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 har hjemmel i husdyrgodkendelseslovens § 17, stk. 3. Efter brugerbetalingsbekendtgørelsen skal der opkræves brugerbetaling for godkendelse efter lovens § 11, § 12 og § 16, samt påbuds-, forbuds- og revurderingssager efter lovens §§ 39-43, samt ved revurdering efter husdyrgodkendelsesloven, selv om husdyrbruget endnu ikke er omfattet af en godkendelse efter lovens § 11, § 12 eller § 16, jf. lovens § 103, stk. 3.

Sagsbehandling efter bekendtgørelsens § 19 er altså ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Men hvis det viser sig, at anmeldelsen også indeholder oplysninger om f.eks. staldbyggeri, som kræver en miljøgodkendelse, skal kommunen gøre opmærksom på dette, og kommunen kan herefter forlange brugerbetaling for godkendelsesarbejdet.

Tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens § 19 er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, når tilsynet er rettet mod en konkret virksomhed, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
Svaret på dette spørgsmål forudsætter, at der er tale om aktiviteter, der reguleres efter miljøbeskyttelsesloven, og ikke jordforureningslovens bestemmelser, da der ikke skal opkræves brugerbetaling for aktiviteter med hjemmel i jordforureningslov.

Som eksempel på aktiviteter, der foretages i forbindelse med nedlukning af et deponeringsanlæg, kan nævnes gennemførelse af analyseprogrammer, forureningsovervågning, dialog med ejeren og udstedelse af påbud.

En virksomhed skal alene betale for miljøtilsyn i den tid, hvor den er i drift.

Der foretages efterbehandling efter de vilkår, der er fastsat for behandlingen efter miljøbeskyttelseslovens § 34, stk. 2, selv om anlægget ikke modtager nyt affald.

Efterbehandlingen er en naturlig del af at drive et deponeringsanlæg, og Miljøstyrelsen anser derfor deponeringsanlægget for at være "i drift" i denne periode også.

Der skal således opkræves brugerbetaling for tilsyn med overholdelsen af vilkår og påbud om efterbehandling og for tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven overholdes.

Tilsyn i form af analyseprogrammer og forureningsovervågning er omfattet af brugerbetalingspligten, da det er en del af nedlukningsarbejdet. Ressourceforbruget i forbindelse med dialog med ejeren medregnes i det omfang, der er tale om dialog om forhold, der er reguleret i forhold til den konkrete virksomhed eller som overvejes reguleret ved påbud, da denne dialog er en integreret del af tilsynsarbejdet. Vejledning om reglernes konkrete anvendelse på en virksomhed og om hvordan de kan opfyldes, skal også medregnes. Derimod er almindelig, generel vejledning om gældende regler m.v. ikke omfattet.

Miljøbeskyttelseslovens § 41 e fastslår, at der for anlæg for deponering af affald kan meddeles påbud efter § 41, stk. 1, om nedlukning og efterbehandling, selv om anlægget ikke længere modtager affald med henblik på deponering. Disse påbud kan meddeles, indtil anlægget ikke længere udgør en fare for miljøet.

Da brugerbetalingsbekendtgørelsen omfatter aktiviteter med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal der også opkræves brugerbetaling for behandling af sager om påbud efter § 41, jf. § 41 e, i forhold til deponeringsanlægget.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)Krav om anmeldelse om etablering af autoværksteder, og kommunens pligt til at behandle anmeldelsen, fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens kapitel 3. Disse bestemmelser har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 7. Da § 7 står i lovens kapitel 2, skal der ikke opkræves brugerbetaling for den tid, der bruges på sagsbehandlingen af anmeldelserne.

Der skal derimod opkræves brugerbetaling for tilsyn med autoværkstedsbekendtgørelsens overholdelse på de enkelte virksomheder, idet dette tilsyn udføres i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, jf. bekendtgørelsens § 18.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen)

Reglerne i olietanksbekendtgørelsens kapitel 5 og 6 om anmeldelse af etablering og sløjfning af nedgravede anlæg er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 4 og 5. Da bestemmelserne således har ophæng i lovens kapitel 3, og ikke i kapitel 5 eller 9, skal der ikke opkræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med anmeldelse af etablering og sløjfning af olietanke.

