Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn

Høringer og meddelte afgørelser fra Miljøstyrelsen - Virksomheder annonceres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Høringer omfatter: Ansøgning om miljøgodkendelse for bilag 1 virksomheder, opstart af revurdering på bilag 1 virksomheder og høringer ifm. miljøvurdering af konkrete projekter (VVM*).

Afgørelser omfatter: Miljøgodkendelser, revurderinger og afgørelse af sager om miljøvurdering af konkrete projekter (-VVM) - herunder at det er vurderet, at konkret ændring af en IE-virksomhed** ikke er godkendelsespligtig i forhold til Miljøbeskyttelsesloven

Mens alle har ret til at komme med input til høringssager, fremgår det af annoncerne, hvem der har ret til at klage over de enkelte afgørelser.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

Læs den til enhver tid gældende digitale miljøgodkendelse for Cheminova

Efter fysisk tilsyn offentliggøres et tilsynsnotat. . Miljøstyrelsen offentliggør udførte miljøtilsyn på Digital Miljøadministration, som det er muligt at tilmelde sig via link nedenfor

Tilmeld dig Miljøtilsyn

Tilmed dig mailabonnement på Miljøtilladelser

*Vurdering af Virkninger på Miljøet.

**IE-virksomheder er virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. De fleste listevirksomheder, som Miljøstyrelsen er miljømyndighed for, er IE-virksomheder.