Grønne produkter

De produkter vi køber og bruger hver dag har en betydelig miljøbelastning. Den produktrettede miljøindsats går derfor ud på at mindske miljøbelastningen ved at kigge på miljøbelastningen fra hele produktets livscyklus; fra råvareudvinding over produktion til brug og bortskaffelse. Ønsket er at løse problemerne ved kilden i stedet for at rense og rydde op bagefter.

Den produktrettede indsats har både et miljø- og erhvervspolitisk sigte, idet evnen til at levere produkter på et marked, der i stigende grad sætter miljø på dagsordenen, er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Den danske produktorienterede indsats har været tæt knyttet til EU’s produktorienteret miljøindsats IPP (Integrereret Produkt Politik).

Du kan læse om   IPP på EU-Kommissionens hjemmeside

Læs også mere om  Kommissionens Ecodesigndirektiv

I mange brancher kommer de største miljøpåvirkninger ikke fra produktionen, men i brugsfasen og i bortskaffelsen af produkterne. Det er derfor afgørende, at designere og produktudviklere medtænker miljøhensyn allerede i produkternes designfase, så miljøforhold tænkes ind i hele produktets livscyklus både i forhold til materialevalg, design og konstruktion af produkterne. Således kan virksomheder skabe helt nye løsninger, der også kan resultere i nye forretningsområder. Det vurderes, at ca. 80% af et produkts miljøbelastning fastlægges i designfasen.

Miljøhensyn i design kan bl.a. komme til udtryk ved at farlige stoffer erstattes, at produktet designes, så det er let at adskille og dermed lettere at genanvende, og at forbrugsfasen gennemtænkes, så produktet bruger mindst mulig energi.

Der er udviklet en række værktøjer baseret på  livscyklustankegangen til at fremme miljøhensyn i produktudviklingsforløbet. 

I guiden Miljøforbedringer gennem produktudvikling finder du vejledning i bringe miljøspørgsmål frem i lyset, således at emnet kan integreres i arbejdet med produktudvikling. Du finder guiden øverst til højre på denne side.