Et efterfølgende tilsyn med, at olietanksbekendtgørelsens regler overholdes, er omfattet af brugerbetalingspligten, når tilsynet retter sig mod en konkret virksomhed, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen)

Vindmøller, vindmølleparker og vindmøllegrupper, der reguleres af bekendtgørelse om støj fra vindmøller (vindmøllebekendtgørelsen), er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, med undtagelse af vindmøller under 25 kilowatt.

Sagsbehandling i forbindelse med anmeldelse efter vindmøllebekendtgørelsen er ikke omfattet af pligten af brugerbetaling, da disse sagsbehandlingsregler ikke har ophæng i den miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller 9.

Tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse skal medregnes i brugerbetalingen, da tilsynet sker efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen)

Ja. Reglen i ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen § 15, stk. 1, har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

Bestemmelsen fastsætter nærmere regler om, hvordan kommunen skal udføre kapitel 9-tilsynet.

Det betyder, at der er brugerbetalingspligt for de godkendelsespligtige ferskvandsdambrug, når kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsens § 15, stk. 1, herunder også når der foretages en forureningsbedømmelse ved dambruget.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (Dambrugsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Der kan ikke gives et generelt svar. Der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Der er ikke fastsat særlige regler for, hvornår myndigheden kan anvende fremmede tjenesteydelser til løsningen af opgaver, og hvornår myndigheden selv skal stå for opgaveløsningen, da det er forudsat, at myndigheden selv foretager denne afvejning - også under hensyntagen til, at den selv skal betale ca. 40 % af prisen for den fremmede tjenesteydelse.

Myndigheden skal kunne begrunde nødvendigheden af alle de foretagne sagsbehandlingsskridt, og proportionalitetsprincippet skal være opfyldt.

I de tilfælde, hvor der anvendes fremmede tjenesteydelser til løsning af bestemte opgaver, betaler virksomheden 57,79 % af regningsbeløbet eksklusiv moms. Resten betaler tilsynsmyndigheden.

Bemærk, at for godkendelsespligtige husdyrbrug, omfattet af husdyrbrugloven, udgør brugerbetalingen for godkendelsesarbejdet efter §§ 11, 12 eller 16 i husdyrbrugloven 80 % af det samlede beløb. Er der anvendt fremmede tjenesteydelser, udgør brugerbetalingen dermed 80 % af det beløb, som opstår ved at tage 57,79 % af regningsbeløbet for tjenesteydelsen, eksklusiv moms.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Håndhævelse i form af påbud og forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 skal der ikke opkræves brugerbetaling for, idet der er tale om en aktivitet efter lovens kapitel 4 – og ikke efter kapitel 5 eller 9, hvilket er en af betingelserne for at kunne opkræve brugerbetaling.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen omfatter de virksomheder, der er opregnet i bekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal have en vis varig eller vedvarende karakter for at være omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte er også omfattet af bekendtgørelsen.

Listen i bilag 1 til bekendtgørelsen omfatter virksomheder, der tidligere var omfattet af bilaget til anmeldebekendtgørelsen, som nu er ophævet.

For virksomhedstyper, hvor der ikke er fastsat en nedre grænse i bilag 1, er det i praksis antaget, at helt bagatelagtige forhold ikke er omfattet.

Håndværks- og detailvirksomhed er dog som udgangspunkt kun omfattet af bekendtgørelsen, når de eksplicit er nævnt, se eksempelvis listepunkt F 56. Rent hobbyprægede aktiviteter er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, men kan være omfattet af andre grunde, for eksempel, hvis der er tale om et autoværksted.

Der er ingen klageadgang til Miljøstyrelsen på dette punkt.
Der er mulighed for at klage til Statsforvaltningen for det pågældende område og anmode om at denne tager sagen op. I tilfælde af ulovlighed har Statsforvaltningen forskellige handlemuligheder. Endelig kan sagen indbringes for domstolene.

Virksomheden eller landbruget har endvidere mulighed for selv at undersøge ret og rimelighed i tilsynsmyndighedernes timeforbrug.

Der er i bekendtgørelsen krav om, at opkrævningen skal afspejle det timeforbrug myndighederne har haft i forhold til den konkrete virksomhed.

Se nærmere om bekendtgørelsens krav til opkrævningen og tidsregistrering under spørgsmålet: Opkrævning af brugerbetaling - registrering

Virksomheden eller landbruget kan udbede sig en yderligere specifikation af regningen, end det der kræves i brugerbetalingsbekendtgørelsen fx tidsforbruget fordelt på dage.

Ligeledes kan virksomheden eller landbruget udbede sig en begrundelse for det anvendte timetal eventuelt suppleret af aktindsigt i sagen efter forvaltningsloven. Myndigheden bør i overensstemmelse med god forvaltningsskik besvare disse henvendelser, og ud fra sagen redegøre for hvilke sagsbehandlingsskridt, der har været foretaget.

På baggrund af myndighedens svar bør det kunne vurderes, om der er beregnet brugerbetaling for aktiviteter omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrgodkendelsesloven.

Aktiviteter efter regler i jordforureningsloven er derfor ikke omfattet af brugerbetalingspligten.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)
 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der kan ikke tages brugerbetaling for dette arbejde. Det skyldes, at pligten til journalisering kan udledes af forvaltningslovens regler. Der er således ikke tale om aktiviteter efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 9 eller i husdyrbrugloven kapitel 3, 4 og 5.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
 • Bekendtgørelse af forvaltningsloven (Forvaltningsloven)

Tilladelsesarbejdet i henhold til jordvarmebekendtgørelsen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3. Dette kapitel i miljøbeskyttelsesloven er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 (det er kun kapitel 5 og 9). Derfor kan der ikke opkræves brugerbetaling i forbindelse med arbejde efter jordvarmebekendtgørelsen.

Hvis tilsynet retter sig mod en konkret virksomhed, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, kan der dog også opkræves brugerbetaling i forbindelse med tilsynsarbejde, der omfatter jordvarmeanlæg.

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (Jordvarmebekendtgørelsen)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Selve tilsynet med krydsoverensstemmelsesreglerne på miljøområdet, der alle er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, er omfattet af brugerbetalingspligten, såfremt de enkelte landbrug er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Begrundelsen er, at tilsynet med krydsoverensstemmelse føres efter de gældende regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Kontrollen med krydsoverensstemmelse er en del af det antal tilsyn, som kommunerne udfører efter aftalen om minimumsfrekvenser, som er indgået mellem miljøministeren og KL. Krydsoverensstemmelseskontrollen erstatter ikke det almindelige tilsyn med bedrifterne, men kvalificerer det kun. Ligeledes har tilsynsmyndigheden på samme måde som altid pligt til at håndhæve den til enhver tid gældende miljølovgivning, der måtte findes overtrådt, selvom overtrædelsen konstateres på et tilsyn, der omfatter krydsoverensstemmelseskontrollen. Tilsynet er således et kapitel 9-tilsyn.

Krydsoverensstemmelsesforpligtelserne, der følger af forordningerne om krydsoverensstemmelse jf. forordning nr. 1782/2003 og forordning 795/2004 for kontrolmyndigheden, f.eks. risikoanalyse, udvælgelse af den ene procent af bedrifterne, der skal have gennemført krydsoverensstemmelseskontrol, vurdering af manglende overholdelse mht. dens alvor, omfang og varighed samt udfyldelse og indsendelse af særskilte kontrolrapporter, er ikke omfattet af brugerbetalingspligten, eftersom disse forpligtelser har ophæng i forordningerne, og ikke i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller 9.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
 • Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Ved "tilberedning af madvarer" forstås f.eks. røgning, stegning, kogning eller lignende, som medfører lugtgener.
Det betyder, at opskæring af kød eller lignende, der ikke medfører lugtgener, ikke er omfattet af begrebet "tilberedning af madvarer".

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Det fremgår af afsnit 2 i bekendtgørelsens bilag 2, at et beredskab, herunder både miljøvagter og et særligt beredskab over for konkrete virksomheder, kun skal medregnes i det omfang, der foretages aktivt tilsynsarbejde i forhold til forurening fra en konkret virksomhed. Det "passive" beredskab skal således ikke medregnes. Dette gælder også, hvis der er et særligt beredskab over for en eller nogle få virksomheder.

Der skal betales almindelig timetakst for miljøvagternes tilsyn.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Der skal som udgangspunkt ikke opkræves brugerbetaling for tilsyn begrundet i en naboklage. Dog skal der opkræves brugerbetaling i forbindelse med naboklager fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden konstaterer, at virksomhedens forhold er sådanne, så de giver anledning til en fortsat tilsynsindsats. Et eksempel kan være en naboklage om støj, hvor tilsynsmyndigheden tager ud på virksomheden for at se nærmere på, om virksomheden har overholdt de givne støjvilkår. Det kan på stedet hverken afvises eller bekræftes, at virksomheden overtræder sine vilkår, og sagen må derfor undersøges nærmere ved en fortsat tilsynsindsats. Fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at der er behov for nærmere undersøgelse, skal der opkræves brugerbetaling.

Brugerbetalingspligten er ikke afhængig af, om klagen senere viser sig at være berettiget eller kan afvises som uberettiget. Det skal således betales for udførelsen af tilsyn på virksomheden, uanset, om der ved tilsynet viser sig at være sket overtrædelser af godkendelsens vilkår, relevante regler eller der i øvrigt konstateres uacceptable miljøforhold eller ej.

Hvis en naboklage ikke giver anledning til en fortsat tilsynsindsats, skal der ikke opkræves brugerbetaling for den tid, der er anvendt i forbindelse med at analysere og vurdere indholdet i naboklagen.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Bekendtgørelsens bilag 1 har sine rødder i bilaget til den nu ophævede anmeldebekendtgørelse.

I de oprindelige lister over godkendelsespligtige og anmeldepligtige virksomheder udgjorde de grænseværdier, som var nævnt i anmeldebekendtgørelsen, overgrænsen for, hvornår virksomheden var anmeldepligtig. Når grænsen blev overskredet, var virksomheden godkendelsespligtig. Denne regel holder ikke helt med de nuværende lister over godkendelsespligtige virksomheder.

Både efter godkendelsesbekendtgørelsen og efter brugerbetalingsbekendtgørelsen gælder der kun en nedre grænse for, hvornår en virksomhed er omfattet af det pågældende listepunkt, hvis der er angivet en nedre grænse. I praksis er det dog antaget, at helt bagatelagtige forhold hverken er omfattet af godkendelsespligt eller af brugerbetalingsbekendtgørelsen

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6, at der skal ske forudgående offentlighed i forbindelse med godkendelsen af i-mærkede virksomheder. Det indebærer bl.a., at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere på det inden for en nærmere fastsat frist. Da bekendtgørelsens regler vedrørende særlige krav til godkendelsesbehandlingen for (i)-mærkede virksomheder i bekendtgørelsens kapitel 6 har ophæng i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, er sagsbehandlingen i forbindelse med borgernes adgang til at se ansøgningsmaterialet i forbindelse med godkendelsesbehandlingen af en (i)-mærket virksomhed omfattet af brugerbetalingspligten.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
 • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som miljømedarbejderne anvender på de relevante aktiviteter, jf. afsnit 2.

Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på en dag registreres således ikke.

For listevirksomheder omfattet af lov om miljøbeskyttelse opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

 1. Godkendelse – aktiviteter på virksomheden.
 2. Godkendelse – aktiviteter uden for virksomheden.
 3. Tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden.
 4. Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for virksomheden.

For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

 1. Behandling af anmeldelse – aktiviteter på virksomheden.
 2. Behandling af anmeldelse – aktiviteter uden for virksomheden.
 3. Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden.
 4. Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden.

For godkendelses- og tilladelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

 1. Godkendelse efter § 11 eller § 12 – aktiviteter på husdyrbruget.
 2. Godkendelse efter § 11 eller § 12 – aktiviteter uden for husdyrbruget.
 3. Godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller § 16 b – aktiviteter på husdyrbruget.
 4. Godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller § 16 b – aktiviteter uden for husdyrbruget.
 5. Tilsyn m.v. – aktiviteter på husdyrbruget.
 6. Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for husdyrbruget.

For andre husdyrbrug m.v. opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

 1. Tilsyn m.v. – aktiviteter på husdyrbruget m.v.
 2. Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for husdyrbruget m.v.

For andre virksomheder opdeles registreringen mindst i følgende kategorier:

 1. Tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden.
 2. Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for virksomheden.

Alle omfattede aktiviteter, der ikke består i behandling af en godkendelsesansøgning eller anmeldelse, medregnes under tilsyn m.v.

Når myndighederne opkræver brugerbetaling, skal det samlede tidsforbrug for det pågældende år eller den pågældende godkendelsesbehandling eller behandling af anmeldelse oplyses, opdelt i de ovenfor nævnte kategorier. For så vidt angår fremmede tjenesteydelser, skal det samlede beløb oplyses, opdelt i de oven for nævnte kategorier.

 

Der er ikke en generel pligt til at oplyse forud for sagsbehandlingen, at der vil blive opkrævet brugerbetaling for sagsbehandlingen. Det vil dog være en væsentlig oplysning for ansøger at vide, at der vil blive opkrævet brugerbetaling, fordi denne betaling opkræves efter den faktiske tid, godkendelsesmyndigheden bruger på den pågældende sag.

Brugerbetaling skal betales for behandling af sager efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller husdyrbruglovens §§ 11, 12 eller 16, uanset om virksomheden m.v. eller husdyrbruget m.v. fejlagtigt har indsendt ansøgning efter en forkert bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrbrugloven.

Hvis den pågældende virksomhed fejlagtigt mente, at den for eksempel skulle søge tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 (som ikke er brugerbetalingsbelagt), men at det rettelig drejer sig eksempelvis om en ansøgning om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller husdyrbruglovens §§ 11, 12 eller 16, kan myndigheden først opkræve brugerbetaling fra det tidspunkt, hvor den har gjort virksomheden (husdyrbruget) opmærksom på misforståelsen.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Efter brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2 fastsættes brugerbetalingen for godkendelsesarbejdet efter husdyrbruglovens § 11, § 12 eller § 16 af godkendelsespligtige husdyrbrug mv. til 80 % af det samlede beløb, der følger af de offentliggjorte takster.

Denne reduktion gælder uanset om der har været anvendt konsulentbistand eller myndigheden selv har udført en brugerbetalingsbelagt aktivitet. Der betales enten 80 % af timetaksten for kommunalbestyrelsens eget arbejde eller 80 % af 57,78 % af regningsbeløbet ved konsulentbistand.

Der skal ikke foretages reduktion i forbindelse med revurderinger af miljøgodkendelser omfattet af husdyrbrugloven.

Revurderinger er omfattet af husdyrbruglovens kap. 4, og revurderinger meddeles ved et påbud efter § 39. Der er således ikke tale om godkendelsesarbejde efter husdyrbruglovens § 11, § 12 eller § 16 og derfor beregnes arbejdet med revurderinger efter husdyrbrugloven fuldt ud i henhold til de fastlagte takster i bilag 2.

Revurderinger af godkendelser registreres i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen i øvrigt som tilsynsarbejde.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling, såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Aktiviteter, der indgår i beregningen af andre gebyrer medregnes ikke i brugerbetalingen.

Der er med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 18 fastsat bestemmelser angående gebyr i rottebekendtgørelsens § 16. Med denne bestemmelse er der givet kommunalbestyrelsen adgang til at forlange et gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Dette betyder, at såfremt en kommune opkræver gebyr for rottebekæmpelsen, skal der ikke tillige opkræves brugerbetaling.

Hvis det viser sig, at kommunen ikke opkræver gebyrer på området, gælder følgende:

Reglerne i Rottebekendtgørelsen §§ 6-8 vedrørende tilsyn er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 67 og 73. Da bestemmelserne dermed har ophæng i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, skal der opkræves brugerbetaling i forbindelse med tilsyn på den enkelte virksomhed, hvis denne er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Reglerne i rottebekendtgørelsen vedrørende påbud har hverken ophæng i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller kapitel 9, hvorfor der ikke skal opkræves brugerbetaling for sagsbehandlingen i forbindelse med udstedelse af påbud.

Det efterfølgende tilsyn med, at reglerne i rottebekendtgørelsen overholdes, herunder meddelte påbud, er omfattet af pligten til brugerbetaling, jf. ovenfor.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
 • Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen)

Efter miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 4, og husdyrbruglovens § 48 kan myndighederne foretage selvhjælpshandlinger, hvis påbudte foranstaltninger ikke er gennemført inden for den givne frist.

Selvhjælpshandlinger efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven skal ikke medregnes i brugerbetalingen. Der er særskilte regler i loven om refusionskrav efter selvhjælpshandlinger, og betalingen for selvhjælpshandlinger, herunder også myndighedens tidsanvendelse, skal udelukkende behandles efter disse regler.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.


Slambekendtgørelsens regler er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelsens tilsynsregler er fastsat med hjemmel i lovens §§ 67 og 73. Tilsynet med slambekendtgørelsens overholdelse er dermed et kapitel 9-tilsyn, og der skal derfor opkræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med udøvelsen af tilsynet.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
 • Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,


eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugsloven.

Ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, opkræver myndigheden hvert år i november måned brugerbetaling hos de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden 1. november det foregående år til 1. november det indeværende år.


For godkendelsessager gælder den særregel, at der kan opkræves særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning, når behandlingen er afsluttet, jf. § 4, stk. 2.

En tilsvarende regel gælder ikke for tilsyn uanset omstændighederne, dvs. brugerbetaling for tilsyn skal altid opkræves i november.

Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen, jf. § 4, stk. 3. Der skal være en rimelig frist.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der kan ikke tages brugerbetaling for den tid, der anvendes på tidsregistrering og opkrævning af brugerbetaling.
Det skyldes, at arbejdet med tidsregistrering og opkrævning af brugerbetaling er aktiviteter efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen og ikke aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og kapitel 9, eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Kontrol af, at en virksomhed overholder de vilkår, der er fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser efter loven, er en del af det tilsyn, som kommunerne skal føre, jf. miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, nr. 2, og husdyrbruglovens § 44, stk. 2.  Tilsynet omfatter også tilsyn med, at virksomhedens egenkontrolresultater er korrekte.

Der skal derfor opkræves brugerbetaling for dette tilsyn, hvis der er tale om en konkret virksomhed, der er omfattet af bekendtgørelsens § 2.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Det betyder, at hvis medarbejderen er på tilsyn på et autoværksted med tilknyttet benzinstation, skal der kun kræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med tilsyn på autoværkstedet, idet benzinstationer ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Påbud og forbud efter miljøbeskyttelseslovens §§ 41 og 42 er kapitel 5-aktiviteter, og er dermed omfattet af brugerbetalingspligten, hvis påbuddet gives i forhold til en virksomhed, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Påbud og forbud efter lovens § 69 er kapitel 9-aktiviteter, som også er omfattet af brugerbetalingspligten. Det gælder dog ikke selvhjælpshandlinger efter § 69, stk. 1, nr. 4, da der findes særskilte regler i miljøbeskyttelsesloven om refusionskrav efter selvhjælpshandlinger, og betalingen for selvhjælpshandlinger, herunder også myndighedens tidsanvendelse, skal udelukkende behandles efter disse regler.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 og stk. 2, giver kommunalbestyrelsen tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet. Der er tale om aktiviteter efter lovens kapitel 4.

Ifølge lovens § 34, stk. 4, behandles spørgsmål om tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet fra en listevirksomhed samtidig med afgørelsen om godkendelse efter kapitel 5, og indgår i godkendelsen. Vilkår for udledningen skal fastsættes efter reglerne i kapitel 5.

I forhold til brugerbetaling betyder dette, at tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelsen af en tilladelse til direkte udledning af spildevand fra en listevirksomhed er en kapitel 5-aktivitet, og dermed er tidsforbruget omfattet af brugerbetalingspligten.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Miljøbeskyttelseslovens § 28 omhandler tilladelse til udledning af spildevand. Der er tale om en aktivitet efter lovens kapitel 4.

Da der kun skal opkræves brugerbetaling for aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 9, skal der ikke opkræves brugerbetaling for tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af spildevandstilladelsen efter kapitel 4.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der kan ikke tages brugerbetaling for disse aktiviteter.

Det skyldes, at der her er tale om aktiviteter der kan udledes af de generelle regler om god forvaltningsskik og evt. forvaltningslovens regler om aktindsigt, hvis der har været indgivet begæring om aktindsigt. Der er således ikke tale om aktiviteter efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og 9 eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 3, 4 og 5.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Der skal opkræves brugerbetaling såfremt virksomheden, anlægget eller indretningen m.v. eller husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

 • har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
 • har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven,
 • har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

 • har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrgodbrugloven.

En stor del af såvel godkendelses- som tilsynsarbejdet er dialogbaseret. I det omfang, der er tale om dialog om forhold, der er reguleret i forhold til den konkrete virksomhed eller som overvejes reguleret ved påbud eller vilkår, er det en integreret del af godkendelses- og tilsynsarbejdet, og ressourceanvendelsen skal medregnes.
Vejledning om reglernes konkrete anvendelse på en virksomhed og om, hvordan man kan opfylde dem, skal således også medregnes. Derimod er almindelig, generel vejledning om gældende regler m.v. ikke omfattet.

Dialog om forhold, der ikke er eller kan reguleres i forhold til virksomheden (f.eks. frivillig indførelse af miljøledelsessystemer og renere produkter) skal kun medregnes, hvis den er en integreret og nødvendig del af en godkendelses- eller tilsynsopgave.

Som eksempler på tilfælde, hvor dialogen er en integreret del af godkendelses- eller tilsynsarbejde og altså skal medregnes, kan nævnes:

 • Dialog om miljøledelsessystem i forbindelse med en godkendelsesbehandling, hvor virksomhedens miljøledelsessystem vil have betydning for udformning af egenkontrolvilkår.
 • Dialog om virksomhedens miljøledelsessystem og virksomhedens åbenhed herom til brug for kategoriseringen af virksomheden/tilrettelæggelse af tilsynet.

Dialog om forhold, som ikke er reguleret i forhold til den konkrete virksomhed, og som der ikke er tale om at give den påbud eller vilkår om, og som ikke er en integreret og nødvendig del af de egentlige godkendelses- og tilsynsopgaver, skal ikke medregnes. Man skal således ikke medregne drøftelser, som måske nok har taget afsæt i en godkendelsesansøgning eller et konkret tilsyn, men som ikke er nødvendig for nogen af parterne i denne forbindelse - altså som hverken er nødvendig for myndighedens behandling af ansøgningen eller tilrettelæggelse af (det differentierede) tilsyn, eller er affødt af virksomhedens behov for konkret vejledning.


Aktiviteter vedrørende netværk som f.eks. Green Network, skal ikke medregnes.

 

Flg. relevante bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk:

 • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Nej, sagsbehandlingen er ikke omfattet af brugerbetalingspligten, da reglerne ikke har ophæng i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller 9, hvilket er en betingelse for at kunne opkræve brugerbetaling.